Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Płaca minimalna pracownika delegowanego do pracy w Niemczech
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Płaca minimalna pracownika delegowanego do pracy w Niemczech

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017

Jakie składniki są uwzględniane w płacy minimalnej kierowcy delegowanego do pracy do Niemiec? Głównie interesuje nas, czy musi być naliczany dodatek stażowy. Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Przepisy niemieckie gwarantują pracownikom sektora transportu, którzy wykonują działalność transportową na terytorium Niemiec, prawo do płacy minimalnej w wysokości 8,84 euro brutto na godzinę pracy.

W niemieckim wynagrodzeniu minimalnym należy uwzględnić wynagrodzenie przysługujące za umówioną pracę, czyli w przypadku kierowcy stawkę zasadniczą wynagrodzenia. Ponadto niemieckie przepisy celne pozwalają wliczyć do wynagrodzenia minimalnego stałe dodatki związane z pracą, przewidziane w umowie np. dodatek stażowy, za znajomość języków, dodatki uzupełniające wynagrodzenie pracownika w okresie delegowania do pracy w innym państwie np. rozłąkowe, czy płatności jednorazowe, czyli przyznawane z okazji świąt, korzystania z urlopu wypoczynkowego itp. - tylko w okresie ich wymagalności i o ile pracownik faktycznie otrzymał wypłatę. Do tej płacy można również zaliczyć dodatki wypłacane np. na dzieci pracownika i inne świadczenia niezależne od ilości wykonanej pracy i uzyskanego wynagrodzenia. Pod pewnymi warunkami uwzględnić w nim można też świadczenia wypłacane z tytułu podróży służbowych.

Zwracamy uwagę! Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r. (sygn. akt K 11/15, Dz. U. poz. 2206), w którym uznano niekonstytucyjność art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców w związku z art. 775 § 2, 3 i 5 K.p. oraz w związku z § 16 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia o podróżach służbowych, w stosunku do kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym, spowodował, że większość przewoźników ograniczyła świadczenia w podróżach zagranicznych kierowców do diet. Zgodnie z § 2 niemieckiego rozporządzenia Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV), wartość minimalnej stawki na wyżywienie pracownika w podróży służbowej wynosi obecnie 241 euro miesięcznie, czyli 8,03 euro dziennie (1/30). W efekcie diety nie wlicza się do niemieckiej płacy minimalnej, chyba że wypłacana byłaby w kwocie wyższej niż 8,03 euro dziennie - wówczas nadwyżkę można przyjąć do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia obowiązującego w Niemczech.

Niemieckie służby celne określiły również katalog świadczeń, których nie należy uwzględniać w wynagrodzeniu kierowcy - przed jego uzupełnieniem do poziomu obowiązującej na terytorium Niemiec stawki minimalnej. Są to wypłaty premiujące wykonanie większej niż zakładana ilości pracy w jednostce czasu, czyli premie akordowe, dodatki za pracę nadliczbową, świadczoną w wolne niedziele i święta lub w porze nocnej, premie za ponadprzeciętną jakość pracy, świadczenia z dziedziny bhp przyznawane pracownikom z tytułu wykonywania pracy w niebezpiecznych lub trudnych warunkach. Tak samo należy traktować wypłaty przysługujące z tytułu wykonania dodatkowych zadań, wykraczających poza umówiony rodzaj pracy (premie wynikowe). Zgodnie z prawem niemieckim, do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się składek na pracownicze programy emerytalne i płatności na pracownicze systemy oszczędnościowe, ani świadczeń stanowiących zwrot faktycznie poniesionych kosztów, np. związanych z podróżą służbową.

Rozstrzygając o możliwości wliczenia danej kwoty świadczenia do wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia jego wysokości w stawce minimalnej, należy kierować się zasadami jego wypłaty.

Uzupełniając wynagrodzenie kierowcy do poziomu minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w Niemczech należy pamiętać o konieczności stosowania kursu walut zgodnego z art. 107 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. U. UE L 28 z 30 stycznia 1997 r., str. 1). W praktyce oznacza to, że w pierwszym kwartale br. 1 euro wynosiło 4,30765 zł.

Przykład

Kierowca otrzymuje obok wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 2.000 zł także dodatek za wysługę lat w kwocie 200 zł, dodatek za znajomość języków obcych w kwocie 300 zł i stałą premię w wysokości 500 zł. W lutym 2017 r. przepracował 160 godzin, z czego 24 godziny dostarczając towar do Niemiec. W okresie tej podróży poza wymienionymi składnikami kierowca otrzymał 3 diety zagraniczne w wysokości 49 euro każda. Do wyrównania wynagrodzenia można przyjąć 40,97 euro z każdej diety (49 euro - 8,03 euro), czyli łącznie 122,91 euro. Stawka godzinowa kierowcy ze stałych składników płacy to 18,75 zł, czyli 4,35 euro. W efekcie za 24 godziny pracy w Niemczech kierowca otrzymał 104,40 euro tytułem stałych składników płacy oraz 122,91 euro diet, czyli łącznie 227,31 euro. Daje to 9,47 euro na godzinę, czyli kwotę przewyższającą gwarantowane minimum - 8,84 euro. W tym przypadku kierowcy nie trzeba wypłacać wyrównania.

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60