Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Dotacja z urzędu pracy i pożyczka na własną firmę
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dotacja z urzędu pracy i pożyczka na własną firmę

Gazeta Podatkowa nr 27 (1172) z dnia 2.04.2015
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Osoby bezrobotne oraz absolwenci szkół wyższych (niekiedy studenci ostatniego roku studiów) chcący założyć własną firmę mogą ubiegać się wsparcie finansowe na ten cel. Do wyboru są m.in. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej lub pożyczka z programu Wsparcie w starcie II. Różnią się one od siebie zarówno wysokością kwoty, jaką można uzyskać, jak i kwestią ewentualnej spłaty.

Dla kogo dotacja?

W wielu urzędach pracy trwa nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na prowadzenie własnej firmy (przykładowo w Urzędzie Pracy w Gdańsku). W innych nabór trwał wyjątkowo krótko (np. w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy od 2 do 6 marca). Osoby bezrobotne, które chcą pozyskać środki na założenie własnego biznesu, powinny uważnie śledzić np. stronę internetową właściwego dla siebie urzędu pracy, by wiedzieć, kiedy planowane są nabory wniosków. Powtarzają się one bowiem w danym roku co jakiś czas. Wniosek o omawianą dotację składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby bezrobotnej albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej mogą otrzymać osoby bezrobotne, również działające w ramach spółdzielni socjalnej, przyporządkowane przez urząd pracy do I lub II profilu pomocy (w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach) oraz absolwenci centrum integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS).

O jednorazowe środki może ubiegać się bezrobotny, który wcześniej nie otrzymał bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Ponadto co bardzo istotne, w momencie składania wniosku do starosty bezrobotny nie może posiadać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Z ubiegania się o dotację wyklucza również fakt prowadzenia własnej firmy w ciągu 12 m-cy przed dniem złożenia wniosku.

Każdy bezrobotny ubiegający się o takie środki musi zobowiązać się, że nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia własnej firmy i że będzie ją prowadził przez ten okres, bez składania wniosku o zawieszenie działalności. Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. Ponadto wnioskodawca musi złożyć oświadczenie o niekaralności, w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Oprócz tego bezrobotny zobowiązuje się wydatkować otrzymane środki zgodnie z wnioskiem oraz złożyć rozliczenie zawierające zestawienie wydatkowanych środków.

Warto czytać regulamin

Środki otrzymane z urzędu pracy mają charakter bezzwrotny, oczywiście oprócz sytuacji, w których bezrobotny musi dokonać ich zwrotu z powodu naruszenia postanowień umowy. Dlatego też wnioskodawca musi przedstawić propozycję zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków. Może być to poręczenie cywilne, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego bądź też akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Przed złożeniem wniosku o dotację warto zapoznać się z regulaminem przyznawania takich środków opracowanym przez urząd pracy, właściwy dla bezrobotnego. W regulaminach tych znajdują się szczegółowe zapisy określające np. na jakie inwestycje dotacja nie może być przeznaczona. Przykładowo urzędy pracy określają, jakie może być procentowe wykorzystanie środków na zakup samochodu dostawczego lub osobowego (np. 30% dotacji), na wydatki związane z remontem (20%) lub wyraźnie stwierdzają, że środki nie mogą być wydatkowane na zakup sprzętu, rzeczy lub towarów od członków rodziny wnioskodawcy.

Zwrotna pożyczka

Udzielaniem pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy nie zajmują się urzędy pracy, a pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Listę pośredników Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl.

Taką pożyczkę mogą otrzymać zarejestrowani bezrobotni, poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego oraz studenci ostatniego roku studiów.

O jej przyznanie mogą się ubiegać osoby niekarane, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, niezatrudnione oraz niewykonujące innej pracy zarobkowej oraz nieprowadzące własnej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej jest udzielana po przedstawieniu opisu i kosztorysu zamierzonej działalności gospodarczej.


Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej może stanowić do 100% kosztów jej podjęcia.


Pożyczka podlega spłacie. Okres jej spłaty nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek jest m.in. weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych.

Podstawowe cechy dotacji i pożyczek
Dotacja z urzędu pracy Pożyczka Wsparcie w starcie
Maksymalna wysokość
23.656,02 zł 78.853.4 zł
Czy podlega spłacie?
Nie, jeśli jest prawidłowo wydatkowana Tak, maksymalnie po 7 latach
Kto jej udziela?
Starosta (powiatowy urząd pracy) BGK wraz z pośrednikami finansowymi
Wymagane zabezpieczenie spłaty
tak tak

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60