Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Zatrudnienie cudzoziemca w trakcie pandemii na stanowisku nauczyciela języka ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zatrudnienie cudzoziemca w trakcie pandemii na stanowisku nauczyciela języka obcego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020

1) Prywatna placówka oświatowa (szkoła, przedszkole) zamierza zatrudnić na podstawie umowy o pracę na stanowisku lektora języka angielskiego osobę pochodzenia indyjskiego, która do 30 grudnia 2020 r. ma zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce i pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim. Ważność tego zezwolenia zostanie przedłużona na podstawie specustawy. Jakie dokumenty są wymagane w celu jego zatrudnienia?

Zatrudnienie cudzoziemca pochodzenia indyjskiego nie wymaga uzyskania przez prywatną placówkę oświatową (dalej szkołę niepubliczną) zezwolenia na pracę, lecz musi on spełniać warunki przewidziane dla nauczyciela (zakładamy, że o takim stanowisku pisze Czytelnik, używając terminu lektor).

Legalne zatrudnienie obcokrajowca jest uwarunkowane posiadaniem dokumentu legalizującego przebywanie w Polsce. Taki status ma zezwolenie na pobyt czasowy, wydawane osobie będącej małżonkiem obywatela polskiego na podstawie art. 158 ust. 1 pkt 1 i nast. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 ze zm.).

Ważne: Szkoła niepubliczna ma obowiązek zażądać przedstawienia zezwolenia na pobyt czasowy przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca, a także przechowywać jego kopię przez cały okres wykonywania przez niego pracy.

Tak wynika z art. 2 i 3 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 ze zm.). Szkoła będzie również zobligowana do archiwizacji kopii kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy lub innych dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce, wystawionych cudzoziemcowi w trakcie zatrudnienia.

Ważne: Ważność zezwoleń na pobyt czasowy przedłuża się z mocy prawa na podstawie art. 15z ust. 1 specustawy.

Przepis ten przesuwa termin złożenia wniosku o zezwolenie, co powinno mieć miejsce nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce (art. 105 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach), jeśli przypada on na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Ostatnim dniem przesuniętego terminu będzie 30. dzień po odwołaniu tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni. W tym okresie pobyt cudzoziemca uważa się za legalny (art. 15z ust. 1 i 2 specustawy). Z kolei złożenie wniosku (bez braków formalnych lub uzupełnionych terminowo) najpóźniej ostatniego dnia przesuniętego terminu wywoła dwa rodzaje konsekwencji (art. 108 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach):

 • w dokumencie podróży cudzoziemca zostanie umieszczony odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku,
   
 • pobyt cudzoziemca w Polsce będzie uważany za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia dokumentu pobytowego stanie się ostateczna.

Zasadniczo cudzoziemiec pochodzący z Indii może wykonywać pracę w Polsce, jeśli uzyska zezwolenie na pracę. Wymaga tego art. 87 ust. 1 pkt 12 lit. c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 ze zm.), dalej ustawy o promocji zatrudnienia. Jednak osoba, o którą pyta Czytelnik, nie musi posiadać tego dokumentu, ponieważ:

 • jest małżonkiem polskiego obywatela (art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia),
   
 • ma być zatrudniona jako nauczyciel języka obcego w przedszkolu lub szkole ( § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę - Dz. U. z 2018 r. poz. 2273, dalej rozporządzenia).

W takim razie zatrudnienie tej osoby w szkole niepublicznej może nastąpić na podstawie umowy o pracę w trybie i na warunkach określonych w Kodeksie pracy, z tym że musi ona posiadać kwalifikacje, jakich wymaga się od nauczyciela szkoły publicznej. Z kolei wykonywanie tej pracy w ramach umowy cywilnoprawnej może mieć miejsce wówczas, gdy będzie ona prowadziła zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami krócej niż 4 godziny tygodniowo, a w treści umowy nie przeważą cechy charakterystyczne dla stosunku pracy. Zasady te określa art. 10a w zw. z art. 91b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), dalej ustawy KN.

Zwracamy uwagę! Stanowisko nauczyciela może być powierzone cudzoziemcowi, który posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończył zakład kształcenia nauczycieli, przestrzega podstawowych zasad moralnych oraz spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu (art. 9 ust. 1 ustawy KN). Ponadto przepis art. 91b ust. 2b w zw. z art. 10 ust. 5 pkt 2-5 ustawy KN wymaga, żeby osoba ta:

 • posiadała pełną zdolność do czynności prawnych i korzystała z praw publicznych,
   
 • nie była objęta toczącym się przeciwko niej postępowaniem karnym w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowaniem dyscyplinarnym,
   
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, na potwierdzenie czego przedkłada informację z Krajowego Rejestru Karnego,
   
 • nie była prawomocnie ukarana wciągu 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania albo wydalenia z zawodu nauczyciela,
   
 • posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przyjęcie na etat w szkole niepublicznej, za zgodą kuratora oświaty, osoby niebędącej nauczycielem, która posiada przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć (art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).


2) Jak przedłużenie zezwolenia na pracę wpłynie na dotychczasową umowę i ewentualnie kolejną?

Faktyczne świadczenie pracy przez cudzoziemca w ramach stosunku pracy (w tym bez zezwolenia na pracę) zależy od okresu ważności zezwolenia na czasowy pobyt w Polsce (a contrario art. 87 ust. 1 pkt 12 lit. c oraz ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o promocji zatrudnienia). Oznacza to, że obcokrajowiec z pytania może tak długo realizować powierzone mu obowiązki, jak długo jego pobyt w Polsce będzie uznawany za legalny w świetle przedstawionych wyżej regulacji. Po tym czasie jego obowiązek pracy wygasa, a gdyby nadal ją wykonywał, byłoby to nielegalne i zagrożone grzywną (art. 2 ust. 1 pkt 14, art. 88g ust. 1art. 120 ust. 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia). Nie oznacza to jednak, że stosunek pracy automatycznie przestanie istnieć w razie utraty ważności zezwolenia na pobyt czasowy. Będzie trwał dopóki nie zostanie rozwiązany za lub bez wypowiedzenia (jeśli będą do tego powody) albo nie nadejdzie termin końcowy umowy o pracę na czas określony.

Ważne: W okresie legalnego pobytu w Polsce, przedłużonego na mocy specustawy, może być zawarta z cudzoziemcem kolejna nowa umowa o pracę lub aneksowana dotychczasowa.

W sytuacji opisanej w pytaniu, z obcokrajowcem można zawrzeć umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony. W kontekście przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy w trybie art. 15z specustawy oraz przy wyborze zatrudnienia terminowego, należy jednak pamiętać, że łączny okres tego zatrudnienia może wynieść maksymalnie 33 miesiące, a suma wszystkich umów na czas określony nie może przekraczać trzech (tzw. limity 3/33). Aneks może zawierać wyłącznie przesunięcie okresu trwania dotychczasowej umowy terminowej na okres przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy lub wskazanie dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii jako dnia rozwiązania tej umowy, jeśli pozostałe warunki będą obowiązywały bez zmian. Konieczne jest jednak monitorowanie upływu zatrudnienia terminowego w miesiącach z uwagi na brak pewności w zakresie daty odwołania stanu epidemicznego/epidemii.

Limity 3/33 nie obowiązują w sytuacjach wymienionych w art. 251 § 4 K.p. (lista zamknięta), czyli gdy umowa terminowa służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest zawierana:

 • na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
   
 • na pracę o charakterze dorywczym lub sezonowym,
   
 • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
   
 • w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

Przepisom o limitowaniu nie podlega również przedłużony okres umowy na czas określony do dnia porodu z powodu upływu 3 miesiąca ciąży (art. 251 § 41 K.p.).

Jeśli rozstrzyganą umowę zawarto na czas określony oraz nie stanowi żadnego z wymienionych wcześniej wyjątków, to od dnia następującego po upływie 33 miesięcy, stanie się umową o pracę na czas nieokreślony. Taką umową będzie też czwarta umowa tego rodzaju.


3) Jakie są warunki zatrudnienia w placówce, o której mowa w pytaniu 1, cudzoziemca pochodzenia nigeryjskiego na stanowisku lektora języka angielskiego. Osoba ta ma kartę pobytu ważną do 15 czerwca 2022 r. i wizę ważną do 16 maja 2021 r.

Odpowiedź udzielona na pytanie 1 dotyczy również tego przypadku z kilkoma różnicami. Pierwsza wynika z faktu, że zezwolenie na pracę obywatela Nigerii, który ma być zatrudniony jako nauczyciel języka angielskiego w szkole niepublicznej nie jest wymagane wyłącznie na podstawie § 1 pkt 2 rozporządzenia.

Druga różnica to podstawa przedłużenia karty pobytu, jeśli jej ważność upłynie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii. Jest nią art. 15z2 specustawy. Przepis ten wskazuje, że karta pobytu będzie ważna do upływu 30 dni po odwołaniu tego ze stanów wymienionych w odpowiedzi na 1 pytanie, który będzie ostatni. Na taki sam okres będzie przedłużona wiza, którą posiada obcokrajowiec z pytania, zgodnie z art. 15z1 ust. 1 specustawy. Wprawdzie art. 15z1 ust. 2-3 specustawy dopuszcza wykonywanie pracy w tym czasie wyłącznie w razie posiadania ważnego zezwolenia na pracę lub pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, jednak należy przyznać takie uprawnienie każdej osobie, która została zwolniona z uzyskania dokumentu legalizującego pracę w Polsce.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.