Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Jak uzyskać zwolnienie od kosztów w sprawach sądowoadministracyjnych?
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Jak uzyskać zwolnienie od kosztów w sprawach sądowoadministracyjnych?

Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Małgorzata Żujewska

Podatnik, decydując się na spór przed sądem administracyjnym z organem podatkowym, musi liczyć się z pokryciem kosztów sądowych, przede wszystkim wpisu i opłat kancelaryjnych. Brak środków na ich uiszczenie nie przekreśla szans na dochodzenie słuszności swoich racji. Można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych. Wniosek wolno złożyć jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego.

Kosztowny spór

Podatnicy, którzy chcą zaskarżyć do sądu administracyjnego wydawane przez organy podatkowe decyzje, postanowienia czy indywidualne interpretacje podatkowe, muszą liczyć się z obowiązkiem pokrycia kosztów sądowych. Zalicza się do nich wpis, opłatę kancelaryjnę oraz zwrot wydatków.

Opłatę sądową, tj. wpis lub opłatę kancelaryjną, należy uiścić przy wniesieniu pisma podlegającego opłacie. W praktyce wpłaty można dokonać po otrzymaniu zarządzenia sądu zawierającego wezwanie do zapłaty. Na uregulowanie wymaganej kwoty jest zasadniczo 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nie dotyczy to skarżących, którzy mieszkają lub mają siedzibę za granicą, a nie posiadają w kraju przedstawiciela. Na uregulowanie opłaty musi być im wyznaczony termin nie krótszy niż 2 miesiące. Wynika to z art. 220 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W razie bezskutecznego upływu terminu pismo pozostawia się bez rozpoznania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu.

Opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na jego rachunek bankowy. Końcówki opłat zaokrągla się wzwyż do pełnych złotych.

Prawo (do) pomocy

Skarżący, którego nie stać na pokrycie kosztów sądowych, może wystąpić o zwolnienie z obowiązku ich zapłaty poprzez przyznanie tzw. prawa pomocy.

Wniosek w tej sprawie trzeba sporządzić na urzędowym formularzu. Osoby fizyczne wypełniają druk PPF, a osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - PPPr. W przypadku gdy wniosek o przyznanie prawa pomocy nie będzie sporządzony na urzędowym formularzu, np. zostanie zawarty w skardze, sąd ma obowiązek przesłać wnioskodawcy odpowiedni formularz w celu wypełnienia. Otrzymany druk trzeba wypełnić i złożyć w wyznaczonym terminie.

Wnioskodawca musi wykazać, że nie posiada wystarczających środków na pokrycie kosztów postępowania sądowoadministracyjnego, co przede wszystkim oznacza przedstawienie swojej sytuacji finansowej i majątkowej. Osoby fizyczne powinny uwzględnić posiadane nieruchomości, oszczędności, papiery wartościowe, a także przedmioty, np. samochody, maszyny czy biżuterię, o wartości powyżej 5.000 zł. Określają ponadto swój miesięczny dochód. Wymieniają jednocześnie zobowiązania i wydatki, np. kredyty, pożyczki, raty leasingowe, alimenty, opłaty za media, ubezpieczenie majątku, koszty leczenia. Osoby fizyczne podają również stan majątkowy i dochody osób pozostających z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej muszą uwzględnić we wniosku wysokość kapitału zakładowego, majątku lub środków trwałych, wartość środków trwałych, wysokość zysku lub straty za ostatni rok bilansowy oraz stan rachunków bankowych.

Dowody dla sądu

Do wniosku o przyznanie prawa pomocy nie dołącza się dokumentów potwierdzających podane informacje. Wnioskodawca powinien być jednak przygotowany na weryfikację, czy rzeczywiście potrzebuje wsparcia ze strony państwa, bez którego nie mógłby korzystać z prawa do sądu. Przewiduje to art. 255 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Sąd ma prawo wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych oświadczeń lub przedłożenia dokumentów źródłowych dotyczących sytuacji majątkowej, dochodów i stanu rodzinnego. Należy tego się spodziewać, jeżeli oświadczenia zawarte we wniosku budzą wątpliwości lub okażą się niewystarczające do oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych wnioskodawcy. Dokumentami źródłowymi mogą być w szczególności: wyciągi z rachunków bankowych, odpisy zeznań podatkowych, odpisy lub wypisy z rejestrów urzędowych, odpisy dwóch ostatnich bilansów, zaświadczenia o dochodach z ostatnich dwóch lat, zaświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej wnioskodawcy wydawane przez jednostkę organizacyjną gminy realizującą zadania pomocy społecznej. Stanowi tak § 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi... (Dz. U. z 2015 r. poz. 1257 ze zm.). Jest to katalog otwarty. Sąd może nakazać przedłożenie również innych dokumentów, np. o wysokości wydatków ponoszonych na bieżące utrzymanie, potwierdzających posiadane zadłużenie czy świadczących o konieczności ponoszenia wydatków na leczenie.

Sąd nie ma obowiązku szukania dowodów uzasadniających zwolnienie wnioskodawcy od kosztów sądowych i wyjaśniania wątpliwości co do jego sytuacji majątkowej. Jeżeli więc wnioskodawca nie przedłoży na wezwanie sądu rzetelnych dokumentów pozwalających na pełną ocenę jego możliwości płatniczych, musi liczyć się z odmową przyznania prawa pomocy. Uchylanie się od dopełnienia tego obowiązku traktuje się jako przeszkodę wykluczającą uprawdopodobnienie informacji zawartych we wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Koszty sądowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym:

- wpis - stosunkowy lub stały, pobierany od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, np. skargi,
- opłata kancelaryjna - pobierana za:
  stwierdzenie prawomocności oraz odpisy, zaświadczenia, wyciągi lub inne dokumenty wydawane na wniosek na podstawie akt sprawy (10 zł za stronę),
  kopie i wydruki dokumentów z akt sprawy wydawane na wniosek (2 zł za stronę),
  odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia albo doręczenia odpisu sentencji orzeczenia (100 zł),
  wydruki pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego sporządzane w celu ich doręczenia stronom, które nie odbierają pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (opłata uzależniona od formatu strony oraz czy wydruk jest czarno-biały, czy kolorowy),
  odpisy, wyciągi, kopie, wydruki, zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na podstawie zbiorów gromadzonych i prowadzonych w sądzie poza aktami sprawy (opłata uzależniona od rodzaju i formatu strony),
- wydatki - w szczególności: należności tłumaczy i kuratorów ustanowionych w sprawie, a także koszty ogłoszeń oraz diety i koszty podróży należne sędziom i pracownikom sądowym z powodu wykonania czynności sądowych poza budynkiem sądowym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.)

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.