Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Środki na podnoszenie kwalifikacji w 2021 r.
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Środki na podnoszenie kwalifikacji w 2021 r.

Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 4.01.2021
Kinga Romas

Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników jest koniecznością dla pracodawcy dbającego o rozwój swojej firmy. Dodatkowo na pracodawcy spoczywa obowiązek ułatwienia pracownikowi podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Niestety różnego rodzaju kursy czy szkolenia stanowią dla przedsiębiorcy spory wydatek. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia, jakie udzielane jest przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).

KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy, przeznaczona na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć na:

 • określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Natomiast środki pochodzące z KFS nie mogą zostać przeznaczone w szczególności na pokrycie kosztów:

 • dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia związanego z kształceniem ustawicznym,
 • studiów wyższych (licencjackich, magisterskich, doktoranckich), staży, konferencji branżowych, konferencji naukowych,
 • kursów języków obcych od podstaw,
 • kształcenia ustawicznego, którego obowiązek przeprowadzenia wynika z odrębnych przepisów prawa, np. badań wstępnych, okresowych czy też kontrolnych,
 • szkoleń obowiązkowych dla wszystkich pracowników, np.: szkoleń bhp, ppoż, z zakresu ochrony danych osobowych,
 • kształcenia ustawicznego realizowanego poza granicami Polski,
 • kształcenia ustawicznego realizowanego w formie e-learningu.

Priorytety na 2021 r.

W planie Funduszu Pracy na rok 2021 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczono kwotę 259.406 tys. zł. Corocznie ustalane są priorytetowe działania, które będą wspierane. W 2021 r. środki przewidziano m.in. na wsparcie kształcenia ustawicznego:

 • osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 musiały ograniczyć swoją działalność,
 • pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby,
 • w zawodach deficytowych zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie,
 • osób po 45. roku życia,
 • osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
 • w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych,
 • osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości.

Poza tym, ze wsparcia KFS skorzystać będą mogli pracodawcy zatrudniający cudzoziemców. W ramach rezerwowej puli KFS pomoc przyznana będzie na sfinansowanie (dofinansowanie) kosztów kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników zakładów aktywności zawodowej oraz osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Zasady udzielania wsparcia

O środki z KFS ubiegać się może każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Przez pracownika rozumieć należy osobę zatrudnioną wyłącznie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Zatem statusu pracodawcy nie posiada podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę a np. na umowę zlecenia.

Z dofinansowania z KFS może korzystać również pracodawca, aby podnieść własne kwalifikacje. Osoby pełniące funkcje zarządcze w spółkach są pracownikami, jeśli są zatrudnione w ramach umowy o pracę.

Celem uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca powinien złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności (w odpowiedzi na ogłoszony konkurs). Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej. W obecnej sytuacji epidemicznej zalecana jest forma elektroniczna.

Co istotne, pracodawca zobowiązany jest podpisać umowę z pracownikiem, który uczestniczy w kształceniu dofinansowanym środkami KFS. Umowa powinna określać m.in. zobowiązania pracownika, ponieważ nieukończenie kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS skutkuje dla pracodawcy koniecznością zwrotu otrzymanych środków.

Wysokość pomocy

Wysokość udzielanej pomocy uzależniona jest od statusu wnioskodawcy i wynosi odpowiednio:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego - w przypadku mikroprzedsiębiorcy.

Z tym że całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Ze środków KFS nie można finansować wsparcia dla:

- prowadzących działalność gospodarczą niezatrudniających pracownika na podstawie umowy o pracę,
- współpracujących, a za takie uważa się: małżonka, dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców oraz macochę i ojczyma, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujących przy prowadzeniu działalności,
- lekarzy i lekarzy dentystów, którzy chcą sfinansować szkolenia specjalizacyjne i staże podyplomowe wraz z kosztami obsługi określone w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
- pielęgniarek i położnych, które chcą sfinansować specjalizacje, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej,
- pracowników będących na urlopie: macierzyńskim, ojcowskim, wychowawczym, bezpłatnym,
- pełniących funkcje zarządcze w spółkach prawa handlowego (z wyjątkiem sytuacji, gdy osoby te zatrudnione są na umowę o pracę w spółce),
- prezesa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który jest jedynym lub większościowym udziałowcem,
- zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
- pracodawców chcących realizować samodzielnie kształcenie ustawiczne dla swoich pracowników, bez udziału zewnętrznych instytucji szkoleniowych.

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.