Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Rencista zawiadamia ZUS o podjęciu pracy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rencista zawiadamia ZUS o podjęciu pracy

Gazeta Podatkowa nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016
Honorata Urbaniak

Od dwóch lat pobieram rentę z tytułu niezdolności do pracy. Moja znajoma poszukuje pracownika na 1/4 etatu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zarabiałbym zaledwie 500 zł miesięcznie. Czy pomimo zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz za wynagrodzeniem nieprzekraczającym kwoty płacy minimalnej powinienem poinformować o tym fakcie ZUS?

TAK. Rencista zobowiązany jest do powiadomienia organu rentowego m.in. o podjęciu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu. Tak wynika z art. 127 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2016 r. poz. 887) zwanej ustawą emerytalną.

Z obowiązku powiadomienia organu rentowego o podjęciu pracy oraz o wysokości osiąganego przychodu nie zostali zwolnieni świadczeniobiorcy, którzy zamierzają świadczyć pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem niższym od minimalnego.

Prawo do renty ulega bowiem zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu m.in. w razie osiągania przychodu z wymienionego wcześniej tytułu (art. 104 ust. 1 ustawy emerytalnej).

Co należy rozumieć pod pojęciem działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, do kogo stosuje się uregulowania dotyczące reżimu zawieszania prawa do renty albo zmniejszania jej wysokości oraz limity dopuszczalnych przychodów, jak również kwoty maksymalnych zmniejszeń świadczenia określa art. 104 ust. 1a-9 ustawy. Rencistów aktywnych zawodowo obowiązują stosowne progi zarobkowe.

Jeśli przychód osiągany przez Czytelnika w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego nie ulegnie zmianie, to najprawdopodobniej nie spowoduje on zawieszenia prawa do renty ani zmniejszenia jej wysokości. Nie ma to jednak znaczenia dla wykonania przez Czytelnika ciążącej na nim obecnie powinności odnośnie przekazania organowi rentowego stosownych informacji.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60