Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Wykreślenie podatnika z rejestru VAT
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023
Aleksandra Węgielska

Podatnik zostaje wykreślony z rejestru podatników VAT w sytuacji, gdy złoży w tym celu stosowne zawiadomienie. Jednak podatnicy muszą pamiętać, że naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić podatnika z rejestru bez jego wiedzy.

Wykreślenie z rejestru VAT przez podatnika

Jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego, a zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę wykreślenia jego z rejestru jako podatnika VAT (art. 96 ust. 6 ustawy o VAT).

Zatem likwidacja działalności gospodarczej powoduje konieczność złożenia przez podatnika druku VAT-Z, czyli zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych. Zgłoszenie to stanowi dla urzędu podstawę wykreślenia podatnika z rejestru. Druk ten powinien być złożony do urzędu w terminie 7 dni od dnia zaprzestania dokonywania czynności opodatkowanych.

Wykreślenie z rejestru VAT przez urząd

Podatnik może zostać wykreślony z rejestru podatników VAT również z urzędu. Jak wynika bowiem z art. 96 ust. 9 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności powiadamiania go o tym fakcie, jeśli:

1) podatnik nie istnieje lub

2) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub

3) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub

4) podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego, lub

5) posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.) lub SKOK do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 O.p., lub

6) wobec tego podatnika sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także podatnik, który:

1) zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub

2) będąc obowiązanym do złożenia deklaracji VAT, nie złożył takich deklaracji za 3 kolejne miesiące lub takiej deklaracji za kwartał, lub

3) składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje VAT, w których nie wykazał sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia, lub

4) wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, lub

5) prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej

- z zastrzeżeniem art. 96 ust. 9b-9f ustawy o VAT.

Warto tutaj wskazać, że z wyroków sądów administracyjnych dotyczących stosowania art. 96 ust. 9 ustawy o VAT wynika, że organ podatkowy powinien zakomunikować podatnikowi fakt spełnienia w ocenie organu przesłanek do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT.

Przy czym w orzecznictwie tym można spotkać odmienne poglądy co do tego, w jakiej formie owo zawiadomienie powinno nastąpić - czy w formie decyzji administracyjnej czy w formie czynności materialno-technicznej. Przykładowo w wyroku WSA w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2018 r., sygn. akt I SA/Sz 579/18 (orzeczenie prawomocne) oraz wyrokach WSA w Warszawie z dnia 4 lipca 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 3481/17 i z dnia 13 lipca 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 3158/17 (orzeczenia prawomocne), Sąd podzielał pogląd, zgodnie z którym wykreślenie podatnika z rejestru VAT powinno nastąpić w formie decyzji administracyjnej, jeżeli dotyczy praw i obowiązków istniejącego podatnika, z którym kontakt jest możliwy, a także wówczas, gdy zasadność podjęcia tego rozstrzygnięcia jest przedmiotem sporu pomiędzy podatnikiem i organem. Zdaniem Sądu orzekanie o prawach i obowiązkach istniejącego podatnika każdorazowo powinno bowiem być dokonywane w formie decyzji, chyba że przepis szczególny przewiduje formę czynności materialno-technicznej dokonywanej w okolicznościach bezspornych.

W ocenie Sądu rozstrzygnięcie kwestii w zakresie wyrejestrowania podatnika z rejestru podatników VAT jako okoliczność kształtująca jego prawa i obowiązki, stanowi rozstrzygnięcie sprawy i powinno przybrać konkretną i określoną prawem formę, która co najmniej gwarantowałaby podatnikowi możliwość zapoznania się w sposób skuteczny i dla niego zrozumiały ze skutkami sytuacji, w której się znalazł. Zatem w sprawach tego rodzaju niezbędne jest wydanie decyzji, aby doszło do uzewnętrznienia działania organu w formie zapewniającej podatnikowi należytą ochronę przed potencjalną samowolą organów.

Natomiast pogląd, zgodnie z którym wykreślenie podatnika z rejestru jest czynnością materialno-techniczną i następuje w drodze zawiadomienia, został wyrażony m.in. w wyrokach NSA z dnia 8 czerwca 2016 r., sygn. akt I FSK 293/15, z dnia 28 sierpnia 2013 r., sygn. akt I FSK 1266/12, oraz z dnia 2 listopada 2022 r., sygn. akt I FSK 1544/19.

Co może zrobić podatnik, gdy zostanie wykreślony z rejestru?

W sytuacji gdy podatnik dowie się, że został wykreślony z rejestru podatników VAT, a tego nie chciał, powinien podjąć kroki, aby urząd przywrócił go do tego rejestru. Przy czym podjęcie odpowiednich czynności jest uzależnione od powodu dokonania tego wykreślenia.

Naczelnik urzędu skarbowego przywróci zarejestrowanie podatnika, bez konieczności ponownego składania VAT-R, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność, a w przypadku nieskładania deklaracji pomimo takiego obowiązku najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie zarejestrowania składanym w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru VAT złoży brakujące deklaracje (dotyczy podatników wykreślonych z rejestru VAT na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 1-4 i ust. 9a pkt 2 ustawy o VAT).

Ponadto naczelnik urzędu przywróci podatnika do rejestru VAT, bez konieczności składania ponownie VAT-R, gdy podatnik wykaże, że:

 • prowadzi działalność, a wystawienie faktur dokumentujących czynności, które nie zostały dokonane, było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika,
 • brak wykazanej w deklaracjach sprzedaży innej niż zwolniona z VAT związany jest ze specyfiką prowadzonej działalności, a nie z zaprzestaniem wykonywania sprzedaży innej niż zwolniona.

Przywrócenie do rejestru nastąpi także, gdy podatnik udowodni, że prowadzone przez niego działania nie są realizowane z zamiarem wykorzystania działalności banków i SKOK-ów do celów, które mają związek z wyłudzeniami skarbowymi albo wyjdą na jaw inne okoliczności lub dowody, z których wynikał brak tego zamiaru.

Nie jest dopuszczalne wykreślenie z rejestru podatników VAT w dokonanej przez naczelnika formie zawiadomienia w przypadku, gdy do takiego wykreślenia dochodzi z urzędu. Wówczas, zdaniem Sądu, konieczne jest wydanie decyzji, bowiem tu z urzędu organ rozstrzyga o prawach i obowiązkach podatnika - o statusie podatnika w podatku od towarów i usług, a także w konsekwencji o prawie do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Wydanie rozstrzygnięcia w formie decyzji gwarantowałaby podatnikowi możliwość zapoznania się w sposób skuteczny i dla niego zrozumiały ze skutkami sytuacji, w której się znalazł.

Z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 29/20 - orzeczenie prawomocne

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570)

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.