Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Jak uzyskać interpretację podatkową w zakresie MDR?
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak uzyskać interpretację podatkową w zakresie MDR?

Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
Małgorzata Żujewska

Obowiązki związane z raportowaniem krajowych schematów podatkowych są zawieszone z powodu epidemii COVID-19. Jeżeli jednak kwestie dotyczące ich wypełniania budzą wątpliwości, można zawczasu wystąpić o wydanie w tym zakresie indywidualnej interpretacji podatkowej. Drogę do uzyskania takich wyjaśnień utorowały ostatnie orzeczenia sądów administracyjnych.

Wymóg raportowania

Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) obejmuje - w określonym ustawowo zakresie - podmioty, które opracowują uzgodnienie optymalizacyjne spełniające kryteria schematu podatkowego (promotorów), stosują je (korzystających) lub pomagają przy jego opracowaniu bądź wdrożeniu (wspomagających).

Wyróżnia się schematy podatkowe transgraniczne i krajowe. Schemat transgraniczny to, w pewnym uproszczeniu, uzgodnienie dotyczące operacji z udziałem podmiotów z więcej niż jednego państwa członkowskiego UE lub państwa UE i państwa trzeciego (przy spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 86a § 1 pkt 12 Ordynacji podatkowej). Do tej kategorii nie zalicza się uzgodnień dotyczących wyłącznie podatku od wartości dodanej, w tym od towarów i usług, akcyzy lub ceł, nakładanych na terytorium państwa UE. Powstanie obowiązku raportowania schematu podatkowego krajowego jest natomiast uzależnione od spełnienia kryterium kwalifikowanego korzystającego. Kryterium to uznaje się za ziszczone, gdy: przychody lub koszty korzystającego albo wartość aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych, przekroczyły w poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym równowartość 10 mln euro lub udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 2,5 mln euro, lub korzystający jest podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o pdof lub pdop.

Początkowo w związku z epidemią COVID-19 zostały zawieszone wszystkie terminy związane z raportowaniem schematów podatkowych zarówno krajowych, jak i transgranicznych (m.in. terminy przekazania MDR-1, MDR-2, MDR-3 i MDR-4). Obecnie dotyczy to wyłącznie schematów podatkowych krajowych. Terminy związane z ich raportowaniem są zawieszone do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. Wątpliwości związane ze zgłaszaniem schematów podatkowych można jednak zawczasu wyjaśnić, występując o interpretację podatkową.

Przedmiot wyjaśnień

Indywidualne interpretacje podatkowe wydaje, na wniosek zainteresowanego, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Przedmiotem wyjaśnień może być stan faktyczny (sytuacja już zaistniała) lub zdarzenie przyszłe (sytuacja, która nie miała miejsca, ale wystąpi lub może wystąpić). Wynika to z art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej. Wniosek należy złożyć na formularzu ORD-IN. Wnioskodawca powinien dokładnie opisać sytuację będącą przedmiotem wyjaśnień (zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe), sformułować pytanie wymagające odpowiedzi oraz przedstawić własne stanowisko w sprawie. Nie dołącza się dowodów potwierdzających prawdziwość podanych informacji, np. umów czy faktur. Wniosek można przekazać na piśmie (na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała) lub przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP na skrytkę KIS (na adres:/KIS/wnioski). Do wysłania wniosku przez internet potrzebny jest profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Wniesienie wniosku wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty. Wynosi ona 40 zł. Taką kwotę trzeba uiścić od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Opłatę za wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wpłaca się na rachunek bankowy KIS. Należy tego dokonać w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jednakże w przypadku nieuiszczenia opłaty wnioskodawca jest wzywany do dopełnienia tego obowiązku w wyznaczonym terminie.

Stanowisko sądów

Wnioskodawcy powinni brać pod uwagę odmowę wydania interpretacji podatkowej w zakresie schematów podatkowych.

Dyrektor KIS dotychczas stał na stanowisku, że przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych nie są przepisami prawa materialnego, a tylko takie mogą być przedmiotem wyjaśnień. Regulacje MDR nie odnoszą się bezpośrednio do kwestii związanych z powstaniem obowiązku podatkowego i nie mają wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego. Odmowę wydania interpretacji podatkowej warto zaskarżyć do sądu administracyjnego. Potwierdza to wyrok NSA z dnia 28 stycznia 2021 r., sygn. akt I FSK 1703/20. Wynika z niego, że przepisy dotyczące wymogu złożenia informacji o schemacie podatkowym należy uznać za przepisy materialnoprawne, a więc mogą być przedmiotem indywidualnej interpretacji podatkowej. Wspomniane regulacje określają obowiązki o charakterze analitycznym i informacyjnym. Pełnią funkcję zbliżoną do informacji składanych w formie zeznań i deklaracji podatkowych. Pozwalają określić w sposób prawidłowy elementy stosunku prawnopodatkowego, w tym zwłaszcza takie jak powstanie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego oraz wysokość podstawy opodatkowania. NSA przywołał ponadto argument ochrony prawnej wynikającej ze stosowania indywidualnej interpretacji podatkowej. Taka ochrona to nie tylko możliwość uniknięcia zapłaty podatku i odsetek za zwłokę. Jest nią również zakaz pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej. Wydanie interpretacji podatkowej w zakresie raportowania schematów podatkowych ma znaczenie w aspekcie jej funkcji ochronnej właśnie z perspektywy regulacji karnych skarbowych. Uniemożliwia wymierzenie sankcji na podstawie art. 80f Kodeksu karnego skarbowego. Podobnie jak NSA we wspominanym orzeczeniu wypowiedział się WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 17 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Po 807/20.

Odmowa wydania interpretacji podatkowej następuje w formie postanowienia wydanego przez Dyrektora KIS. Przysługuje na nie zażalenie. Rozpatruje je Dyrektor KIS. Jeżeli nie zostanie ono uwzględnione, można wnieść skargę do sądu administracyjnego. Skargę należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie (podtrzymującego postanowienie o odmowie wydania interpretacji podatkowej).

Przepisy o schematach podatkowych w Trybunale Konstytucyjnym

Wniosek o zbadanie zgodności przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych z Konstytucją (oraz Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności) złożyła w 2020 r. Krajowa Rada Doradców Podatkowych (sygn. sprawy K7nbsp;13/20).

Zdaniem KRDP zakwestionowane regulacje, nakładając obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych na osoby wykonujące zawody zaufania publicznego działające jako promotorzy lub wspomagający m.in. na doradców podatkowych, prowadzą do naruszenia tajemnicy zawodowej. Wspomniane przepisy nie ustanawiają przesłanek i trybu zwolnienia z tajemnicy zawodowej. Wprowadzają niczym nieograniczony obowiązek ujawniania informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem funkcji doradcy podatkowego. KRDP zgłosiła również zastrzeżenia co do sposobu i tempa wprowadzenia regulacji o schematach podatkowych (nieprecyzyjne przepisy, sformułowania budzące wątpliwości interpretacyjne, krótkie vacatio legis).

Trybunał Konstytucyjny nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)

Ustawa z dnia 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 408 ze zm.)

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.