Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Umowa zlecenia (o dzieło) zawarta pomiędzy osobami fizycznymi ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Umowa zlecenia (o dzieło) zawarta pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej

Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (353) z dnia 1.09.2013

1) Do jakiego źródła przychodów zaliczyć przychody osiągnięte na podstawie umowy zlecenia (o dzieło) zawartej pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej?

Przychody z umowy zlecenia (o dzieło) zawartej pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej mogą stanowić przychody z działalności wykonywanej osobiście bądź przychody z innych źródeł.

Przychody uzyskane z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia (o dzieło) zawartej pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej mogą być zaliczone do przychodów:

  • z działalności wykonywanej osobiście - w przypadku przychodów uzyskiwanych wyłącznie od właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora, jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością (art. 10 ust. 1 pkt 2 updof w związku z art. 13 pkt 8 lit. b updof),
     
  • z innych źródeł - w pozostałych przypadkach (art. 10 ust. 1 pkt 9 updof w związku z art. 20 ust. 1 updof).


2) Kto pobiera podatek od przychodów z innych źródeł z tytułu umowy zlecenia (o dzieło) zawartej pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej?

Do opodatkowania przychodów ze wspomnianych w pytaniu umów obowiązany jest zleceniobiorca (wykonawca dzieła). Może tego dokonać w trakcie roku podatkowego lub po jego zakończeniu - w zeznaniu rocznym.

Dla celów podatkowych umowa zlecenia (o dzieło) zawarta pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej stanowi przychód z innych źródeł. Powoduje to, że na zleceniodawcy (zamawiającym dzieło) nie ciążą obowiązki płatnika. Nie jest on więc obowiązany do obliczenia, pobrania i wpłaty podatku od umowy zlecenia (o dzieło) na konto właściwego urzędu skarbowego. Osoba ta nie musi też sporządzać żadnej deklaracji ani informacji podatkowej dla zleceniobiorcy (wykonawcy dzieła).

Nie oznacza to jednak, że przychód z omawianej umowy zlecenia (o dzieło) nie podlega opodatkowaniu. Opodatkowania musi dokonać zleceniobiorca (wykonawca dzieła). W tym celu w składanym przez siebie zeznaniu rocznym PIT-36 powinien on do pozostałych przychodów, do których ma zastosowanie skala podatkowa, dodać przychody osiągnięte z tytułu umowy zlecenia (o dzieło) zawartej z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej i od łącznej kwoty obliczyć podatek.

Takie rozwiązanie może być jednak niekorzystne w przypadku osiągania przychodów z umowy zlecenia (o dzieło) w znacznej wysokości. Powoduje bowiem, że zleceniobiorca (wykonawca dzieła) będzie obowiązany do zapłaty jednorazowo wysokiej kwoty podatku.

Z tej sytuacji jest wyjście, albowiem ustawodawca dla podatników uzyskujących przychody z innych źródeł na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło, wprowadził możliwość wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek (art. 44 ust. 1c updof). Jeżeli jednak podatnik zdecyduje się na wpłacanie miesięcznych zaliczek, to taki sposób rozliczania będzie musiał stosować do końca danego roku podatkowego (art. 44 ust. 1d updof). Zaliczki miesięczne będzie obowiązany wpłacać na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał dochód, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następnego (art. 44 ust. 1f updof).


3) Jak ustalić zaliczkę na podatek od przychodu z umowy zlecenia (o dzieło) zawartej pomiędzy osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, jeżeli zleceniobiorca (wykonawca dzieła) zdecyduje się na samodzielne wpłacanie zaliczek?

W opisanym przypadku zaliczkę na podatek oblicza się w wysokości 18% podstawy opodatkowania będącej różnicą między przychodem z umowy zlecenia (o dzieło) a 20% kosztami jego uzyskania.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu podatnik na podstawie umowy zlecenia (o dzieło) uzyskuje przychód z innych źródeł. Sposób obliczenia zaliczki na podatek od tego przychodu uregulowany jest w art. 44 ust. 1c-1e updof. Aby obliczyć zaliczkę na podatek, trzeba w pierwszej kolejności ustalić dochód, tj. pomniejszyć przychód uzyskany w danym miesiącu o koszty jego uzyskania. Koszty te zostały określone w art. 22 ust. 9 pkt 6 updof. Wynoszą one 20% uzyskanego przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika lub opłacone przez podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) updof, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Do ustalonego w ten sposób dochodu stosuje się generalnie najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej, tj. w 2013 r. stawkę 18% (nie ma jednak przeszkód, aby podatnik zastosował wyższą stawkę określoną w skali podatkowej, czyli 32%).

Tak obliczoną zaliczkę zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej w danym miesiącu ze środków podatnika. Należy pamiętać, że zmniejszenie to nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Przytoczony sposób obliczenia zaliczki na podatek wymaga jednak pewnych modyfikacji w przypadku przychodów uzyskanych z umowy o dzieło. Wynika to z tego, że umowa taka, co do zasady, nie podlega oskładkowaniu. Wykonawca takiej umowy powinien więc od uzyskanego przychodu odjąć 20% koszty uzyskania przychodów, a następnie od ustalonej w ten sposób podstawy opodatkowania wyliczyć zaliczkę na podatek.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60