Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Jak usunąć braki skutkujące odrzuceniem skargi?
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak usunąć braki skutkujące odrzuceniem skargi?

Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020
Małgorzata Żujewska

Skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego na działania organów podatkowych musi spełniać określone wymogi formalne i być opłacona. W przeciwnym razie zostanie odrzucona. Zanim to jednak nastąpi, sąd ma obowiązek wyznaczyć termin na usunięcie uchybień czy uregulowanie wpisu.

Wymogi formalne

Wydawane przez organy podatkowe decyzje, postanowienia czy indywidualne interpretacje podatkowe można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Skarga musi być sporządzona zgodnie z ustawowo określonymi wymogami formalnymi. Należy zawrzeć w niej m.in. oznaczenie sądu, dane stron (także ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników), identyfikator skarżącego, określenie przedmiotu sporu, sprecyzowanie naruszenia prawa lub interesu prawnego, wykaz załączników (patrz ramka). Skarga na indywidualną interpretację podatkową, opinię zabezpieczającą lub odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Skarżący, który wnosi skargę w formie papierowej, musi pamiętać o dołączeniu jej odpisu. Konieczne jest przedłożenie także odpisów załączników dla doręczenia stronie przeciwnej, a jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, także po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. W przypadku składania skargi przez internet nie dołącza się odpisów skargi i załączników.

Skarga musi być podpisana. Brak podpisu to jeden z najczęstszych braków formalnych uniemożliwiających jej rozpatrzenie. Skargę wnoszoną w formie papierowej podpisuje strona, jej przedstawiciel ustawowy albo pełnomocnik. Jeżeli strona nie może się podpisać, robi to osoba przez nią upoważniona, podając powody zastosowania takiej procedury. Skarga składana przez internet, także załączniki do niej, muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Należny wpis

Wniesienie skargi wiąże się z wymogiem zapłaty wpisu - chyba że skarżący zostanie z tego zwolniony w związku z przyznaniem prawa pomocy.

Wyróżnia się dwa rodzaje wpisów: stosunkowy i stały. Wpis stosunkowy pobierany jest w sprawach dotyczących należności pieniężnych, np. w przypadku skargi na decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Stanowi określony procent kwoty objętej zaskarżonym rozstrzygnięciem (bez odsetek za zwłokę i kosztów związanych z należnością główną). Oblicza się go według obowiązującej stawki. W sprawach, w których nie opłaca się wpisu stosunkowego, uiszcza się wpis stały. Jego wysokość jest z góry określona w zależności od rodzaju i charakteru sprawy. Przykładowo, wpis od skargi na decyzję o odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółki z o.o. wynosi 500 zł, a na indywidualną interpretację podatkową - 200 zł.

Wpis można zapłacić gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na jego rachunek bankowy. Uiszczając go, należy wskazać: tytuł wpłaty, rodzaj opłacanego pisma oraz sygnaturę akt sądowych.

Alternatywne drogi

Braki formalne i fiskalne uniemożliwiają rozpatrzenie skargi. Sąd administracyjny, zanim z powodu stwierdzonych uchybień odrzuci skargę, musi jednak wyznaczyć termin na ich usunięcie.

Braki formalne, np. brak identyfikatora skarżącego, naprawiane są w trybie art. 49 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Sąd, stwierdzając błąd, wzywa stronę do uzupełnienia lub poprawienia skargi w ciągu 7 dni. Termin ten jest terminem ustawowym. Nie podlega wydłużeniu lub skróceniu. Uzupełnioną lub poprawioną skargę należy wnieść od razu do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Przepisy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewidują usuwania braków formalnych skargi za pośrednictwem skarżonego organu podatkowego. Skarga poprawiona lub uzupełniona w wyznaczonym terminie wywołuje skutki od dnia jej wniesienia. Jeżeli natomiast brak formalny nie zostanie usunięty, skarga podlega odrzuceniu.

Skarżący, który nie uiści należnego wpisu, otrzymuje zarządzenie wzywające do dopełnienia tej formalności na podstawie art. 220 Prawa o postępowaniu przez sądami administracyjnymi. Na uregulowanie wymaganej kwoty jest zasadniczo 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nie dotyczy to skarżących, którzy mieszkają lub mają siedzibę za granicą, a nie posiadają w kraju przedstawiciela. Na zapłatę wpisu musi być im wyznaczony termin nie krótszy niż 2 miesiące. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Odrzucenie skargi następuje w formie postanowienia. Przysługuje na nie zażalenie. Strona może również złożyć wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi lub do uiszczenia wpisu. Wniosek musi być wniesiony w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Równocześnie ze złożeniem wniosku trzeba dopełnić czynności, która nie została dokonana w terminie, tj. usunąć braki formalne skargi (wnieść uzupełnioną skargę) lub uiścić wymagany wpis. Kluczowe znaczenie ma uprawdopodobnienie przez wnioskodawcę, że nie ponosi winy za nienaprawienie uchybień na czas. Musi wykazać, że dochował należytej staranności, ale powstały obiektywne i niezależne od niego przeszkody uniemożliwiające dotrzymanie wyznaczonego terminu. Negatywnie oceniane są nie tylko działania zawinione, ale także te będące następstwem choćby lekkiego niedbalstwa. Okolicznościami przemawiającymi na korzyść wnioskodawcy są problemy komunikacyjne, klęski żywiołowe, nagła choroba, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą itp.

Nie ma prawnych przeciwwskazań, aby jednocześnie złożyć zarówno zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi, jak i wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia skargi lub zapłaty wpisu. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności rozpatrywane jest zażalenie, a dopiero jeżeli zostanie stwierdzona bezskuteczność czynności procesowej wskutek upływu terminu, rozpoznaniu podlega wniosek o przywrócenie tego terminu. Uwzględnienie zażalenia i uchylenie postanowienia o odrzuceniu skargi czyni wniosek o przywrócenie terminu bezprzedmiotowym (por. postanowienie NSA z dnia 17 maja 2019 r., sygn. akt I FZ 123/19).

Elementy skargi:

- oznaczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego,
- imię i nazwisko lub nazwa skarżącego (przedstawicieli ustawowych/pełnomocników) oraz nazwa skarżonego organu podatkowego,
- oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adres do doręczeń lub siedziby i adresów stron (przedstawicieli ustawowych/pełnomocników),
- numer identyfikacyjny skarżącego, tj. w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL, a w przypadku strony niebędącej osobą fizyczną - numer KRS, a w razie jego braku numer identyfikacyjny REGON albo numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, albo NIP,
- PESEL przedstawiciela ustawowego skarżącego, jeżeli ma ten numer, także w przypadku, gdy nie musi go posiadać,
- adres elektroniczny w przypadku wnoszenia skargi przez internet (chodzi o adres na platformie ePUAP),
- oznaczenie rodzaju pisma (skarga),
- oznaczenie przedmiotu sprawy,
- wskazanie naruszenia praw,
- wykaz załączników (np. pełnomocnictwo),
- podpis.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.).

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.