Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Zasady korygowania deklaracji VAT

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zasady korygowania deklaracji VAT

Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019
Aleksandra Węgielska

W sytuacji gdy podatnik stwierdzi błędy w złożonej przez siebie deklaracji VAT, powinien je niezwłocznie poprawić. Korekta deklaracji VAT polega technicznie na ponownym wypełnieniu deklaracji z zaznaczeniem, że jest to deklaracja korygująca.

Prawo do korekty deklaracji VAT

Prawo do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji przysługuje podatnikom, płatnikom i inkasentom, a także osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki. Wynika to z art. 81 § 1 i § 1a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). Podatnik nie musi zawiadamiać organu podatkowego o przyczynach złożenia korekty deklaracji. Przy czym warto wskazać, że zgodnie z projektem nowej Ordynacji podatkowej, nad którym trwają prace w Sejmie, która ma wejść w życie w zasadniczej części z dniem 1 stycznia 2021 r., proponuje się powrócić do obowiązku załączania do deklaracji uzasadnienia przyczyn jej korekty. W przypadku korekty deklaracji VAT uzasadnienie będzie następowało w postaci elektronicznej.

Ponadto należy podkreślić, że osoba fizyczna wykreślona z rejestru podatników VAT zachowuje status podatnika tego podatku w odniesieniu do okresu rozliczeniowego, w którym była podatnikiem VAT. W związku z tym ma prawo i obowiązek zweryfikować swoje rozliczenia podatku VAT poprzez złożenie korekty deklaracji VAT. Prawo to ograniczone jest terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Korekta deklaracji VAT za podatnika

W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, w zależności od charakteru i zakresu uchybień, organ podatkowy:

 • deklarację tę sam koryguje, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5.000 zł,
   
 • zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Określa to art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej.

W sytuacji gdy organ podatkowy skoryguje za podatnika deklarację, musi uwierzytelnią kopię skorygowanej deklaracji doręczyć podatnikowi wraz z informacją o związanej z tą korektą zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia, albo z informacją o braku takich zmian oraz pouczeniem o prawie wniesienia sprzeciwu. Podatnik, który nie zgadza się z korektą dokonaną przez urząd, po otrzymaniu takiej informacji ma możliwość wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie tego sprzeciwu anuluje korektę. Jeżeli w tym terminie podatnik nie wniesie sprzeciwu, wówczas przyjmuje się, że korekta deklaracji wywołuje takie same skutki jak w przypadku, gdyby została złożona przez samego podatnika.

Zgodnie z projektem nowej Ordynacji podatkowej obowiązku zawiadamiana podatnika o korekcie dokonanej przez organ nie będzie, gdy zmiana dokonana w wyniku korekty nie będzie przekraczać 50 zł. W takim przypadku organ podatkowy skoryguje deklarację i poinformuje podatnika o zmianie wysokości zobowiązania podatkowego lub zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych.

Kontrola podatkowa lub postępowanie podatkowe

Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Oznacza to, że podatnik, u którego organ podatkowy przeprowadza kontrolę podatkową lub postępowanie podatkowe, w czasie trwania tych czynności nie może złożyć skutecznej korekty deklaracji za kontrolowany okres. Jeżeli w tym okresie podatnik złoży korektę deklaracji organ podatkowy zawiadomi go pisemnie o jej bezskuteczności. Należy jednak podkreślić, że w okresie kontroli podatkowej podatnik może złożyć korektę deklaracji za inne okresy rozliczeniowe (nieobjęte postępowaniem kontrolnym) na ogólnych zasadach.

Ponadto należy mieć na uwadze, że podatnicy VAT, zgodnie z art. 81b ust. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, mają prawo do złożenia korekty deklaracji VAT nadal po zakończeniu:

 • kontroli podatkowej,
   
 • postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Warto zwrócić uwagę, że na podstawie przepisów nowej Ordynacji podatkowej planuje się wprowadzić możliwość skorygowania deklaracji podatkowej także w toku postępowania podatkowego prowadzonego przez organ pierwszej instancji. W art. 140 § 1 projektu tej ustawy, wskazano że strona postępowania podatkowego będzie mogła, w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy pierwszej instancji zgodnie z art. 389 § 1 projektu (7 dni) lub zgodnie z art. 389 § 3 projektu (14 dni), skorygować uprzednio złożoną deklarację, w zakresie objętym postępowaniem podatkowym.

Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do omawianego projektu uznało, że wychodząc z za- łożenia pierwszeństwa samoobliczenia podatku przez podatnika przed decyzyjnym określeniem podatku przez organ podatkowy, zasadne stało się umożliwienie stronie postępowania podatkowego dokonania skutecznego skorygowania deklaracji jeszcze przed ewentualnym wydaniem decyzji. Obowiązek organu podatkowego polegający na poinformowaniu strony o prawie skorygowania deklaracji podatkowej będzie wynikał z art. 389 § 1 i 3 nowej Ordynacji podatkowej.

Korekta deklaracji a kontrola celno-skarbowa

Jak wynika z art. 62 ust. 4 ustawy o KAS (Dz. U. z 2019 r. poz. 768) podatnikom VAT przysługuje prawo do złożenia korekty deklaracji VAT w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej (uprawnienie takie nie przysługuje w przypadku prowadzenia kontroli podatkowej). Przy czym korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed zakończeniem kontroli celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych.

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla kontrolowanego niezwłocznie informuje naczelnika urzędu celno-skarbowego prowadzącego kontrolę o złożonej korekcie deklaracji. W przypadku gdy naczelnik urzędu celno-skarbowego uwzględnił złożoną przez kontrolowanego korektę deklaracji, kontrolowanemu doręcza zawiadomienie o jej uwzględnieniu. Zawiadomienie to przesyła się do właściwego dla kontrolowanego naczelnika urzędu skarbowego. Doręczenie kontrolowanemu zawiadomienia o uwzględnieniu korekty deklaracji kończy kontrolę celno-skarbową.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Do końca sierpnia 2019 r. konsekwencje złożenia deklaracji korygującej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej w zakresie wysokości dodatkowego zobowiązania były takie same, jak w przypadku złożenia deklaracji korygującej po zakończeniu kontroli celno-skarbowej i otrzymaniu wyniku kontroli (czyli sankcja wynosiła 20%). Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520), która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r., wprowadzono zmianę polegającą na obniżeniu wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej.

Status danego podmiotu jako podatnika, który zamierza skorzystać z prawa do dokonania korekty uprzednio zadeklarowanego zobowiązania podatkowego, należy ustalać według momentu powstania obowiązku podatkowego, a nie czasu składania korekty deklaracji, w której wcześniej skonkretyzował ten obowiązek dokonując samoobliczenia zobowiązania podatkowego. Fakt zakończenia działalności gospodarczej nie może oznaczać pozbawienia podatników prawa do skorzystania z uprawnienia do skorygowania deklaracji.

Z wyroku NSA z dnia 6 marca 2019 r., sygn. akt I FSK 209/17

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.