Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Obliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe po zmianie stawki ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe po zmianie stawki zaszeregowania

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016

Pracownik na początku miesiąca przepracował kilka godzin ponad normę dobową. Pod koniec tego miesiąca zmieniliśmy mu stanowisko oraz stawkę zaszeregowania. Jak obliczyć wynagrodzenie i dodatki za pracę nadliczbową?

Finansowa rekompensata nadgodzin składa się z normalnego wynagrodzenia i dodatku, który można zastąpić czasem wolnym. Ustawodawca określił jedynie podstawę dodatku, wskazując, że jest nią wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika, określone stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik nie został wyodrębniony - 60% wynagrodzenia. Wobec braku definicji w przepisach prawa normalne wynagrodzenie zdefiniowała judykatura, wyjaśniając, że jest to wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie w zwykłych warunkach i terminach wypłat, obejmujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia, jeżeli pracownik ma do nich prawo zgodnie z obowiązującymi w zakładzie pracy przepisami o wynagradzaniu (por. wyrok SN z 22 czerwca 2011 r., sygn. akt II PK 3/11).

Do normalnego wynagrodzenia wlicza się więc dodatki funkcyjne, stażowe, przysługujące za pracę szkodliwą dla zdrowia, jeśli są one wypłacane pracownikowi regularnie i w stałej wysokości, a także premie, jeśli mają one charakter stały i nie zostały uzależnione od uzyskania konkretnych osiągnięć w pracy, nieobjętych zadaniami wykonywanymi w godzinach nadliczbowych.

W przypadku uzyskiwania przez pracownika wynagrodzenia o charakterze stałym miesięcznym, obliczenie stawki godzinowej wymaga podzielnia go przez liczbę godzin pracy. Przepis określający sposób obliczania dodatku posługuje się przy tym sformułowaniem "liczba godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu" - § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia... (Dz. U. nr 62, poz. 289 z późn. zm.). Zgodnie ze stanowiskiem resortu pracy (pismo z 24 października 2014 r., cytowane m.in. w UiPP nr 12/2016, str. 39-40), niezależnie od faktycznej długości okresu rozliczeniowego, do omawianego celu należy przyjąć nominał miesiąca, czyli miesięczny wymiar czasu pracy obliczony zgodnie z art. 130 K.p.

Przepisy nie rozstrzygają sposobu postępowania w razie zmiany stawki zaszeregowania w trakcie miesiąca. Wyraźną wskazówkę zawiera jednak wyrok Sądu Najwyższego z 9 lutego 2010 r. (sygn. akt I PK 157/09, M.P.Pr 2010/3/114), w myśl którego: "Jeżeli firma ustaliła dwie odrębne stawki płac za pracę w Polsce i za granicą, to pracownik, który pracuje w nadgodzinach, powinien otrzymać pensję według stawek zależnych od miejsca wykonanej pracy.". Co prawda stan faktyczny, na podstawie którego zapadł powołany wyrok różni się od przedstawionego w pytaniu, to jednak w zasadniczym aspekcie (zmiana stawki) pozostaje zbliżony. Ponadto zgodnie z art. 7880 K.p., wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną i powinno być tak ustalone, aby odpowiadało m.in. rodzajowi, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Biorąc powyższe pod uwagę, za podstawę do obliczenia stawki normalnego wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe, w okolicznościach wskazanych w pytaniu należy przyjąć wynagrodzenie obowiązujące w okresie ich wystąpienia.

Przykład

Pracownik jest zatrudniony w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku. Do 16 października 2016 r. pracował na stanowisku asystenta programisty, za wynagrodzeniem 3.250 zł miesięcznie, a od 17 października 2016 r., na mocy porozumienia stron, powierzono mu stanowisko koordynatora działu obsługi klienta ze stawką zaszeregowania 3.600 zł miesięcznie.

W okresie od 3 do 7 października 2016 r. z powodu awarii jednego z systemów przepracował łącznie 12 godzin nadliczbowych z przekroczenia dobowego, które zostały skompensowane dodatkami. Pracownikowi wypłacono tytułem wynagrodzenia za październik 3.782,20 , w tym:

  • płaca zasadnicza za okres od 1 do 16 października: 3.250 zł : 168 godz. = 19,35 zł; 19,35 zł x (10 dni x 8 godz.) = 1.548 zł,
     
  • płaca zasadnicza za okres od 17 do 31 października: 3.600 zł : 168 godz. = 21,43 zł; 21,43 zł x (11 dni x 8 godz.) = 1.885,84 zł,
     
  • normalne wynagrodzenie i dodatki za godziny nadliczbowe: 19,35 zł x 50% = 9,68 zł; 12 godz. x 19,35 zł + 12 godz. x 9,68 zł = 348,36 zł.

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60