Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Odmowa w sprawie przyznania dofinansowania na uruchomienie firmy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odmowa w sprawie przyznania dofinansowania na uruchomienie firmy

Gazeta Podatkowa nr 14 (1159) z dnia 16.02.2015
Kinga Romas

Złożyłem do urzędu pracy wniosek o wsparcie na uruchomienie własnej firmy. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę i otrzymałem liczbę punktów, która miała gwarantować uzyskanie wsparcia. Jednak dofinansowania nie otrzymałem. W Kryteriach przyznawania wsparcia znajdował się zapis, że wsparcie otrzymają wnioski, które uzyskają co najmniej 65 punktów, a ja otrzymałem 84. Natomiast zgodnie z wytycznymi, w przypadku wniosków ocenionych pozytywnie w ilości przekraczającej możliwości sfinansowania ich przez urząd w danym naborze, o przyznaniu środków miała decydować kolejność złożenia wniosku. Swój wniosek złożyłem w pierwszym dniu naboru. W praktyce dotacje przyznano według ilości przyznanych punktów. Czy przysługuje mi prawo złożenia odwołania?

Zasady przyznawania dofinansowania na uruchomienie własnej firmy reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r. poz. 457 ze zm.). Wynika z nich, że o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie starosta powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy. Przepisy nie wskazują, aby informacja starosty o rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie była decyzją administracyjną. Jednak fakt, iż pismo informujące wnioskodawcę o odmowie przyznania dofinansowania nie posiada cech decyzji administracyjnej nie oznacza, że nie podlega kontroli sądu administracyjnego, gdyż zawiera wszystkie elementy wymagane do uznania go za akt, o jakim mowa w art. 3 § 2 pkt 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) - por. wyrok NSA z dnia 24 stycznia 2012 r., sygn. akt I OSK 1736/11 oraz wyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 r., sygn. akt II SAB/Po 56/13.

Tak więc Czytelnikowi przysługuje prawo do zaskarżenia w postaci odwołania i do złożenia skargi do sądu administracyjnego. Nie budzi wątpliwości też fakt, że zapisy zawarte w Kryteriach przyznawania wsparcia powinny być wiążące nie tylko dla wnioskodawcy, ale w tym samym stopniu dla organu orzekającego w tym zakresie.

Warto przytoczyć wyrok WSA w Kielcach z dnia 8 października 2014 r., sygn. akt II SA/Ka 553/14. Sąd orzekł w nim, iż pismo informujące wnioskodawcę o nieuwzględnieniu jego wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, będące wyrazem woli decyzyjnej organu podjętej w oparciu o art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w związku z § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia (…), należy do aktów objętych kontrolą sądowoadministracyjną.

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60