Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Wypłata emerytury pomostowej w razie podjęcia pracy o szczególnym charakterze
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wypłata emerytury pomostowej w razie podjęcia pracy o szczególnym charakterze

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017

Zamierzamy zatrudnić kierowcę autobusu w transporcie publicznym. Jest to osoba, która pobiera emeryturę pomostową. ZUS twierdzi, że nie możemy zatrudnić jej na tym stanowisku. Czy faktycznie nie może on podjąć takiej pracy?

Pracodawca może zatrudnić pracownika na stanowisku kierowcy autobusu, jednakże pociąga to za sobą skutek w postaci zawieszenia wypłaty emerytury pomostowej.

Prace kierowców autobusów (także trolejbusów oraz motorniczych tramwajów) w transporcie publicznym zostały umieszczone w załączniku nr 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 664), dalej ustawy pomostowej, pod poz. 8 jako prace o szczególnym charakterze.

Ważne: Prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy pomostowej (art. 17 ust. 4 ustawy pomostowej).

Prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zostały wymienione w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy pomostowej. Bez znaczenia jest w tym przypadku nie tylko wysokość uzyskiwanego przychodu z pracy zarobkowej, ale też wymiar czasu pracy oraz rodzaj pracy "szczególnej" wykonywanej przed nabyciem prawa do emerytury pomostowej.

Przykład 1

W 2016 r. ZUS przyznał prawo do emerytury pomostowej 60-letniemu mężczyźnie. Wnioskodawca udokumentował 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 17 lat pracy o szczególnym charakterze jako kierowca autobusu. W marcu 2017 r. emeryt ponownie podjął pracę jako kierowca autobusu na podstawie umowy o pracę na 1/2 etatu. Z tego tytułu osiąga wynagrodzenie w wysokości 2.800 zł miesięcznie. Z uwagi na to, że zainteresowany wykonuje pracę o szczególnym charakterze wymienioną w załączniku nr 2 poz. 8, ZUS zawiesił prawo do emerytury pomostowej. Wysokość osiąganego przychodu pozostała bez znaczenia.


W przypadku, gdy osoba pobierająca emeryturę pomostową osiąga przychód z tytułu wykonywania pracy, która nie została uznana za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu lub emerytura ta ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 103 ust. 3 i art. 104-106 ustawy emerytalnej. A zatem, jeżeli osiągany przychód z pracy zarobkowej:

  • przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS, ale nie będzie wyższy niż 130% tej kwoty, to emerytura pomostowa zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia, nie wyższą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia,
     
  • przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS, to emerytura pomostowa zostanie zawieszona.
Przykład 2

W 2014 r. ZUS przyznał prawo do emerytury pomostowej 60-letniemu mężczyźnie, który udokumentował 40-letni staż składkowy i nieskładkowy, w tym przez 22 lata był zatrudniony na stanowisku garbarza bezpośrednio przy obróbce skór. Z tego też tytułu uzyskał prawo do emerytury pomostowej. Zainteresowany w 2017 r. podjął pracę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku dozorcy i osiąga przychód w wysokości 2.500 zł miesięcznie. Z uwagi na to, że obecnie wykonywana praca nie została umieszczona w załączniku nr 1 lub 2 ustawy pomostowej, a uzyskiwany przychód nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS, zainteresowany nadal pobiera emeryturę pomostową.

Przykład 3

Przyjmujemy dane z przykładu 1 oraz dodatkowo, że mężczyzna z uwagi na stan zdrowia, został przeniesiony na inne stanowisko pracy, tj. magazyniera. Taki rodzaj pracy nie jest wymieniony w załącznikach nr 1 i 2 ustawy pomostowej. W tej sytuacji ZUS odwiesił zawieszoną emeryturę, a zainteresowany zobowiązany jest do rozliczania się z osiąganego przychodu na ogólnych zasadach.


Zwracamy uwagę!
Osoba pobierająca świadczenie emerytalne, która nie osiągnęła wieku emerytalnego, do której mają zastosowanie przepisy o zawieszalności świadczenia jest obowiązana poinformować ZUS o podjęciu działalności zarobkowej i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po upływie roku kalendarzowego - o wysokości tego przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Taki też obowiązek spoczywa odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy, a w przypadku osoby pełniącej służbę - na właściwej komórce kadrowej (art. 127 ustawy emerytalnej).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60