Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Moment ujęcia w kosztach podatkowych odpisu na ZFŚS
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Moment ujęcia w kosztach podatkowych odpisu na ZFŚS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017

Sp. z o.o. w maju br. przekazała na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS odpis za 2017 r. Czy wartość tego odpisu spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w maju br. (pytanie 1102296)?

Zgodnie z przyjętą praktyką, skoro kwota odpisu została przekazana na wyodrębniony rachunek ZFŚS w maju br., to w tym też miesiącu kwotę tę spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Tworzenie ZFŚS

Zasady tworzenia ZFŚS, w tym dokonywania odpisów na ten Fundusz, określone zostały w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.). Z regulacji tam zawartych wynika m.in., że ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Pracodawca zobowiązany do tworzenia ZFŚS równowartość dokonanych odpisów (i zwiększeń) na dany rok kalendarzowy przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych (zob. art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Więcej przeczytasz w Na temat ZFŚS pisaliśmy
Biuletynie Informacyjnym nr 16 z 1.06.2017 r.
na str. 67-69

Odpis na ZFŚS jako koszt podatkowy

Odnosząc się do ujęcia odpisu na ZFŚS w kosztach podatkowych należy przywołać art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o PDOP. W myśl tego przepisu, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak m.in. odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu.

Jak z powyższego wynika, zaliczenie do kosztów podatkowych odpisów na ZFŚS uzależnione jest m.in. od ich wpłaty na wyodrębniony rachunek Funduszu. Brak dokonania ww. wpłaty powoduje, że odpis nie może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Moment zaliczenia odpisu na ZFŚS do kosztów podatkowych

Przyjmuje się, że odpisy na ZFŚS są kosztem podatkowym w momencie przelania środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek ZFŚS. Nie ma przy tym znaczenia sposób, w jaki odpis ten jest ujmowany w kosztach bilansowych (nawet, gdy odpis ten jest rozliczany w kosztach bilansowych w czasie).

Tak wynika m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 kwietnia 2017 r., nr 1462-IPPB6.4510.34.2017.1.AG. W rozpatrywanej przez organ podatkowy sprawie spółka, zobowiązana do tworzenia ZFŚS, kwotę rocznego odpisu na ten Fundusz ujmowała w kosztach bilansowych co miesiąc, w wysokości 1/12 tego odpisu (za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów).

Organ podatkowy wyjaśnił, że zgodnie z dyspozycją zawartą w ww. art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o PDOP, koszt uzyskania przychodów stanowi nie sam dokonany odpis, lecz kwota wpłacona na rachunek ZFŚS. Według niego, dzień dokonania wpłaty odpisów na rachunek ZFŚS jest dniem, w którym spółka ma prawo do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu - w wysokości przekazanej na ww. rachunek kwoty, która wcześniej winna być zarachowana jako odpis zgodnie z ustawą o ZFŚS. Zatem zdaniem organu podatkowego:

"(...) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią, co do zasady, koszt podatkowy firmy w momencie ich wpłaty na rachunek prowadzony dla tego funduszu.

W związku z powyższym należy (...) stwierdzić, że kwoty odpisów na ZFŚS, które zostały naliczone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, stanowić będą koszty uzyskania przychodów tego roku podatkowego, w którym zostały faktycznie przekazane na rachunek bankowy funduszu.

Nie można zatem zgodzić się (...), że kwoty odpisów należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w okresach miesięcznych po dokonaniu wpłaty na konto ZFŚS. Koszty te powinny zostać rozpoznane w momencie faktycznego przekazania środków pieniężnych na wydzielony rachunek funduszu. (...)"

Podobnie wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 października 2016 r., nr IPPB6/4510-443/16-4/AP.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60