Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Wypłata emerytury członkowi rodziny po śmierci emeryta
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wypłata emerytury członkowi rodziny po śmierci emeryta

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017

W dniu 4 lipca 2017 r. zmarł mój ojciec, który był uprawniony do pobierania emerytury z ZUS. Wypłata świadczenia następowała 5. dnia każdego miesiąca. Ponieważ zamieszkiwaliśmy pod wspólnym adresem, już po śmierci ojca listonosz wypłacił mi jego świadczenie. Czy słusznie zostało ono przeze mnie pobrane?

Zgodnie z art. 136 ustawy emerytalnej, najbliżsi członkowie rodziny, w razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenie, mają prawo do wypłaty tzw. niezrealizowanych świadczeń należnych do dnia śmierci wnioskodawcy. W ramach niezrealizowanych świadczeń ZUS wypłaca świadczenia przyznane przed śmiercią emeryta lub rencisty oraz świadczenia już realizowane w ramach miesięcznych wypłat.

Do grona osób, które uprawnione są do wypłaty niezrealizowanych świadczeń zalicza się przede wszystkim małżonka i dzieci, z którymi osoba zmarła prowadziła wspólne gospodarstwo domowe. W przypadku braku takich osób prawo do tych świadczeń mają małżonek i dzieci, którzy nie prowadzili wspólnego gospodarstwa domowego lub w następnej kolejności inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej po osobie zmarłej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba.

W razie śmierci emeryta lub rencisty wstrzymanie wypłaty świadczenia następuje od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym nastąpił zgon.

W świetle powyższego, świadczenie wypłacone za miesiąc, w którym emeryt zmarł jest świadczeniem należnym. Powinno zostać wypłacone osobie uprawnionej. Nie może jednak być przekazane na adres świadczeniobiorcy lub na jego rachunek bankowy, jeżeli zgon nastąpił przed terminem płatności emerytury (renty).

Jeśli świadczeniobiorca zmarł, a emerytura lub renta została doręczona za pośrednictwem poczty w następnym lub późniejszym dniu po jego śmierci innej osobie, to ZUS będzie dochodził zwrotu tego świadczenia od osoby, która je pobrała. Dlatego domownik lub inna osoba uprawniona powinni odmówić odbioru świadczenia, a następnie złożyć w ZUS wniosek o jego wypłatę w ramach niezrealizowanych świadczeń (wypłata następuje w pełnej wysokości za cały miesiąc, w którym nastąpił zgon).

Zwracamy uwagę! Roszczenie o wypłatę niezrealizowanych świadczeń uprawniony członek rodziny powinien zgłosić w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci. Po tym terminie roszczenia wygasają, chyba że przed upływem tego terminu zostanie zgłoszony wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń.

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60