Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Obniżenie wynagrodzenia i zastosowanie odpowiedzialności porządkowej wobec pracownika spóźniającego ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Obniżenie wynagrodzenia i zastosowanie odpowiedzialności porządkowej wobec pracownika spóźniającego się do pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 1.05.2023

Pracownik w ostatnim miesiącu kilka razy spóźnił się do pracy. Bezpośredni przełożony przeprowadził z nim rozmowę dyscyplinującą, jednak nie przyniosła ona oczekiwanego skutku, dlatego zamierzamy zastosować wobec pracownika karę porządkową oraz obniżyć jego wynagrodzenie za czas nieodpracowanych nieobecności spowodowanych spóźnieniami. Czy jest to dopuszczalne?

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika, określonym w art. 100 § 2 pkt 1 K.p. jest przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy. Pracownik powinien zatem rozpoczynać i kończyć pracę o wyznaczonej przez pracodawcę godzinie, a spóźnienia można uznać za naruszenie tego obowiązku. Konsekwencją tego może być zastosowanie przez pracodawcę odpowiedzialności porządkowej w postaci nałożenia na pracownika kary, jeżeli spóźnienia nie zostaną usprawiedliwione.

Zastosowanie kary porządkowej

Przypominamy, że katalog kar (tzw. kar porządkowych) określa art. 108 K.p. Zgodnie z § 1 tego przepisu, karę upomnienia lub karę nagany pracodawca może stosować za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy (co może dotyczyć np. nieusprawiedliwionych spóźnień), przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Przepis art. 108 § 2 K.p. daje pracodawcy również możliwość stosowania kary pieniężnej za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu albo spożywanie alkoholu lub zażywanie środka działającego podobnie do alkoholu w czasie pracy.

Ważne: Pracodawca nie może stosować wobec pracowników innych kar niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników, a gdyby się tego dopuścił, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 281 § 1 pkt 4 K.p.).

Należy podkreślić, iż przy stosowaniu kary porządkowej bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy (art. 111 K.p.). Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 1 lipca 1999 r. (sygn. akt I PKN 86/99, OSNP 2000/18/683): "Wymierzenie kary upomnienia uzasadnione jest nawet w przypadku niewielkiego stopnia winy (...)".

Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia i może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika (art. 109 § 1-2 K.p.). Jeżeli jednak pracownik nie może być wysłuchany z powodu jego nieobecności w zakładzie pracy, bieg terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy (art. 109 § 3 K.p.).

Zwracamy uwagę! O zastosowanej karze porządkowej pracodawca jest obowiązany zawiadamiać pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika (art. 110 K.p.).

Obniżenie wynagrodzenia za pracę

Przepis art. 80 K.p. stanowi, iż wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, natomiast za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Pracodawca może więc obniżyć wynagrodzenie pracownika za czas jego nieobecności w pracy spowodowanej spóźnieniem, ponieważ powszechne uregulowania nie gwarantują pracownikowi w takiej sytuacji do niego prawa. Prawo do jego zachowania mogą natomiast gwarantować (np. w konkretnych przypadkach) regulacje wewnątrzzakładowe lub gdy pracownik za zgodą pracodawcy odpracuje spóźnienie.

W pytaniu nie podano czy pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną, czy też godzinową. Jeżeli otrzymuje wynagrodzenie określone w stałej miesięcznej wysokości, to dla obniżenia wynagrodzenia za czas spóźnień stosuje się przepis § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy... (Dz. U. z 2017 r. poz. 927), dalej rozporządzenia o wynagrodzeniu. Na jego podstawie miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, a następnie otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przykład

Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości 6.000 zł. W kwietniu br. czterokrotnie spóźnił się do pracy i w związku z tym nie przepracował łącznie 2 godzin i ich nie odpracował. Pracodawca obniżył jego wynagrodzenie należne za kwiecień o 78,94 zł, zgodnie z wyliczeniem: 6.000 zł : 152 godz. = 39,47 zł; 39,47 zł x 2 godz. = 78,94 zł. Wynagrodzenie za kwiecień br. wyniosło 5.921,06 zł (6.000 zł - 78,94 zł).


Gdyby pracownik był wynagradzany stawką godzinową, to za miesiąc, w którym wystąpiły spóźnienia, których pracownik nie odpracował, jego wynagrodzenie należałoby ustalić poprzez pomnożenie stawki godzinowej przez liczbę faktycznie przepracowanych godzin.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.