Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Umowa o współdziałanie z fiskusem

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Umowa o współdziałanie z fiskusem

Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Małgorzata Żujewska

Duże firmy mogą od 1 lipca 2020 r. występować do Szefa KAS o zawarcie umowy o współdziałanie w zakresie realizacji obowiązków podatkowych. Jej podpisanie zależy od uzyskania pozytywnej oceny ze wstępnego audytu podatkowego. Pilotażowo, w ciągu najbliższych 3 lat, programem tym ma być objętych 20 podmiotów.

Nowe narzędzie

Umowa o współdziałanie to innowacyjna forma współpracy administracji skarbowej z podatnikami w wypełnianiu obowiązków podatkowych. Innowacyjność polega za zaangażowaniu podatnika w bieżącą kontrolę własnych rozliczeń oraz uwzględnieniu jego indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Program opiera się na trzech kluczowych zasadach. Pierwsza to wzajemne zaufanie, że obie strony będą postępowały zgodnie z ustalonymi regułami. Druga zasada to transparentność. Oznacza to, że podatnik będzie gotowy do ujawnienia administracji skarbowej informacji istotnych dla opodatkowania, wskazania zagadnień podatkowych trudnych do rozstrzygnięcia we własnym zakresie oraz zidentyfikowania ryzyka podatkowego, natomiast administracja skarbowa będzie informować podatnika o przesłankach wdrażania czynności nadzorczych. Trzecia zasada to wzajemne zrozumienie. Sprowadza się to do tego, że obie strony świadomie współdziałają we wspólnym interesie, jakim jest prawidłowe realizowanie obowiązków podatkowych.

Umowy o współdziałanie mogą zawierać największe podmioty. Chodzi o podatników, u których wartość przychodu wykazana w zeznaniu CIT w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro, przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o zawarcie umowy. Stanowi tak art. 20s § 3 Ordynacji podatkowej. W okresie najbliższych 3 lat Szef KAS może ograniczyć do 20 liczbę podmiotów, z którymi zostanie podpisana umowa o współdziałanie. Takie ograniczenie może zostać wprowadzone, jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia sprawnego i terminowego wykonywania zadań przez administrację skarbową. O wyborze podatników, z którymi w tym okresie zostanie zawarta umowa, ma decydować ich znaczenie gospodarcze i społeczne, zróżnicowanie pod względem prowadzonej działalności gospodarczej, a także kolejność wpływu wniosków.

Audyt i umowa

Umowę o współdziałanie zawiera z podatnikiem, na jego wniosek, Szef KAS. Przed podpisaniem porozumienia podatnik musi być sprawdzony. Sporządzany jest jego profil (na podstawie danych z deklaracji podatkowych, decyzji, protokołów z kontroli, informacji uzyskanych od innych organów i instytucji, a także wiadomości ogólnie dostępnych w internecie) oraz odbywa się wstępny audyt podatkowy.

Wynik audytu wstępnego decyduje o zawarciu umowy o współdziałanie. Warunkiem jej podpisania jest uzyskanie pozytywnej opinii. Audyt wstępny skupia się na sprawdzeniu prawidłowości wypełniania przez podatnika obowiązków podatkowych oraz weryfikacji skuteczności i adekwatności ram wewnętrznego nadzoru podatkowego, tj. przyjętych przez podatnika procedur samokontroli realizowania obowiązków podatkowych (tzw. RWNP). Audyt w zakresie sposobów wypełniania obowiązków podatkowych to analiza ryzyka i badanie dokumentacji dotyczącej zidentyfikowanych u podatnika obszarów ryzyka podatkowego. Obejmuje 2 lata podatkowe poprzedzające rok, w którym został złożony wniosek o podpisanie umowy o współdziałanie, oraz okres od początku roku podatkowego, w którym podatnik wystąpił z wnioskiem, do dnia zakończenia audytu. Audyt dotyczący RWNP skupia się natomiast na ocenie możliwości prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych poprzez weryfikację poziomu wdrożenia i funkcjonowania: systemu zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, nadzoru nad zgodnością działalności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i dobrowolnie przyjętymi standardami, mechanizmów nadzoru zewnętrznego (w tym niezależnego audytu funkcji podatkowej).

Po podpisaniu umowy prowadzony jest w sposób ciągły przez uprawnionych urzędników skarbowych audyt monitorujący. Polega on na sprawdzaniu, czy stosowane przez podatnika mechanizmy samokontroli podatkowej pozostają skuteczne i adekwatne do jego struktury organizacyjnej.

Należy zwrócić uwagę na tzw. audyt funkcji podatkowej będący elementem RWNP. Taki audyt jest przeprowadzany na zlecenie podatnika przez niezależnego audytora podatkowego. Niezależnym audytorem podatkowym może być spółka doradztwa podatkowego, firma audytorska, doradca podatkowy lub biegły rewident (z tym że nie może być on powiązany z podatnikiem w sposób wskazany w art. 20zo § 2 Ordynacji podatkowej). Niezależny audyt funkcji podatkowej obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykonywania obowiązków podatkowych oraz skuteczności i adekwatności wdrożonych RWNP.

Zakres umowy

Umowa o współdziałanie określa szczegóły współpracy, precyzuje prawa i obowiązki stron, a także sposób informowania się o osobach upoważnionych do kontaktu.


Umowa o współdziałanie zawierana jest w formie pisemnej na czas nieokreślony.


Podatnik, który podpisze umowę o współdziałanie, jest zobowiązany do dobrowolnego i prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz posiadania skutecznych RWNP. Musi ponadto zgłaszać Szefowi KAS, bez wezwania, istotne zagadnienia podatkowe, które rozsądnie oceniając, mogą stać się źródłem sporu z organami podatkowymi. Obowiązkiem podatnika jest także niezwłoczne przekazywanie, bez wezwania, ważnych informacji mogących mieć wpływ na uzyskanie korzyści podatkowej. Podpisanie umowy o współdziałanie pozwala na zawieranie porozumień podatkowych. Szef KAS może je zawrzeć z podatnikiem w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, ustalania cen transferowych, braku zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania czy wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w CIT.

Podatnik, składając deklaracje lub korekty deklaracji za okres objęty audytem monitorującym, uniknie zapłaty odsetek za zwłokę od ujawnionych zaległości podatkowych. Warunkiem jest tylko wpłata zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia deklaracji lub korekty deklaracji. Nie zostanie również wszczęte w tym zakresie postępowanie karne skarbowe.

Korzyści wynikające z zawarcia umowy o współdziałanie:

- indywidualne podejście administracji skarbowej,
- szybszy kontakt z administracją skarbową,
- pewność i przewidywalność wydatków związanych z obciążeniami publicznoprawnymi w zamian za transparentność (organ podatkowy na bieżąco udziela podatnikowi odpowiedzi na nurtujące go pytania),
- zmniejszenie kosztów zarządzania wewnętrznego (w związku z ograniczeniem kontroli podatkowych prowadzonych kilka lat po zakończeniu roku podatkowego),
- możliwość bieżącego zarządzania podatkami w czasie teraźniejszym (w związku z możliwością szybkiego poznania oceny administracji skarbowej odnośnie przyjętych rozwiązań podatkowych i poznania konsekwencji finansowych swojego stanowiska),
- uporządkowanie reguł zarządzania przedsiębiorstwem oraz zwiększenie efektywności i wiarygodności przedsiębiorstwa,
- prestiż wynikający z faktu, że zawarcie przez przedsiębiorcę porozumienia z Szefem KAS świadczy o wysokiej jakości wdrożonego ładu korporacyjnego oraz ogólnej wiarygodności.

źródło: www.podatki.gov.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.