Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Urlopy wypoczynkowe  »  Prawo do urlopu  »   Nauczyciele

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nauczyciele

Dodatek do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019

Nauczycielom przysługują urlopy wypoczynkowe, których wymiar zależy od tego, czy placówka, w której są zatrudnieni, ma charakter feryjny, czy też nie przewidziano w niej ferii szkolnych. Problematykę udzielania urlopów nauczycielom reguluje ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.). W zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy nieuregulowanych w powołanym akcie prawnym, zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy.

1. Placówki feryjne

Nauczyciele zatrudnieni w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, mają prawo do urlopu w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela). Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej nabywa prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym (art. 65 Karty Nauczyciela).

Przykład

Nauczyciel został przyjęty do pracy od 1 września 2018 r. Umowę o pracę zawarto na dwa lata. W okręgu jego zatrudnienia ferie zimowe przypadały od 11 do 24 lutego 2019 r. Nauczyciel nabył prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie i skorzystał z niego w ich okresie.


Uwaga!
Niezależnie od rodzaju placówki, dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Zatem ww. osoby mogą wykorzystywać urlop w ciągu całego roku, nawet jeśli pracują w placówkach feryjnych. W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż dzięki temu możliwa jest lepsza organizacja szkoły.

Uprawnienie do urlopu w pełnym wymiarze nabywa nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym.

Ważne: Nauczyciel zatrudniony w szkole przez okres krótszy niż 10 miesięcy, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć (art. 64 ust. 5 Karty Nauczyciela).

Karta Nauczyciela nie wskazuje sposobu ustalenia proporcjonalnego urlopu. W praktyce stosuje się przez analogię art. 66 ust. 2 Karty Nauczyciela ograniczający do 8 tygodni wymiar ekwiwalentu za niewykorzystany przez nauczyciela urlop. Z uchwały Sądu Najwyższego z 10 maja 2006 r. (sygn. akt III PZP 3/06, Biul.SN 2006/5/28) wynika, że: "Nauczyciel ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, także wtedy, gdy w zatrudniającej go szkole są przewidziane ferie (...).". W tej sytuacji za każdy miesiąc pracy nauczycielowi, który pracował krócej niż 10 miesięcy przysługuje 5,6 dnia urlopu, zgodnie z wyliczeniem: (8 tyg. x 7 dni) : 10 m-cy = 5,6 dnia.

Przykład

Nauczyciel był zatrudniony w szkole na zastępstwo od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 r. Za ten okres nabył prawo do 23 dni urlopu (4 m-ce pracy x 5,6 dnia urlopu = 22,4 dnia, po zaokrągleniu 23 dni). Ponieważ tylko część urlopu wykorzystał w naturze (w okresie ferii zimowych), za różnicę szkoła wypłaciła mu ekwiwalent.


Na wymiar urlopu oraz czas korzystania z urlopu przez nauczyciela ma wpływ organizacja roku szkolnego. Z kolei organizację roku szkolnego określają przepisy powołanego wcześniej rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, które na mocy art. 363 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w formach sprzed reformy oświaty. Wynika z nich, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą (z wyjątkiem klas/semestrów programowo najwyższych) w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca danego roku. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub w sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. W myśl przepisu § 3 ww. rozporządzenia, w szkołach:

 • ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, przy czym szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia tych ferii na obszarze poszczególnych województw ogłasza minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe,
   
 • ferie letnie (wakacje) rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.

Przepisy o organizacji roku szkolnego przewidują ponadto dwie przerwy świąteczne w roku, związane ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Wspomniane przerwy nie są jednak okresami urlopu nauczycieli, a jedynie dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w szkołach.

Uwaga! Do urlopów nauczycieli placówek feryjnych generalnie nie stosuje się przepisów prawa urlopowego zawartych w Kodeksie pracy (z wyjątkiem przepisów o zaokrąglaniu nieprzepracowanych w całości miesięcy i wynikających z wyliczeń dni urlopu - art. 1552a i 1553 K.p.). Oznacza to, że:

 • wymiar urlopu jest niezależny od wymiaru etatu danego nauczyciela,
   
 • nauczycielom nie przysługuje urlop na żądanie,
   
 • wszyscy nauczyciele danej szkoły wykorzystują urlop w tym samym terminie, a nie w terminie określonym planem urlopów bądź uzgodnionym z pracodawcą.
Przykład

W szkole są zatrudnieni nauczyciele na cały i część etatu w ramach umów na czas nieokreślony. Wszyscy wymienieni mają prawo do urlopów na tych samych zasadach - w obowiązującym wymiarze godzin przez okres ferii zimowych i letnich.


Dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do wykonywania w czasie ferii (czyli w okresie korzystania z urlopu) następujących czynności:

 • przeprowadzania egzaminów,
   
 • związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego,
   
 • opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Wymienione obowiązki nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni w ciągu całego roku szkolnego.

W ramach omówionego wymiaru urlopu wypoczynkowego, nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego (art. 64 ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela).


2. Urlop uzupełniający

Problematykę urlopu uzupełniającego reguluje art. 66 Karty Nauczyciela. Według tej normy, urlop w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni przysługuje nauczycielowi, który nie wykorzystał w całości lub w części urlopu wypoczynkowego w okresie ferii szkolnych, bowiem wystąpiły:

 • niezdolność do pracy wywołana chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną albo
   
 • urlop macierzyński (na warunkach urlopu macierzyńskiego), rodzicielski albo ojcowski lub
   
 • urlop dla poratowania zdrowia,
   
 • odbywanie ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego.

Urlopu uzupełniającego należy udzielić w trakcie roku szkolnego tak, aby nauczyciel zdążył go wykorzystać do końca tego roku szkolnego. Termin urlopu ustala się biorąc pod uwagę wniosek nauczyciela oraz organizację pracy placówki.


3. Placówki nieferyjne

Nauczycielom placówek, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela). W przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 64 ust. 5a Karty Nauczyciela). Ponadto urlop ten jest proporcjonalny do wymiaru etatu w jakim jest zatrudniony dany nauczyciel. W stosunku do urlopów nauczycieli placówek nieferyjnych stosuje się bowiem regulacje Kodeksu pracy (art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela).

Ważne: Pełnoetatowemu nauczycielowi zatrudnionemu w placówce, w której nie przewidziano ferii szkolnych, przysługuje w ciągu całego roku kalendarzowego prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych.

Wymiar proporcjonalnego urlopu nauczyciela ze względu na podjęcie lub ustanie zatrudnienia w trakcie roku szkolnego ustala się na zasadach zawartych w Kodeksie pracy. Reguły te znajdą również zastosowanie, gdy nauczyciel podejmie pracę w placówce nieferyjnej po okresie pracy w szkole, w której występowały ferie.

Nauczycielom niepełnoetatowym wymiar zatrudnienia określany jest częścią wymiaru, tzw. pensum, którym jest obowiązujący danego nauczyciela wymiar zajęć z uczniami. Przykładowo obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycieli przedszkoli wynosi 22 godziny, z tym że nauczycieli pracujących z grupami dzieci w wieku 6 lat - 25 godzin.

Przykład

Nauczycielka przedszkola zatrudniona od ubiegłego roku w wymiarze zajęć 11/22 ma w 2019 r. prawo do 18 dni urlopu wypoczynkowego (11/22 wymiaru x 35 dni = 17,5 dnia, po zaokrągleniu 18 dni).

Przykład

Nauczyciel został zatrudniony od 1 marca br. w szkole, w której nie przewidziano ferii, w wymiarze zajęć 18/22. W 2019 r. jest uprawniony do 25 dni urlopu wypoczynkowego, zgodnie z wyliczeniem: 18/22 wymiaru x 35 dni = 28,63 dnia, po zaokrągleniu 29 dni; 10/12 x 29 dni = 24,16 dnia, po zaokrągleniu 25 dni.


Uwaga!
Nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej oraz nieferyjnej, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć, a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć, nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły feryjnej (art. 64 ust. 3a Karty Nauczyciela).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.