Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   E-korespondencja w sprawach sądowoadministracyjnych
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

E-korespondencja w sprawach sądowoadministracyjnych

Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 7.06.2021
Małgorzata Żujewska

Pisma w postępowaniach przed sądami administracyjnymi można przekazywać i odbierać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Sądy administracyjne jako ostatnia grupa podmiotów publicznych będzie zobligowana do korzystania z systemu e-Doręczeń. Korespondencję będą musiały przekazywać na adresy do doręczeń elektronicznych dopiero od 1 października 2029 r.

E-pisma do sądu

Osoby i podmioty prowadzące sprawy w sądach administracyjnych, np. podatnicy skarżący decyzje organów podatkowych, mogą wnosić pisma procesowe przez internet.

E-skargę przesyła się na elektroniczną skrzynkę podawczą skarżonego organu administracji publicznej na ePUAP. Pozostałe pisma procesowe należy kierować na elektroniczną skrzynkę podawczą sądu administracyjnego na ePUAP. Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości skutecznego wnoszenia pism do sądu administracyjnego, w tym za pośrednictwem organu administracji publicznej, w formie wiadomości e-mail przesłanej przez pocztę elektroniczną. Dopuszczalne jest jednak uznanie takiego pisma za zawierające uchybienie formalne w postaci braku podpisu. Sąd administracyjny powinien więc wezwać wnoszącego pismo do jego usunięcia, tj. przesłania podpisanego pisma (por. postanowienie NSA z dnia 5 listopada 2020 r., sygn. akt I OZ 844/20).

Pismo przesyłane do sądu administracyjnego przez internet musi być podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Takie same zasady dotyczą załączników składanych w formie dokumentu elektronicznego. Nie obliguje to jednak do opatrzenia oddzielnym podpisem każdego załącznika przesyłanego razem z pismem przewodnim przez ePUAP. W takim przypadku wystarczy jeden podpis. Przepis nakazujący opatrzenie załącznika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym dotyczy sytuacji, gdy załącznik wnoszony jest w formie odrębnego dokumentu elektronicznego (por. postanowienie NSA z dnia 11 sierpnia 2020 r., sygn. akt I FZ 76/20).

Doręczenie pisma

Sąd administracyjny również może przekazywać stronom postępowania pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu.

Takie rozwiązanie stosuje się, jeżeli strona spełni jeden z następujących warunków: złoży pismo w formie elektronicznej, wystąpi o przekazywanie pism przez internet lub wyrazi zgodę na stosowanie takiej formy doręczania. Przewiduje to art. 74a § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wniosek o przekazywanie korespondencji w postaci elektronicznej lub wyrażenie na to zgody można zawrzeć w dowolnym piśmie kierowanym do sądu. Wymagane jest jednak podanie adresu elektronicznego na platformie ePUAP. Jeżeli adres elektroniczny nie zostanie wskazany w piśmie przesłanym przez internet, to za właściwy do komunikacji sąd przyjmie ten, z którego pismo zostało nadane. Stronie, która w podaniu złożonym w formie papierowej wystąpi o przekazywanie korespondencji w postaci elektronicznej lub wyrazi na to zgodę, ale nie poda adresu elektronicznego, pisma będą doręczane tradycyjnie. Sąd przypomni jednak w pierwszym piśmie o możliwości wskazania adresu elektronicznego.

Korespondencja nie trafia bezpośrednio na adres elektroniczny. Sąd przesyła na niego zawiadomienie zawierające informację z adresem elektronicznym, z którego można pobrać dokument w formie elektronicznej, a także pouczeniem dotyczącym sposobu jego odbioru. Dostęp do pisma otrzymuje się po wejściu na podany adres i podpisaniu urzędowego poświadczenia odbioru kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W każdej chwili można zrezygnować z odbierania dokumentów przez internet. Oświadczenie o rezygnacji trzeba złożyć w formie elektronicznej.

Nowe rozwiązania

Rewolucję w obiegu korespondencji przyniesie wdrożenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (e-Doręczenia).

Dostarczanie pism w formie elektronicznej będzie miało pierwszeństwo przed przekazaniem jej w postaci papierowej. Pisma będą wysyłane na adresy do doręczeń elektronicznych wpisane do nowego rejestru publicznego: bazy adresów elektronicznych. Taką formę doręczeń mają stosować organy publiczne w kontaktach z petentami, ale również odwrotnie - obywatele i podmioty publiczne będą kierować korespondencję na adresy do e-doręczeń urzędów i sądów. W bazie adresów elektronicznych znajdą się adresy organów publicznych oraz podmiotów prywatnych (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej). Obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń będą miały organy publiczne, osoby wykonujące zawód zaufania publicznego (m.in. adwokaci, radcowie prawni, notariusze, doradcy podatkowi) oraz przedsiębiorcy wpisani w CEIDG i KRS.

Uzupełnieniem systemu e-Doręczeń będzie publiczna usługa hybrydowa. Organ publiczny będzie z niej korzystać, jeżeli nie będzie możliwe doręczenie korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych albo gdy posiada wiedzę, że osoba fizyczna posiadająca adres do doręczeń elektronicznych została pozbawiona wolności. Usługa hybrydowa polega na tym, że organ nadaje pismo w formie elektronicznej, a odbiorca pośredni przekształca je w przesyłkę listową i doręcza adresatowi. Odbiorcą pośrednim będzie do końca 2025 r. Poczta Polska S.A.

Ustawa o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320) wchodzi w życie 1 lipca 2021 r. Przewidziane w niej rozwiązania będą jednak wdrażane przez kilka najbliższych lat (patrz tabela). Sądy administracyjne będą miały obowiązek stosować usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz usługę hybrydową od 1 października 2029 r. W toku spraw sądowoadministracyjnych adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi i radcowie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej będą musieli również doręczać sobie nawzajem pisma na adresy do e-doręczeń.

Terminy wejścia w życia obowiązku stosowania usługi hybrydowej i e-Doręczeń
Termin Organ publiczny
1 października 2021 r. organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy
1 stycznia 2022 r. organy władzy publicznej inne niż organy administracji rządowej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy, ZUS i zarządzane przez niego fundusze, KRUS i fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS, NFZ
1 stycznia 2023 r. agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, PAN i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
1 stycznia 2024 r. (w zakresie e-Doręczeń) 1 października 2029 r. (w zakresie usługi hybrydowej) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, związki metropolitalne, samorządowe zakłady budżetowe
1 października 2029 r. sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania, Służba Więzienna
1 stycznia 2025 r. pozostałe podmioty publiczne

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.)

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.