Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Dokonywanie sprzedaży żywności z auta podlega kontroli Państwowej Inspekcji ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dokonywanie sprzedaży żywności z auta podlega kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Kinga Romas

Dokonuję sprzedaży żywności z auta ustawionego na targowisku. Wojewódzki Inspektor Sanitarny wymierzył mi karę w wysokości 1.500 zł za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli sanitarnej w pojeździe. Pracownica, którą zatrudniam, nie wpuściła kontrolerów do środka. Czy działanie inspektorów było zgodne z prawem?

TAK. Ze względu na potrzebę zapewnienia ochrony zdrowia i życia konsumentów żywności, Państwowa Inspekcja Sanitarna jako służba urzędowej kontroli żywności korzysta z szerokich kompetencji kontrolnych, wynikających z prawa krajowego oraz prawa Unii Europejskiej.

W szczególności, jak wynika z art. 76 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.), organom urzędowej kontroli żywności w związku z przeprowadzaniem urzędowych kontroli przysługuje m.in. prawo wstępu do pomieszczeń zakładu o każdej porze oraz podejmowania innych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy, zgodnie z zakresem uprawnień w ramach urzędowych kontroli żywności.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 882/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędowych kontroli przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt kontrole urzędowe przeprowadzane są bez wcześniejszego uprzedzenia. Wyjątek od tej zasady dotyczy audytu, kiedy to konieczne jest uprzednie zawiadomienie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe. Kontrole urzędowe mogą być również przeprowadzane doraźnie. Zatem do urzędowych kontroli żywności nie ma zastosowania obowiązek uprzedzenia przedsiębiorcy o zamiarze jej wszczęcia.

Zatem inspektorzy uprawnieni byli do przeprowadzenia czynności kontrolnych w pojeździe, z którego Czytelnik dokonuje sprzedaży żywności. W przypadku nieumożliwienia im przeprowadzenia czynności kontrolnych zasadne było nałożenie kary.

Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 1 czerwca 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 2370/16.

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż w myśl art. 80 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. W celu zagwarantowania możliwości skutecznego prowadzenia kontroli przez uprawnione organy w art. 80 ust. 3 tej ustawy przewidziano, że kontrolowany zobowiązany jest do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. Chodzi przy tym nie tylko o osobę uprawnioną do składania (lub przyjmowania) oświadczeń woli oraz wiedzy, ale o osobę ułatwiającą kontrolującemu przeprowadzenie kontroli: poprzez umożliwienie korzystania z niezbędnej dokumentacji i materiałów oraz środków technicznych i lokalowych, a także poprzez udzielanie stosownych wyjaśnień.

"Wystarczy ograniczenie przez kontrolowanego możliwości przeprowadzenia przez organ tylko niektórych bądź jednego z dopuszczonym prawem działań kontrolnych, aby za słuszne można było uznać przyjęcie, iż zobowiązany zamiast poddać się jej, utrudnia przeprowadzenie kontroli".

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2016 r., sygn. akt II OSK 1667/14

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60