Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Przyznanie renty rodzinnej dla kolejnej osoby uprawnionej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przyznanie renty rodzinnej dla kolejnej osoby uprawnionej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (434) z dnia 10.04.2017

Syn pobiera rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Obecnie straciłam pracę i zarejestrowałam się w urzędzie pracy, nie nabyłam jednak prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Czy mogę złożyć wniosek o przyznanie renty rodzinnej również dla siebie? Jeśli tak, to w jakiej wysokości będzie mi przysługiwała renta?

Wysokość renty rodzinnej uzależniona jest od wysokości świadczenia, jakie otrzymywała lub otrzymywałaby osoba, po której przysługuje renta. Zatem ważne jest, czy w dacie śmierci osoba ta była uprawniona do świadczenia, a jeśli tak, to do jakiego. W tej sytuacji ZUS sprawdza do jakich świadczeń osoba zmarła spełniała warunki, a wysokość renty rodzinnej ustala od najkorzystniejszego z nich.

Przypominamy, że do renty rodzinnej uprawnione są:

 • dzieci własne, przysposobione oraz dzieci drugiego małżonka,
   
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości rodzeństwo, wnuki i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
   
 • małżonek,
   
 • rodzice.

Przynależność do kręgu uprawnionych nie oznacza automatycznego nabycia prawa do renty rodzinnej. Każda z tych osób musi spełnić dodatkowe warunki określone w ustawie emerytalnej. W przypadku wdowy, warunki te określa art. 70 ustawy emerytalnej. Zgodnie z powołanym przepisem, ma ona prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

 • w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo
   
 • wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci albo od zaprzestania wychowywania osób wymienionych wyżej.

Wdowa niespełniająca warunków do renty rodzinnej i niemająca niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej:

 • przez okres jednego roku od chwili śmierci męża,
   
 • w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża.

Wysokość renty rodzinnej uzależniona jest od ilości osób uprawnionych do jej pobierania i odpowiednio wynosi:

 • dla jednej osoby uprawnionej 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,
   
 • dla dwóch osób uprawnionych 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,
   
 • dla trzech i więcej osób uprawnionych 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która podlega podziałowi na równe części między uprawnionych.

Przykład

W marcu 2017 r. ZUS przyznał prawo do renty rodzinnej wdowie oraz dwójce studiujących dzieci (21 i 23 lata). Zmarły był uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy i renta ta wynosiła 2.690,50 zł. Renta rodzinna dla trzech osób uprawnionych przysługuje w wysokości 95% świadczenia zmarłego, czyli 2.555,98 zł (2.690,50 zł x 95%). Każdej uprawnionej osobie przysługuje 1/3 renty w wysokości 851,99 zł.

Przykład

W dniu 5 lutego 2017 r. zmarł 64-letni ubezpieczony. Mężczyzna nie miał ustalonego prawa do żadnego świadczenia. Wniosek o rentę rodzinną zgłosiła 55-letnia wdowa pozostająca wcześniej na utrzymaniu męża oraz studiujący syn. Do wniosku o rentę rodzinną dołączyła dokumenty potwierdzające 36 lat składkowych i nieskładkowych wypracowanych przez zmarłego. Na podstawie przedłożonych dokumentów ZUS ustalił, że zmarły spełniał warunki do renty z tytułu niezdolności do pracy. ZUS obliczył świadczenie, które przysługiwałoby zmarłemu w wysokości 2.420,80 zł. Renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85%, tj. 2.057,68 zł (2.420,80 zł x 85%), a dla dwóch osób 90%, tj. 2.178,72 zł (2.420,80 zł x 90%).


Zwracamy uwagę!
ZUS może przyznać prawo do renty rodzinnej osobie uprawnionej do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Zawiadamia wówczas urząd pracy o nabyciu prawa do tego świadczenia. W konsekwencji następuje zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych, a zamiast zasiłku uprawniona otrzymuje rentę rodzinną lub należną jej część. W sytuacji, gdy nie jest realizowana wypłata zasiłku, a osoba ubiegająca się o rentę rodzinną jest tylko zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas o przyznaniu renty musi samodzielnie zawiadomić urząd pracy.

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60