Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Obowiązki przedsiębiorców na przełomie roku
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Obowiązki przedsiębiorców na przełomie roku

Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Kinga Romas

Na przełomie roku przedsiębiorcy muszą dopełnić wielu obowiązków dotyczących m.in. konieczności dokonania różnego rodzaju rozliczeń. Chodzi tu w szczególności o sprawy związane z ochroną środowiska czy wykorzystywaniem samochodów i nieruchomości w prowadzonej działalności gospodarczej. Formalności dopełnić muszą także osoby zajmujące się sprzedażą alkoholu. Określone obowiązki spoczywają również na pracodawcach osób niepełnosprawnych.

Wynagrodzenie pracowników

Od 1 stycznia 2022 r. będzie obowiązywać nowa, wyższa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Płaca minimalna ustalona została na poziomie 3.010 zł brutto. Jest to kwota właściwa dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. W wielu przypadkach spowoduje to konieczność sporządzenia aneksu do umowy - ale nie zawsze będzie to obowiązkowe. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób określono wynagrodzenie w umowie o pracę. W przypadkach, kiedy pracodawca określił je kwotowo, konieczne będzie sporządzenie aneksu. Natomiast pracodawca, który w umowie o pracę określił stawkę jako "minimalne wynagrodzenie", bez podawania kwoty, po wejściu w życie nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia nie musi dokonywać zmian w zapisach takiej umowy o pracę. Powinien jednak poinformować pracownika, ustnie bądź na piśmie, o aktualnej wysokości minimalnej pensji.

O zmianie wynagrodzenia muszą również pamiętać osoby, które na koniec grudnia br. bądź w styczniu 2022 r. zamierzają wystąpić o wydanie dokumentu zezwalającego na zatrudnienie pracownika z zagranicy. We wniosku należy podać nową kwotę płacy minimalnej.

Obowiązek wykorzystania środków ZFRON

Prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wynika to z art. 33 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573). Może też się zdarzyć, że ZFRON prowadzą pracodawcy, którzy utracili status ZPChr (pod warunkiem, że wykazują określony wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych).

W myśl regulacji zawartych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uzyskane w danym roku kalendarzowym środki zasilające ZFRON pochodzące ze zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, które nie zostały wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia następnego roku, podlegają wpłacie do PFRON. Oznacza to, że do końca 2021 r. należy wydatkować środki, które zasiliły ZFRON w 2020 r. Jeżeli środki nie zostaną wykorzystane, wówczas trzeba będzie zwrócić je do PFRON w terminie do 20 stycznia 2022 r. Zwrot środków ZFRON nie dotyczy wyłącznie środków znajdujących się na rachunku bankowym, lecz wszystkich środków zewidencjonowanych jako środki ZFRON, a więc także np. środków przekazanych do kasy ZFRON.

Regulacje te obejmują środki zgromadzone na ZFRON, które pochodzą:

 • ze zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
 • ze zwolnień z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • ze zwolnień z opłat (z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym),
 • z nieodprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

ZPChr-y muszą potwierdzić status

Do 20 stycznia 2022 r. podmioty posiadające status zakładu pracy chronionej muszą potwierdzić, że wypełniają kryteria dla posługiwania się nim. W tym celu muszą złożyć do wojewody właściwego dla swojej siedziby informację półroczną INF-W (w formie pisemnej bądź elektronicznej). Wzór informacji INF-W został zamieszczony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. z 2011 r. nr 44, poz. 232).

W deklaracji tej ZPChr powinien potwierdzić, że w II półroczu 2021 r. m.in.:

 • spełniał warunki dotyczące zatrudnienia w zakresie prowadzenia ZPChr,
 • zapewnił doraźną i specjalistyczną opiekę, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne,
 • prowadził rozliczeniowy rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • wydatkował środki funduszu rehabilitacji wyłącznie z rozliczeniowego rachunku bankowego lub z kasy funduszu w celu ich wypłaty osobom niepełnosprawnym oraz osobom uprawnionym do pomocy indywidualnej ze środków ZFRON,
 • prowadził ewidencję środków ZFRON,
 • zapewniał, aby obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy uwzględniały potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniały wymagania dostępności do nich.

W informacji tej należy też uwidocznić dane o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w okresie sprawozdawczym.

Podatek od nieruchomości

Od 1 stycznia 2022 r. zaktualizuje się zobowiązanie w podatku od nieruchomości w odniesieniu do budynków i budowli, których budowa została zakończona w 2021 r. bądź w tym roku rozpoczęto ich użytkowanie.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wpłacają obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości, bez wezwania, na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15. dnia każdego miesiąca. Jedynie podatek za styczeń opłacają do 31 stycznia. Do 31 stycznia 2022 r. muszą też złożyć deklarację na podatek od nieruchomości (DN-1) i dołączyć odpowiednie załączniki:

 • ZDN-1 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
 • ZDN-2 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Podatnik może złożyć deklarację wraz z załącznikiem (załącznikami) osobiście w organie podatkowym. Może tego dokonać także z wykorzystaniem:

 • elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub
 • innego systemu teleinformatycznego wskazanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast w przypadku osób fizycznych zobowiązanie ustalane jest w drodze decyzji wydawanej przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatnicy zobowiązani są do opłacenia go w terminach do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Z tym że jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Rozliczenie sprzedaży alkoholu

Podmioty posiadające zezwolenie na sprzedaż (podawanie) alkoholu zobowiązane są do dnia 31 stycznia 2022 r. złożyć oświadczenie o wielkości sprzedaży alkoholu w 2021 r. W oświadczeniu należy podać wartość brutto sprzedanych napojów alkoholowych o zawartości:

 • do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa
 • powyżej 18% alkoholu.

Do końca stycznia 2022 r. podmioty, które nadal planują sprzedaż alkoholu, powinny wnieść opłatę za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w nowym roku. Jej wysokość przedsiębiorca wylicza samodzielnie na podstawie wartości sprzedaży alkoholu w roku ubiegłym. Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wartość sprzedaży trzeba obliczyć oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu.

Jeżeli przedsiębiorca do 31 stycznia nie złoży oświadczenia, wówczas zezwolenie wygaśnie po upływie kolejnych 30 dni. Aby zezwolenie nie wygasło, trzeba w trakcie tych 30 dni złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia. Trzeba jednak zapłacić dodatkową opłatę w wysokości 30% rocznej podstawowej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Podatek od środków transportowych

Do 15 lutego 2022 r. należy złożyć deklarację na podatek od środków transportowych. Składa się ją organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika. Opodatkowaniu podlegają pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (patrz ramka).

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:

 • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany,
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

W sytuacji gdy środek transportowy stanowi własność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Opłata roczna do BDO

Z końcem lutego 2022 r. mija termin na uregulowanie opłaty rocznej do BDO. Opłacie rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele,
 • wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • wprowadzający pojazdy,
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzający na terytorium kraju opony,
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Co ważne, opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa (przy dokonywaniu wpisu).

Raport do KOBiZE

Do końca lutego 2022 r. podmioty korzystające ze środowiska, których działalność powoduje emisje, muszą sporządzić i wprowadzić raport do Krajowej bazy, w której zbierane są dane o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077) obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy ciąży na podmiocie korzystającym ze środowiska, którego działalność powoduje emisje. Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą sporządza i wprowadza raport w zakresie eksploatacji:

 • instalacji wymagającej pozwolenia - jeżeli korzystanie ze środowiska powodujące emisje wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, o których mowa w art. 181 Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973),
 • źródła spalania paliw, o którym mowa w art. 152 ust. 2b Prawa ochrony środowiska.

W przypadku gdy obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu związany jest z eksploatacją instalacji, podmiotem obowiązanym do sporządzenia i wprowadzenia raportu jest prowadzący instalację.

Pojazdy podlegające opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.