Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Nowe tablice trwania życia podstawą naliczenia emerytur
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Nowe tablice trwania życia podstawą naliczenia emerytur

Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023
Honorata Urbaniak

Corocznie ogłaszana jest tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Parametry przeciętnego dalszego trwania życia mężczyzn i kobiet są zawarte w tabeli i obowiązują przez konkretne 12 miesięcy. Dane te służą do naliczania emerytur według nowych zasad. Wartości podane w tabeli przedstawiają średnie dalsze trwanie życia w miesiącach osoby przechodzącej na emeryturę w określonym wieku. Odgrywają one ważną rolę przy obliczaniu emerytury.

Emerytura według nowych zasad

Ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r. nabywają prawo do emerytury, która zasadniczo jest obliczana według nowych zasad. Stanowi ona równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Jeżeli jednak jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Te podstawowe zasady wynikają z art. 26 ust. 1 i ust. 6 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną.

Do obliczenia emerytury konieczne są zatem następujące dane:

 • podstawa obliczenia emerytury i
 • średnie dalsze trwanie życia.


We wzorze na ustalenie kwoty emerytury średnie dalsze trwanie życia jest mianownikiem.


Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota:

 • zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury,
 • zwaloryzowanego kapitału początkowego,
 • środków zewidencjonowanych na subkoncie.

Średnie dalsze trwanie życia

Po wyliczeniu wartości podstawy obliczenia emerytury należy już tylko ustalić, ile wynosi średnie dalsze trwanie życia dla danej osoby ubiegającej się o emeryturę. Wyraża ono wartość trwania życia po skończeniu określonego wieku.

Średnie dalsze trwanie życia ustala się wspólnie dla mężczyzn i kobiet oraz wyraża się w miesiącach. Ustawodawca wskazał ponadto, że jest ono ogłaszane w tablicach trwania życia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" corocznie w terminie do dnia 31 marca, dla wieku ubezpieczonych określonego w myśl art. 26 ust. 2 ustawy emerytalnej. Wiek ubezpieczonego w dniu przejścia na emeryturę wyraża się w ukończonych latach i miesiącach.

Tablice trwania życia stanowią podstawę przyznawania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego (art. 26 ust. 5 ustawy emerytalnej).

Prezes GUS w dniu 27 marca 2023 r. wydał komunikat w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (Mon. Pol. poz. 298). Tablica ta jest podstawą naliczania emerytur w stosunku do wniosków zgłoszonych od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Wartości średniego dalszego trwania życia przypisane do danego wieku podawane w obowiązujących w danym okresie tablicach ulegają zmianie (patrz tabela 1). Skutek spadku lub wzrostu tej danej jest bardzo wymierny, tj. w bezpośredni sposób wpływa na ustalaną wysokość emerytury (patrz tabela 2).

Dla prawidłowej interpretacji informacji zawartych w tabeli bardzo ważne jest zrozumienie, że wiek, w jakim dana osoba zamierza przejść na emeryturę, określa się w latach (bok tabeli: "30", "31", ..., "90") i miesiącach (główka tabeli: "0", "1", ..., "11") ukończonych. Wartości podane w tabeli przedstawiają średnie dalsze trwanie życia w miesiącach osoby przechodzącej na emeryturę w określonym wieku (przykłady 1 i 2).

Przykład 1

Pan Karol urodził się 1 czerwca 1958 r. i zamierza przejść na emeryturę z dniem 1 czerwca 2023 r. W dniu 1 czerwca 2023 r. będzie on miał zatem ukończone dokładnie 65 lat i 0 miesięcy (czyli nie ukończy jeszcze 65 lat i 1 miesiąca). Dlatego wielkość przeciętnego dalszego trwania życia należy odczytać z komórki znajdującej się na skrzyżowaniu wiersza tabeli, w którego boku znajduje się liczba "65", i kolumny o nagłówku "0".

Jest to wartość 210,0 oznaczająca oczekiwaną liczbę miesięcy dalszego życia dla osoby, przy założeniu utrzymywania się umieralności na poziomie z danego roku. Zgodnie z tym założeniem dla osoby w wieku dokładnie 65 lat oczekiwane dalsze trwanie życia wynosi 210,0 miesięcy, czyli 17,5 roku, co oznacza, że osoba w tym wieku dożyłaby przeciętnie 82,5 roku.


Przykład 2

Pani Karolina urodziła się 2 stycznia 1953 roku i planuje przejść na emeryturę 15 lipca 2023 r., kiedy to będzie miała ukończone 70 lat i 6 miesięcy (czyli nie ukończy jeszcze 70 lat i 7 miesięcy).

Przeciętne dalsze trwanie życia dla jej wieku należy odczytać z komórki znajdującej się na skrzyżowaniu wiersza tabeli, w którego boku znajduje się liczba "70", i kolumny o nagłówku "6".

Wartość 165,7 oznacza oczekiwaną liczbę miesięcy dalszego życia pani Karoliny, przy założeniu utrzymywania się warunków umieralności na niezmiennym poziomie. Zatem dla osoby w wieku dokładnie 70 lat i 6 miesięcy (70,5 roku) oczekiwane dalsze trwanie życia wynosi 165,7 miesiąca, czyli 13,8 roku. Oznacza to, że osoba w tym wieku dożyłaby przeciętnie 84,3 roku (przy założeniu utrzymywania się umieralności na poziomie z danego roku).

Na podstawie opisanych przykładów nie sposób nie zauważyć, że osoba w wieku 65 lat średnio dożyłaby 82 lat, podczas gdy osoba w wieku 70 lat - 84 lat.

Dla wielu może być niezrozumiałe, dlaczego dla osoby młodszej przeciętne trwanie życia jest krótsze niż dla osoby starszej. Z "Wyjaśnień do tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn", stanowiącej załącznik do komunikatu Prezesa GUS wynika, że jest to konsekwencja powszechnie stosowanej metodologii do obliczania średniego dalszego trwania życia, wynikająca z faktu, że przeżycie każdego kolejnego roku zwiększa szansę dożycia do coraz starszego wieku.

Dodatkowo warto podkreślić, że aby ustalić prawidłową wartość średniego dalszego trwania życia, którą w konkretnym przypadku należy uwzględnić do naliczenia emerytury, istotne jest:

 • dla jakiego wieku należy ją przypisać oraz
 • na podstawie jakiej tablicy (patrz ramka).

Podstawowe zasady dotyczące ustalania wartości średniego dalszego trwania życia

Przy ustaleniu wieku ubezpieczonego, do którego przypisana jest wskazana w tabeli wartość średniego dalszego trwania życia, znaczenie ma moment złożenia wniosku o emeryturę. Jeżeli ubezpieczony złoży wniosek o świadczenie emerytalne:

- w miesiącu, w którym osiągnie wiek emerytalny lub wcześniej - brany jest pod uwagę wiek ubezpieczonego z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego,
- po miesiącu, w którym osiągnie wiek emerytalny - brany jest pod uwagę wiek ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku, a więc gdy ubezpieczony złoży wniosek:
  przed ukończeniem kolejnego miesiąca życia, organ przyjmie średnie dalsze trwanie życia dla tego ukończonego wieku; przykładowo, gdy ubezpieczony skończy 60 lat 15 kwietnia 2023 r. i złoży wniosek przed 15 maja 2023 r., będzie to 60 lat,
  po ukończeniu kolejnego miesiąca życia, organ przyjmie średnie dalsze trwanie życia dla wieku wyższego o miesiąc; przykładowo, gdy ubezpieczony skończy 60 lat 15 kwietnia 2023 r. i zgłosi wniosek najwcześniej 15 maja 2023 r., będzie to 60 lat i 1 miesiąc.

Po ustaleniu wieku ubezpieczonego, który należy przyjąć, ocenie podlega, według jakiej tablicy ma to nastąpić. W myśl obowiązującej zasady średnie dalsze trwanie życia jest ustalane według tablicy trwania życia obowiązującej w dniu:

- złożenia wniosku o emeryturę, chyba że korzystniejsze jest przyjęcie tablicy obowiązującej w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
- przyznania emerytury, jeżeli została ona przyznana z urzędu w miejsce dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy albo gdy w dniu złożenia wniosku nie są jeszcze spełnione wszystkie warunki do emerytury.

Przeliczenie emerytury

Wysokość emerytury ustalonej według nowych zasad może zostać przeliczona ponownie w przypadku:

 • przedłożenia dokumentu z przebiegu ubezpieczenia przypadającego do 31 grudnia 1998 r., co będzie powodowało przeliczenie kapitału początkowego,
 • aktywności zawodowej po przyznaniu świadczenia.

W drugim ze wskazanych przypadków emeryturę powiększa się o kwotę wynikającą z podzielenia składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu ustalenia prawa do emerytury i zwaloryzowanych zgodnie z art. 25 ustawy emerytalnej przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone dla wieku danego ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o przeliczenie wysokości emerytury. Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek zaewidencjonowanych od miesiąca, od którego została podjęta wypłata emerytury po raz pierwszy, do miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do kolejnych wniosków o ustalenie emerytury w nowej wysokości. Szczegółowo stanowi o tym art. 108 ustawy emerytalnej.

Coroczna zmiana tablic trwania życia pozostaje bez wpływu na ustalanie kapitału początkowego.

Tabela 1.
Przykładowe wartości średniego dalszego trwania życia
Nowe tablice trwania życia podstawą naliczenia emerytur

Tabela 2. Wpływ średniego dalszego trwania życia na wysokość emerytury
Nowe tablice trwania życia podstawą naliczenia emerytur
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.