Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Ustalanie stawki wynagrodzenia przestojowego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ustalanie stawki wynagrodzenia przestojowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (434) z dnia 10.04.2017

Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową, dodatkiem brygadzistowskim w stawce procentowej wynagrodzenia zasadniczego, dodatkami nocnymi oraz premią uznaniową. W jednym z miesięcy, z powodu przestoju z przyczyn pracodawcy, przepracował tylko część nominalnego czasu pracy. Jak obliczyć przysługujące mu wynagrodzenie przestojowe?

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej świadczenia, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy (tzw. przestój), przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia (art. 81 § 1 K.p.). Przepisy Kodeksu pracy nie definiują zwrotu "osobiste zaszeregowanie". Wyjaśnieniem tego pojęcia zajmował się natomiast kilkakrotnie Sąd Najwyższy.

W uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 30 grudnia 1986 r. (sygn. akt III PZP 42/86, OSNC 1987/8/106) czytamy, że: "Wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania (...) obejmuje oprócz wynagrodzenia zasadniczego również dodatek funkcyjny.". Podobnie tę kwestię rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z 16 listopada 2000 r. (sygn. akt I PKN 455/00, OSNP 2002/11/268) argumentując, iż: "(...) przez wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika należy rozumieć wynagrodzenie o charakterze stałym i bezpośrednio związanym z funkcją wykonywaną przez pracownika lub zajmowanym przez niego stanowiskiem (...).". W wyroku z 22 czerwca 2011 r. (sygn. akt II PK 3/11, M.P.Pr. 2011/12/649-653) Sąd ten potwierdził swoje wcześniejsze rozstrzygnięcia wyjaśniając, że: "Stawka osobistego zaszeregowania w rozumieniu art. 81 K.p. oznacza wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny.".

W judykaturze istnieją jednak także tezy przeciwstawne. Przykładowo w wyroku z 23 maja 2012 r. (sygn. akt I PK 175/11, OSNP 2013/11-12/126) Sąd Najwyższy orzekł jednoznacznie, iż: "Dodatek funkcyjny uzależniony procentowo od płacy zasadniczej nie stanowi wynagrodzenia pracownika wynikającego z osobistego zaszeregowania określonego stawką miesięczną (...).". Jak uzasadniał: "(...) poza interpretacją językową - jest też fakt, że ustalenie tego dodatku nie następuje w trybie właściwym dla zaszeregowywania pracownika w taryfikatorach. Uzyskanie dodatku funkcyjnego uzależnione jest od sprawowania funkcji, z którą dodatek ten jest powiązany. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikowi wyłącznie za czas wykonywania obowiązków służbowych na danym stanowisku. (...)".

Powyższe rozstrzygnięcia przytoczono dlatego, iż przysługujący pracownikowi dodatek brygadzistowski ma charakter co najmniej zbliżony do dodatku funkcyjnego. Pozostałe składniki wynagrodzenia wymienione w pytaniu nie stanowią wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania, a więc w omawianych okolicznościach nie powinny być uwzględniane w wynagrodzeniu przestojowym.

Zwracamy uwagę! Wynagrodzenie przestojowe nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 81 § 1 ostatnie zdanie K.p.).

Przykład

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie zmianowym jest wynagradzany według stawki 8 zł/godz. Ponadto otrzymuje dodatek brygadzistowski w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, dodatki za pracę w nocy oraz premię uznaniową.

W marcu br. ze 184 godzin rozkładowych przepracował 160 godzin, a przez pozostałe 24 godziny, z powodu awarii parku maszynowego, pozostawał jedynie w gotowości.

Wskazniki i stawki Wymiar czasu pracy obowiązujący w 2017 r. podajemy w serwisie www.wskazniki.gofin.pl

Stawka zaszeregowania pracownika nie gwarantuje wynagrodzenia przestojowego w wysokości minimalnej i to zarówno po przyjęciu, jak i wyłączeniu dodatku brygadzistowskiego (8 zł + 8 zł x 20% = 9,60 zł; 2.000 zł : 184 godz. = 10,87 zł; 9,60 zł < 10,87 zł). Wobec powyższego pracodawca obliczył to wynagrodzenie ze stawki minimalnej. Pracownikowi wypłacono wynagrodzenie przestojowe w wysokości 260,88 zł (24 godz. x 10,87 zł).

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60