Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Moment powstania przychodu z tytułu usługi najmu rozliczanej w okresach ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Moment powstania przychodu z tytułu usługi najmu rozliczanej w okresach rozliczeniowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017

Spółka z o.o. wynajęła nieruchomość innemu przedsiębiorcy na czas nieokreślony. Strony w umowie ustaliły, że usługa będzie rozliczana w kwartalnych okresach rozliczeniowych (obejmujących kwartały roku kalendarzowego). W kwietniu 2017 r. spółka wystawiła fakturę za wynajem za okres kwiecień-czerwiec br., a najemca zapłacił za ww. fakturę na początku maja br. Kiedy spółka powinna wykazać przychód podatkowy z tytułu tej usługi?

Skoro w przedmiotowej sprawie strony ustaliły, że usługa najmu jest rozliczana w okresach rozliczeniowych (kwartalnych), to dniem powstania przychodu z tytułu świadczonej usługi jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego, określony w umowie lub na wystawionej fakturze. Przychód za kwartalny okres rozliczeniowy obejmujący miesiące kwiecień-czerwiec powstanie więc w ostatnim dniu czerwca br.

Zasadniczo za dzień powstania przychodu z tytułu wykonywania usług uważa się dzień wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności (zob. art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP). W takim przypadku data wystawienia faktury lub data uregulowania należności może wyznaczyć datę powstania przychodu - jeśli będą miały miejsce przed wykonaniem usługi. Inne zasady stosuje się jednak do usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych. Ustawodawca wprowadził bowiem szczególne regulacje w tym zakresie.

paragraf Na podstawie art. 12 ust. 3c ustawy o PDOP, jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

W praktyce przyjmuje się (co znajduje odzwierciedlenie w interpretacjach organów podatkowych - zob. np. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.1109.2016.2.MM), że:

  • ww. przepis dotyczy wszystkich usług, które strony - zgodnie z ustaleniami - rozliczają cyklicznie (ustawodawca w żaden sposób nie zawęził katalogu tych usług),
     
  • okres rozliczeniowy może wynikać zarówno z umowy, jak i z wystawionej faktury,
     
  • okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 1 rok,
     
  • w przypadku usług rozliczanych w okresach cyklicznych datą powstania przychodu jest zawsze koniec okresu rozliczeniowego, nie ma wówczas znaczenia ani data wystawienia faktury, ani data otrzymania należności.

Odnosząc powyższe do sytuacji, o której mowa w pytaniu, skoro strony w umowie ustaliły, że usługa wynajmu nieruchomości będzie rozliczana w kwartalnych okresach rozliczeniowych (obejmujących kwartały roku kalendarzowego), to przychód z tytułu usługi wynajmu za kwartał obejmujący miesiące kwiecień-czerwiec br. powstanie w ostatnim dniu kwartalnego okresu rozliczeniowego (określonym w umowie/na fakturze), którym w przedmiotowej sprawie jest ostatni dzień czerwca br. Bez znaczenia dla momentu powstania ww. przychodu jest data wystawienia faktury czy moment dokonania przez najemcę zapłaty za tę fakturę. Podobnie wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 kwietnia 2016 r., nr ILPB3/4510-1-44/16-2/KS, w której organ podatkowy stwierdził:

"(...) gdy Spółka z kontrahentami ustaliła, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych (w cyklach miesięcznych od 10-go dnia miesiąca do 10-go dnia następnego miesiąca), to przychód należny z tytułu usług o ustalonym okresie rozliczeniowym powinien być określany w ostatnim dniu przyjętego przez strony okresu rozliczeniowego, a data wystawienia faktury lub termin płatności nie decydują o terminie powstania przychodu należnego. (...)"

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60