Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Doliczenie stażu pracy do emerytury
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Doliczenie stażu pracy do emerytury

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017

Pracownik w 2015 r., po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, przeszedł na emeryturę, a po upływie kilku miesięcy ponownie podjął zatrudnienie w naszej firmie. Czy jego emerytura ulegnie podwyższeniu? Jeśli tak, to w jaki sposób zostanie obliczona i jakie dokumenty należy przedłożyć?

Osoba uprawniona do emerytury, która podjęła zatrudnienie lub inną działalność podlegającą ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, może z tego tytułu ubiegać się o jej podwyższenie. Ponowne ustalenie wysokości emerytury następuje, zgodnie z art. 108 ustawy emerytalnej, na wniosek osoby zainteresowanej, zgłoszony nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Ważne: Wniosek w sprawie ponownego ustalenia wysokości emerytury może złożyć tylko osoba zainteresowana lub jej pełnomocnik.

Oznacza to, że np. zaświadczenia przedłożonego przez płatnika składek w sprawie rozliczenia przychodu uzyskanego przez emeryta ZUS nie traktuje jako wniosku o doliczenie okresów składkowych i nieskładkowych. Wniosek taki powinien zawierać podpis osoby wnioskującej oraz określenie rodzaju i zakresu roszczenia.

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. nr 237, poz. 1412), wniosek o ponowne ustalenie prawa do świadczenia lub jego wysokości powinien zawierać:

 • imię i nazwisko zainteresowanego,
   
 • wskazanie żądania, którego wniosek dotyczy,
   
 • numer świadczenia,
   
 • podpis osoby zainteresowanej lub pełnomocnika albo osoby upoważnionej,
   
 • wskazanie organu (oddziału ZUS), który ustalił prawo do świadczenia lub wypłaca świadczenie.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez płatnika składek potwierdzające okres wykonywania zatrudnienia.

Ponowne ustalenie wysokości emerytury poprzez uwzględnienie dodatkowego okresu składkowego lub nieskładkowego polega na powiększeniu dotychczasowej emerytury o kwotę wynikającą z podzielenia składek zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu ustalenia prawa do emerytury (z uwzględnieniem waloryzacji składek) przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone dla wieku danego ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o przeliczenie wysokości emerytury. Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek zaewidencjonowanych od miesiąca podjęcia wypłaty emerytury po raz pierwszy do miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne jej ustalenie.

Przykład

W sierpniu 2015 r. ZUS przyznał prawo do emerytury kobiecie (ur. 12 grudnia 1954 r.) w związku z ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. W październiku 2015 r. emerytka podjęła zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia. W styczniu 2017 r. zgłosiła wniosek o ponowne obliczenie wysokości emerytury. W okresie od października 2015 r. do grudnia 2016 r. zainteresowana zgromadziła na indywidualnym koncie kwotę 3.880 zł.

Emerytura zostanie zwiększona poprzez podzielenie tej kwoty przez średnie dalsze trwanie życia wynoszące 241 m-cy. Zatem kwota zwiększenia wyniesie 3.880 zł : 241 m-cy = 16,10 zł miesięcznie.


Zwracamy uwagę!
Wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub uwzględnienie okresów składkowych i nieskładkowych przebytych przed przyznaniem emerytury emeryt może złożyć w każdym czasie po zakończeniu zatrudnienia. W tych przypadkach nie musi czekać do zakończenia roku kalendarzowego.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60