Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Ustalenie wynagrodzenia w razie przerwy w korzystaniu ze zwolnienia lekarskiego ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ustalenie wynagrodzenia w razie przerwy w korzystaniu ze zwolnienia lekarskiego przypadającej na weekend

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017

Pracownik w grudniu 2016 r. był niezdolny do pracy. Jednak jeden weekend w trakcie tego miesiąca nie został objęty zwolnieniem lekarskim. Czy za te 2 dni, które dla pracownika były dniami wolnymi od pracy, należało wypłacić wynagrodzenie? Nadmieniamy, że pracownik jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości.

Biorąc pod uwagę wyjaśnienie resortu pracy, za grudzień 2016 r. pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie za pracę.

Zarówno wynagrodzenie chorobowe jak i zasiłek chorobowy, przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Stanowi o tym art. 92 § 2 K.p. oraz art. 11 ust. 4 ustawy zasiłkowej. Okres niezdolności do pracy wskazuje lekarz w wystawionym pracownikowi zwolnieniu lekarskim. Jeśli zwolnienie to nie obejmuje wolnych dla pracownika sobót i niedziel, to za te dni świadczenie chorobowe nie przysługuje.

W celu ustalenia wynagrodzenia za pracę określonego w stałej miesięcznej wysokości w sytuacji gdy pracownik przez część miesiąca choruje, nabywając prawo do świadczeń chorobowych, stosuje się przepis § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy... (Dz. U. nr 62, poz. 289 z późn. zm.), dalej rozporządzenia o wynagrodzeniu. Zgodnie z jego treścią, w takim przypadku miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Sposób obliczania wynagrodzenia ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli przez pozostałą część tego miesiąca pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, za który to okres wypłacane jest świadczenie chorobowe, dostosowany jest do sposobu ustalania świadczeń chorobowych i nie zależy od rozkładu czasu pracy pracownika. Można by więc przyjąć, iż bez względu na to, czy w pominiętych przez kolejne zwolnienia dniach pracownik faktycznie świadczył pracę, czy też były to dla niego dni wolne od pracy, wynagrodzenie za nie powinno zostać mu wypłacone. Jednakże zdaniem resortu pracy, nie można tej regulacji zastosować, gdy pracownik w danym miesiącu nie przepracował ani jednego dnia.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej W odpowiedzi nadesłanej do naszego Wydawnictwa 12 sierpnia 2015 r. wyjaśnił, że: "(...) przepis § 11 ust. 1 rozporządzenia (oraz stosowany odpowiednio przepis § 11 ust. 2 tego rozporządzenia) nie dotyczy (...) sytuacji, gdy pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby, która objęła jego rozkładowe dni pracy i nie pracował w danym miesiącu.

Należy zaznaczyć, iż na podstawie art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a za czas jej niewykonywania pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

Zasadą jest zatem, że pracownik który nie świadczy pracy nie nabywa prawa do wynagrodzenia.

Nie ma jednak przeszkód, aby zakładowe źródła prawa pracy przewidywały prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy. Postanowienia te, jako korzystniejsze dla pracowników od regulacji zawartej w treści art. 80 Kodeksu pracy, będą zgodne z prawem (art. 9 § 2 Kodeksu pracy) (...)".

Przykład

Pracownik przedstawił dwa zwolnienia lekarskie, na okres od 1 do 9 grudnia 2016 r. oraz od 12 do 31 grudnia 2016 r. Obejmowały one zatem 29 dni, pomijając sobotę i niedzielę przypadające 10 i 11 grudnia 2016 r. Pracownik jest zatrudniony na pełny etat, za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości 2.000 zł.

Przy zastosowaniu przepisu § 11 rozporządzenia o wynagrodzeniu, wynagrodzenie za pracę wyniosłoby 66,57 zł, zgodnie z wyliczeniem: 2.000 zł : 30 = 66,67 zł; 66,67 zł x 29 dni = 1.933,43 zł; 2.000 zł - 1.933,43 zł = 66,57 zł. Jednakże zgodnie ze stanowiskiem resortu pracy wynagrodzenie nie przysługuje.

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego za 29 dni niezdolności do pracy przypadającej w grudniu 2016 r.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60