Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika po osiągnięciu wieku emerytalnego
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika po osiągnięciu wieku emerytalnego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022

Zatrudniamy pracownika, który 10 sierpnia br. ukończył 65 lat i złożył pracodawcy oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o pdof. Wniosek o emeryturę złożył w ZUS w połowie sierpnia br., a umowę o pracę rozwiązał 30 sierpnia br., dostarczając do ZUS świadectwo pracy 31 sierpnia br. W dniu rozwiązania stosunku pracy otrzymał wynagrodzenie za pracę za sierpień, ekwiwalent za urlop, dwie odprawy z tytułu przejścia na emeryturę, tj. określoną w Kodeksie pracy, jak i w porozumieniu zawartym z pracownikami. Czy zwolnieniem z oskładkowania objęte są obydwie odprawy? Czy od tych wypłat trzeba pobrać zaliczkę na podatek dochodowy?

W podstawie wymiaru składek ZUS uwzględnieniu podlega wynagrodzenie za pracę i ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę nie podlegają oskładkowaniu, co wynika z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949 ze zm.). Na mocy tego przepisu wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS są odprawy emerytalno-rentowe wypłacane na mocy art. 921 K.p., jak i innych regulacji np. porozumienia, pracownikowi w związku z zakończeniem zatrudnienia w skutek przejścia na emeryturę lub rentę.

Świadczenia wymienione w pytaniu Czytelnika stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy, który co do zasady podlega opodatkowaniu.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o pdof, tzw. ulga dla seniora. Zgodnie z powołanym przepisem, wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof, z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie zasiłkowej, oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje:

Ważne: Pracodawca przy poborze zaliczki na podatek uwzględnia zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o pdof, jeżeli pracownik złoży pracodawcy sporządzone na piśmie oświadczenie, że spełnia warunki do jego stosowania.

Oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Jeśli więc pracownik złożył pracodawcy takie oświadczenie, to pracodawca powinien stosować je najpóźniej od miesiąca następującego po jego otrzymaniu. Z pytania Czytelnika wynika, że pracownik 10 sierpnia br. złożył pracodawcy oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o pdof i na dzień dokonania wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, tj. 30 sierpnia br., spełniał warunek nieotrzymywania emerytury.

Aktywne druki i formularze Oświadczenie w sprawie stosowania przez płatnika tzw. ulgi dla seniora dostępne w serwisie www.druki.gofin.pl.

Zwracamy uwagę! Prawo do świadczenia emerytalno-rentowego powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa (art. 100 ust. 1 ustawy emerytalnej). Na podstawie art. 129 ustawy emerytalnej, ZUS wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe, poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. W przypadku pracownika warunkiem jest jednak rozwiązanie dotychczasowego stosunku pracy. Jak bowiem stanowi art. 103a ustawy emerytalnej, prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

KIS W świetle powyższego od dokonanych pracownikowi 30 sierpnia br. wypłat pracodawca nie powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej z 22 kwietnia 2022 r. (nr 0112-KDIL2-1.4011.111.2022.2.KF) wyjaśnił, że: "(...) warunek »nieotrzymywania emerytury« jako warunek do zastosowania ww. zwolnienia podatkowego powinien być spełniony na moment otrzymania przychodu, tj. na moment wypłaty wynagrodzenia ze stosunku pracy. (...)". Jak wynika z powołanej interpretacji Dyrektora KIS, fakt, że pracownik już po rozwiązaniu stosunku pracy otrzyma emeryturę, za miesiąc w którym świadczył pracę, nie wyklucza prawa do korzystania z ulgi dla seniora. Istotne jest bowiem, że na dzień wypłaty wynagrodzenia (innych świadczeń ze stosunku pracy) pracownik nie otrzymywał emerytury.

Przykład

Przyjmując założenia z pytania, ZUS przyznał prawo do emerytury od 10 sierpnia 2022 r., tj. od dnia ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, z tym że na mocy art. 103a ustawy emerytalnej zawiesił jej wypłatę do czasu rozwiązania umowy o pracę. Od dokonanych pracownikowi 30 sierpnia br. wypłat pracodawca rozliczył składki ZUS od wynagrodzenia za pracę oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Biorąc pod uwagę powołaną wyżej interpretację z 22 kwietnia 2022 r., pracodawca nie pobrał zaliczki na podatek dochodowy, gdyż pracownik złożył oświadczenie w sprawie stosowania przez płatnika tzw. ulgi dla seniora i na moment wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy nie otrzymywał emerytury.

Załóżmy, że pracownik doręczył do ZUS świadectwo pracy i wniosek o podjęcie wypłaty emerytury 31 sierpnia 2022 r. ZUS podejmie wypłatę emerytury za okres od 10 sierpnia 2022 r.


Ulga dla seniora obejmuje całość przychodów z tytułu aktywności zawodowych wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o pdof, a więc również tych, które są zwolnione z oskładkowania (np. odprawa emerytalna). Dla stosowania tego przepisu istotne jest, że z tych aktywności zawodowych podatnik podlega ubezpieczeniom społecznym. 

KISJak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 5 maja 2022 r. (nr 0114-KDIP3-2.4011.312.2022.1.MR): "(...) ulga dla seniora polega na zwolnieniu od podatku PIT przychodów otrzymanych przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety oraz 65. roku życia w przypadku mężczyzn. Ulga obejmuje przychody do których ma zastosowanie skala podatkowa ze stawkami 17% (obecnie 12% - przyp. red.) i 32% (...)".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.