Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Jak korygować błędy w rozliczeniach podatkowych?
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Jak korygować błędy w rozliczeniach podatkowych?

Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023
Małgorzata Żujewska

Deklarację podatkową zawierającą błąd można poprawić poprzez złożenie jej skorygowanej wersji. Nie trzeba dołączać "czynnego żalu". W większości przypadków nie jest potrzebne wyjaśnienie przyczyn dokonania zmian. Korekta nie wywoła jednak skutków prawnych, jeżeli zostanie dokonana w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej, a dotyczy weryfikowanego rozliczenia.

Korekta rozliczenia

Podatnikowi przysługuje prawo do skorygowania błędnie sporządzonej deklaracji podatkowej. Termin "deklaracje" obejmuje również zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązani są podatnicy i płatnicy.

Korekty dokonuje się poprzez złożenie deklaracji korygującej. To nowa wersja rozliczenia podatku za dany okres. Właściwy formularz należy oznaczyć jako korekta i wypełnić poprawnymi danymi. Jeżeli deklarację przekazuje się wraz z załącznikami, to je również należy dołączyć do deklaracji korygującej, chociażby nie zostały w nich wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniej wersji. Załączniki stanowią integralną część rozliczenia i tylko z nimi jest ono kompletne.

Jeżeli deklaracja musi być złożona w formie elektronicznej, to jej korektę również trzeba przesłać przez internet. Dotyczy to np. informacji PIT-11. Taki rygoryzm nie dotyczy rozliczeń, które mogą być złożone w postaci papierowej lub elektronicznej, np. PIT-36 czy PIT-37. Nie ma przepisów, które w ich przypadku nakazywałyby dokonanie korekty w takiej samej formie, w jakiej zostało przekazane poprawiane rozliczenie. Korektę można złożyć - według własnego wyboru - na papierowym formularzu lub przez internet.

Deklaracje składane w ramach JPK_V7M lub JPK_V7K poprawia się poprzez przesłanie korekty obejmującej część deklaracyjną pliku JPK. Polega to na wygenerowaniu oraz przekazaniu nowego dokumentu zawierającego prawidłowe dane i wartości. Korekty plików za okresy rozliczeniowe od października 2020 r. do grudnia 2021 r. należy składać według wzorów JPK_V7M(1)/JPK_V7K(1). W przypadku korekty plików za okresy od stycznia 2022 r. obowiązują schematy JPK_V7M(2)/JPK_V7K(2). Każdy plik przesyłany jako korekta - nawet jeżeli jest to kolejna korekta tego samego rozliczenia - oznacza się w polu "CelZlozenia" jako "2".

Plików JPK_V7M/JPK_V7K nie stosuje się do rozliczeń za okresy zamknięte przed 1 października 2020 r. Deklaracje i informacje o ewidencji za te okresy należy poprawić na zasadach obowiązujących do 30 września 2020 r. Oznacza to konieczność złożenia odrębnie korekty deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz pliku JPK_VAT. Korekta deklaracji sprowadza się do przesłania przez internet deklaracji korygującej. Korekta JPK_VAT polega natomiast na ponownym wygenerowaniu i przekazaniu pliku według schematu JPK_VAT(3).

Dodatkowe pisma

Dokonanie korekty deklaracji podatkowej nie wiąże się, co do zasady, z obowiązkiem złożenia uzasadnienia przyczyn naniesienia poprawek lub "czynnego żalu".

Wymóg sporządzenia wyjaśnienia istnieje jedynie w razie dokonania korekty rozliczenia przed wydaniem decyzji kończącej pierwszoinstancyjne postępowanie podatkowe prowadzone w zakresie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (po wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego). Wskazuje tak art. 81b § 1f Ordynacji podatkowej. W innych przypadkach wyjaśnienie można sporządzić fakultatywnie. Należy w nim wskazać, które elementy rozliczenia zostały zmienione, w jakim zakresie i dlaczego. Aby przedłożyć uzasadnienie korekty części deklaracyjnej JPK_V7M/JPK_V7K, wystarczy wypełnić w pliku pole P_ORDZU.

Wyjaśnienia korekty nie należy mylić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku. Taki wniosek trzeba przedłożyć, jeżeli dokonuje się korekty rozliczenia, aby odzyskać nadpłacony lub nienależnie uiszczony podatek albo zaniżoną lub niewykazaną nadpłatę podatku. Obliguje do tego art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej. We wniosku o stwierdzenie nadpłaty należy wskazać rodzaj zobowiązania podatkowego, w którym występuje nadpłata, jej wysokość oraz okoliczności powstania.

Dokonanie korekty rozliczenia nie wiąże się z wymogiem złożenia "czynnego żalu", pod warunkiem, że są spełnione przesłanki określone w art. 16a Kodeksu karnego skarbowego. Karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie podlega sprawca czynu zabronionego dotyczącego złożenia deklaracji podatkowej (JPK_V7M/JPK_V7K), jeżeli po jego popełnieniu została złożona prawnie skuteczna korekta rozliczenia, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony. Jeżeli w związku z czynem zabronionym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, warunkiem bezkarności jest uiszczenie tej należności. Wpłaty należy dokonać niezwłocznie, nie później niż w terminie wyznaczonym przez finansowy organ postępowania przygotowawczego. Należy jednak pamiętać o wyjątku. Odpowiedzialności karnej skarbowej nie uniknie się, jeżeli przed złożeniem korekty wszczęto postępowanie przygotowawcze o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe lub ujawniono w toku toczącego się postępowania przygotowawczego to przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Czas na korektę

Korekty rozliczenia można dokonać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega jednak zawieszeniu na czas trwania kontroli oraz postępowania podatkowego - w zakresie nimi objętym (przykład 1). Sprawdzane rozliczenia można poprawić po kontroli (zasadniczo do momentu wszczęcia postępowania podatkowego). Korekta po zakończeniu postępowania podatkowego dopuszczalna jest natomiast tylko w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Wyjątek stanowią postępowania prowadzone w sprawach stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (o czym była wcześniej mowa). Złożenie skutecznej korekty jest wykluczone także w czasie kontroli celno-skarbowej, w zakresie nią objętym, poza dwoma przypadkami. Korektę weryfikowanego w tym trybie rozliczenia można złożyć w ciągu 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, a potem - w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli. Nie ma natomiast przeszkód do dokonania w czasie czynności sprawdzających korekty weryfikowanego rozliczenia.

Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty również wygasa, co do zasady, po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wniosek można złożyć po tym terminie, jeżeli istnienie nadpłaty wynika z wprowadzenia w życie rozstrzygnięcia zapadłego w ramach procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w przypadkach, o których mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 948) lub w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowie międzynarodowej, której stroną jest Polska (jeżeli umowa przewiduje możliwość wprowadzenia w życie rozstrzygnięcia po upływie terminu przedawnienia).

Obciążenia odsetkowe

Rezultatem sporządzenia korekty deklaracji może być konieczność uregulowania podatku albo zwrotu nienależnie otrzymanej nadpłaty lub zwrotu podatku. Wiąże się to z obciążeniami odsetkowymi.


Nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej, jeżeli ich wysokość nie przekracza 8,70 zł.


Zaniżony podatek trzeba uiścić wraz z odsetkami za zwłokę zasadniczo naliczonymi za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia zapłaty. Nadpłatę lub zwrot podatku wykazane w deklaracji bezpodstawnie lub w zawyżonej wysokości, które podatnik już otrzymał, traktuje się jako zaległość podatkową. Trzeba ją oddać wraz z odsetkami za zwłokę ustalonymi od dnia, w którym urząd skarbowy zwrócił nadpłatę lub zwrot podatku, do dnia wpłaty równowartości nienależnie otrzymanej kwoty. Jeżeli nienależna nadpłata lub zwrot podatku zostały zaliczone na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych, odsetki za zwłokę nalicza się za okres od dnia zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku do dnia zapłaty równowartości kwoty bezpodstawnie zarachowanej na zobowiązanie podatkowe (przykład 2).

Odsetki za zwłokę nalicza się według stawki podstawowej, obniżonej lub podwyższonej. Obniżona stawka, wynosząca 50% stawki podstawowej, jest stosowana w przypadku spełnienia wymogów określonych w art. 56a Ordynacji podatkowej. Zaległość podatkowa musi wynikać z prawnie skutecznej korekty deklaracji podatkowej dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia tej deklaracji. Wpłata musi nastąpić w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty (przykład 3). Korekta nie może być efektem działań organów podatkowych. Obniżonych odsetek za zwłokę nie nalicza się w przypadku zapłaty zaległości podatkowej ujawnionej po korekcie dokonanej na skutek czynności sprawdzających. Taka preferencja nie przysługuje także wtedy, gdy korekta rozliczenia jest składana po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej lub po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a jeżeli nie wysyła się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej.

Podwyższone odsetki za zwłokę, naliczone według stawki stanowiącej 150% stawki podstawowej, stosuje się w przypadku wpłaty zaległości w podatku akcyzowym lub VAT. Stosuje się je w związku z korektą rozliczeń dotyczących tych podatków, jeżeli korekta została złożona na skutek czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej. Precyzuje to art. 56b pkt 2 Ordynacji podatkowej. Wyższe odsetki za zwłokę wpłaca się, gdy kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu. W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. pięciokrotność minimalnej pensji wynosiła 17.450 zł, a od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. jest to 18.000 zł. Podwyższonych odsetek za zwłokę nie nalicza się w razie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT. Należy jednak zaznaczyć, że dodatkowego zobowiązania nie stosuje się w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Przykład 1

Urząd skarbowy wszczął u podatnika kontrolę dotyczącą VAT za poszczególne miesiące 2021 r. W jej trakcie podatnik stwierdził błędy w PIT-36 za 2021 r. Podatnik może w czasie trwania kontroli podatkowej złożyć korektę PIT-36 za 2021 r.


Przykład 2

Podatnik złożył PIT-36 za 2022 r. w dniu 21 lutego 2023 r. Wykazał w nim nadpłatę podatku w wysokości 2.360 zł. Została ona z dniem złożenia zeznania podatkowego zaliczona w całości na poczet zaległości w VAT. Podatnik złożył 10 lipca 2023 r. korektę PIT-36 za 2022 r. i wykazał nadpłatę podatku w wysokości 440 zł. Kwotę nienależnie zaliczoną na poczet zaległości w VAT, czyli 1.920 zł, uiścił 11 lipca 2023 r. wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi za okres od 21 lutego 2023 r. do 11 lipca 2023 r.


Przykład 3

Podatnik złożył 7 lipca 2023 r. korektę PIT-37 za 2022 r. Nie ma ona związku z czynnościami sprawdzającymi, kontrolą podatkową lub celno-skarbową. Korekta ujawniła zaległość podatkową w wysokości 729 zł. Podatnik wpłacił ją 11 lipca 2023 r. Naliczył obniżone odsetki za zwłokę, ponieważ zostały dochowane terminy warunkujące ich zastosowanie, tj. 6-miesięczny termin złożenia korekty PIT-37 za 2022 r. (który liczony od 2 maja 2023 r. upływa 2 listopada 2023 r.) oraz termin zapłaty zaległości podatkowej (który liczony od 7 lipca 2023 r. upływał 14 lipca 2023 r.). Odsetki za zwłokę zostały naliczone za okres od 3 maja 2023 r. do 11 lipca 2023 r. i wyniosły 12 zł, zgodnie z następującym wyliczeniem: (729 zł × 70 dni × 8,25%) : 365 = 11,53 zł, po zaokrągleniu do pełnych złotych: 12 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.)

Ustawa z dnia 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 654 ze zm.)

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.