Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Wydatki osobiste przedsiębiorcy a koszty firmowe
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wydatki osobiste przedsiębiorcy a koszty firmowe

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017
Agata Cieśla

Osoby fizyczne w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej ponoszą wiele różnych wydatków. Jednak wyłącznie te, które spełniają ustawową definicję kosztu uzyskania przychodów, podlegają uwzględnieniu w rachunku podatkowym. W jej zakresie zasadniczo nie mieszczą się tzw. wydatki o charakterze osobistym.


Firma, w której ubezpieczam firmowe budynki i maszyny, zaproponowała mi wykupienie polisy ubezpieczenia ryzyka niezdolności do pracy oraz utraty dochodu. Czy składki opłacane z tytułu takiego ubezpieczenia będę mógł zakwalifikować jako firmowy koszt podatkowy?

NIE. Wskazanych w pytaniu składek ubezpieczeniowych Czytelnik nie będzie mógł rozliczyć w firmowych kosztach uzyskania przychodu.

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną ma prawo uwzględniania w rachunku podatkowym składek opłacanych w prowadzeniu firmy na własne ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Może również obciążać koszty opłacanymi obligatoryjnie składkami OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością (dotyczy to m.in. doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, pośredników turystycznych, lekarzy wykonujących działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską oraz przedsiębiorców usługowo prowadzących księgi rachunkowe).

W definicji kosztu nie mieszczą się jednak opłacane przez przedsiębiorcę składki z tytułu innych komercyjnych ubezpieczeń osobowych, w tym wskazanych w pytaniu polis dotyczących ryzyka wystąpienia niezdolności do pracy oraz utraty dochodu na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Zarówno organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, jak i sądy administracyjne w swoich orzeczeniach wskazują, że składki zapłacone na tego rodzaju ubezpieczenia mają charakter wydatków osobistych. Twierdzą, że w odniesieniu do nich nie można wykazać związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a co za tym idzie wykraczają one poza zakres pojęcia firmowych kosztów podatkowych.


Prowadzę biuro doradztwa personalnego. Obecnie zamierzam odbyć kilka tzw. szkoleń coachingowych, które poszerzą moją wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Czy wydatkami na ich opłacenie mogę obciążyć koszty uzyskania przychodów w swojej firmie?

TAK. Przedsiębiorcy mogą zaliczać bezpośrednio w ciężar kosztów podatkowych wydatki na podnoszenie własnych kwalifikacji zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą kosztów. Oznacza to, że za uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, a tym samym spełniające kryterium celowości, można uznać tylko te wydatki na szkolenie przedsiębiorcy, których poniesienie pozwoli mu na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w prowadzeniu działalności.

Jeśli jednak dokształcanie ma na celu jedynie podniesienie ogólnego poziomu wiedzy podatnika, wówczas wydatki z nim związane należy uznać za poniesione na cele osobiste, a w konsekwencji niemające wpływu na koszty podatkowe w prowadzonej działalności gospodarczej i niepodlegające rozliczeniu w firmowych kosztach podatkowych.


Czy wydatki na odzież nabywaną przez przedsiębiorcę na jego własne potrzeby można uznać za koszty uzyskania przychodu w prowadzonej przez niego działalności?

Odpowiedź na pytanie uzależniona jest od rodzaju i charakteru ubioru przedsiębiorcy.

Gdy przedsiębiorca w działalności użytkuje na własne potrzeby odzież ochronną, to o ile wykonuje on osobiście czynności wymagające jej używania, wydatkami na jej nabycie może obciążać koszty podatkowe. Dodatkowo nabywana przez niego do tych celów odzież i obuwie powinny spełniać wymagania przepisów bhp, a także posiadać właściwości użytkowe dostosowane do specyfiki warunków pracy. Według organów podatkowych takie kryteria spełnia nie tylko odzież nabywana np. przez budowlańca czy mechanika samochodowego, ale również m.in. odzież sportowa nabywana przez instruktorów zajęć sportowych.

Z kolei wydatki poniesione na zakup standardowej odzieży, w tym m.in. garniturów czy garsonek, mają charakter osobisty. Z tego względu wydatkami na zakup standardowej odzieży przedsiębiorca nie może obciążyć kosztów firmowych, co potwierdzają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach. Jednocześnie dopuszczają one możliwość obciążania kosztów firmowych wydatkami na zakup stroju biznesowego, który posiada trwałe oznaczenie firmowym logo.


Zamierzam na potrzeby swoich pracowników zawrzeć umowę z firmą oferując usługi medyczne i sfinansować im tzw. pakiety usług medycznych, które nie należą do profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami. Przy okazji zamierzam taki pakiet nabyć na własne potrzeby. Czy jego wartość opłacona przeze mnie ze środków obrotowych firmy będzie firmowym kosztem podatkowym?

NIE. Wydatki ponoszone przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi na nabywane przez nich na ich własne potrzeby świadczenia medyczne, w podatku dochodowym generalnie uznawane są za wydatki na cele osobiste przedsiębiorcy związane z ochroną jego zdrowia. Z tego względu traktowane są jako wydatki o charakterze osobistym niepodlegające rozliczeniu w firmowych kosztach podatkowych.

Ustawodawca od tej zasady przewidział jednak wyjątki. Do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej można bowiem zaliczyć wydatki związane z ochroną zdrowia przedsiębiorcy, ale tylko te poniesione na przeprowadzenie badań niezbędnych w wykonywaniu określonego rodzaju działalności, których wymagają od przedsiębiorcy przepisy prawa. Do tej kategorii należą m.in. badania wymagane przez Sanepid w wykonywaniu zawodu np. fryzjera, czy też obowiązkowe badania psychologiczne dla zawodowych kierowców wymagane ustawą o transporcie drogowym.

W efekcie jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca osobiście wykonuje w ramach prowadzenia działalności gospodarczej czynności wymagające przeprowadzenia badań, których nie wykonując w działalności nie musiałby przeprowadzać, to w takim przypadku wydatki z nimi związane ma prawo zaliczyć do kosztów. Nie dotyczy to jednak wskazanego w pytaniu pakietu medycznego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60