Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Zwrot towaru a jednorazowa wartość transakcji
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zwrot towaru a jednorazowa wartość transakcji

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018

Zakupiono towar za gotówkę o wartości 15.700 zł. Następnie zwrócono część towaru o wartości 1.000 zł. Czy możemy potraktować, że jest to transakcja o wartości 14.700 zł i całą wartość zaliczyć do kosztów podatkowych?

Skoro jednorazowa wartość transakcji przekroczyła 15.000 zł, to w świetle ustawy o PDOP i PDOF, aby zaliczyć jej wartość do kosztów podatkowych, podatnik zobowiązany był dokonać płatności tej transakcji za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Na podstawie art. 15d ustawy o PDOP oraz art. 22p ustawy o PDOF, podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Z kolei zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
     
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Z powyższego wynika, że każda transakcja o wartości przekraczającej 15.000 zł powinna być opłacona za pośrednictwem rachunku płatniczego. Dokonanie płatności w całości lub w części z pominięciem takiego rachunku powoduje określone konsekwencje podatkowe, czyli brak możliwości zaliczenia kosztu do kosztów uzyskania przychodów w tej części, w jakiej płatność dotycząca tej transakcji została dokonana z pominięciem rachunku płatniczego.

Pojęcie "jednorazowa wartość transakcji" było wielokrotnie wyjaśniane przez organy podatkowe. Pod tym pojęciem należy rozumieć ogólną wartość należności lub zobowiązań określoną w umowie zawartej między przedsiębiorcami. Umową jest także m.in. zamówienie lub faktura.

Należy przy tym zwrócić uwagę na cel wprowadzenia tych przepisów. Jak wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.50.2017.2.MM:

"(...) wprowadzony z dniem 1 stycznia 2017 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 15d zmierza do powiązania obowiązku dokonywania przez przedsiębiorców płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego - wynikającego z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - z faktem, że działanie niezgodne z tym przepisem może wywoływać negatywne skutki nie tylko dla pewności obrotu gospodarczego, ale również dla realizacji szerokiego spektrum obowiązków podatkowych, w tym niewykazywania przez przedsiębiorców rzeczywiście osiąganych dochodów z prowadzonej działalności dla celów ich opodatkowania. Wprowadzona zmiana ma na celu ograniczenie zjawiska dokonywania płatności z pominięciem rachunku płatniczego (...)."

Skoro zatem w przypadku, o którym mowa w pytaniu, jednorazowa wartość transakcji przekroczyła 15.000 zł i transakcja ta została opłacona gotówką, zatem naruszony został cel ustawodawcy wprowadzający tę normę prawną. Późniejszy zwrot towaru, naszym zdaniem, nie wpłynął już na fakt, że transakcja przekroczyła ww. limit i skoro została opłacona gotówką, to niestety podatnik musi ponieść związane z tym konsekwencje. Rozumowanie przeciwne mogłoby doprowadzić do nagminnego omijania przepisu.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60