Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Zasady stosowania nowej matrycy stawek VAT

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zasady stosowania nowej matrycy stawek VAT

Poradnik VAT nr 11 (515) z dnia 10.06.2020

Z dniem 1 lipca 2020 r. będą obowiązywać m.in. przepisy regulujące nowy sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT (oparty o Nomenklaturę scaloną (CN) w zakresie towarów oraz Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (2015) w zakresie usług) a także nowa matryca stawek VAT.

Nowe regulacje prawne w tym zakresie dotyczą m.in.: ujednolicenia stawek VAT w tych samych grupach produktów, z jednoczesną zasadą równania w dół - do niższej stawki. W związku z tym - o czym już wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma - niektóre stawki zostaną obniżone, m.in. na produkty pierwszej potrzeby, np. pieczywo każdego rodzaju, zupy, buliony, żywność homogenizowaną, dietetyczne środki spożywcze. Dla niektórych towarów z kolei stawka VAT wzrośnie, np. na homary i ośmiornice, drewno opałowe.

Poniżej opowiadamy na najczęściej zadawane przez Czytelników pytania w zakresie stosowania nowej matrycy stawek VAT.

W załączniku nr 15 do ustawy o VAT towary i usługi klasyfikowane są według PKWiU 2008. Czy od 1 lipca 2020 r. będą one klasyfikowane na podstawie PKWiU 2015 (w stosunku do usług) i Nomenklatury scalonej (jeśli chodzi o towary)?

Załącznik nr 15 do ustawy o VAT wymieniający towary i usługi objęte obecnie (przy spełnieniu ustawowych warunków) obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności oparty jest na obowiązującej PKWiU 2008.

Klasyfikację tę w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w ww. załączniku będzie należało stosować do 31 grudnia 2020 r.

Powyższe wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 556). Mocą tego rozporządzenia, PKWiU 2008 należy stosować do dnia 30 czerwca 2020 r. do celów opodatkowania podatkiem VAT, zaś do dnia 31 grudnia 2020 r. w zakresie:

1) towarów (których dostawa powoduje, że podatnicy nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT) wskazanych w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f) i g) ustawy o VAT, a mianowicie:

  • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26), urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27) oraz maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28) - w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
    
  • hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) i motocykli (PKWiU 45.4);

2) towarów i usług wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,

3) towarów i usług wskazanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2519).

Jaką stawką VAT należy po 1 lipca br. opodatkować sprzedaż pieczywa i ciastek?

Do 30 czerwca br. pieczywo i produkty ciastkarskie są objęte trzema różnymi stawkami, a mianowicie 5%, 8% i 23%. Pieczywo świeże w zależności od daty przydatności do spożycia (graniczny termin 14 dni) jest objęte stawką 5% lub 8%, wyroby ciastkarskie są natomiast objęte stawkami 8% lub 23% w zależności od daty przydatności do spożycia (termin graniczny 45 dni).

Celem nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej z dniem 1 lipca br. nową matrycę stawek VAT było m.in. ujednolicenie stawek VAT w tych samych grupach produktów, z jednoczesną zasadą równania w dół - do niższej stawki. Wprowadzono również podwyżkę stawek na wybrane (ale nieliczne) towary i usługi.

W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT w zakresie opodatkowania pieczywa każdego rodzaju włącznie z ciastkami wyjaśniono, że: "(...) Proponuje się przyjęcie jednej stawki - 5% - dla wszystkich produktów objętych działem 19 CN - Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze (w dziale tym klasyfikowane są np. makarony, płatki zbożowe, pieczywo i wyroby ciastkarskie oraz mieszaniny do ich wytworzenia, jak również wyroby gotowe takie jak kluski, makarony i niektóre pierogi, pizza surowa i podpieczona. (...)"

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że jeśli towary, o których mowa w pytaniu sklasyfikowane będą w dziale CN 19, to na podstawie obowiązującego od 1 lipca br. art. 41 ust. 2a w związku z poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT podlegać będą opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 5% (stawka ta będzie obowiązywała dla każdego rodzaju pieczywa czy ciastek, niezależnie od daty trwałości czy przydatności do spożycia).

Świadczymy usługi budowlane. Na początku lipca (zgodnie z umową) wykonamy usługę budowlaną polegającą na wymianie drzwi zewnętrznych w domku jednorodzinnym (którego powierzchnia nie przekracza 300 m2). Czy usługa taka, tak jak obecnie, będzie podlegała opodatkowaniu 8% stawką VAT?

W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 lipca 2020 r. stawka VAT w odniesieniu do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie ulegnie zmianie.

Wprowadzone z tym dniem zmiany będą polegały jedynie na przeniesieniu podstawy prawnej dotyczącej stosowania 8% stawki VAT dla robót konserwacyjnych z rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek bezpośrednio do ustawy o VAT.

Zgodnie bowiem z obowiązującym od 1 lipca br. art. 41 ust. 12 ustawy o VAT stawkę podatku 8% będzie należało stosować do:

1) dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;

2) robót konserwacyjnych dotyczących:

a) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

b) lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12 pkt 1 ww. ustawy.

Przypomnijmy, że przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, a także mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U z 2020 r. poz. 261 ze zm.) funkcjonalnie z nimi związaną, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 12b (zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy o VAT).

Z kolei przepis art. 41 ust. 12b pkt 1 ww. ustawy stanowi, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2.

W związku z powyższym, jeżeli u podatnika przedmiotem sprzedaży będzie usługa budowlana polegająca na montażu drzwi w domku jednorodzinnym zaliczanym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to będzie mógł on zastosować 8% stawkę VAT.

Jaką stawką VAT opodatkowany będzie lód używany do celów chłodniczych?

Do 30 czerwca 2020 r. "Lód, włączając lód do celów chłodniczych innych niż żywnościowe" sklasyfikowany jest w grupowaniu PKWiU 2008 pod symbolem 35.30.21.0 i wymieniony w poz. 69 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, zawierającego wykaz towarów opodatkowanych 8% stawką VAT.

Od 1 lipca br. lód nie został wymieniony w żadnym z załączników do ustawy o VAT zawierających wykaz towarów opodatkowanych obniżoną stawką VAT. Oznacza to, że będzie on podlegał opodatkowaniu 23% stawką VAT.

Prowadzę lokal gastronomiczny, w którym sprzedaję również dania na wynos. Czy jeżeli składnikiem posiłku będzie krewetka to danie takie będzie podlegało opodatkowaniu 23% stawką VAT?

Tak. W myśl znowelizowanego art. 41 ust. 2 ustawy o VAT (w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2), od 1 lipca br. stawkę 8% stosować się będzie do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu "Usługi związane z wyżywieniem" (PKWiU 56), z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1. W załączniku tym w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca br. nie wymieniono ryb, skorupiaków i mięczaków (które są wymienione w poz. 25 załącznika nr 3poz. 18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT zawierającymi wykaz towarów i usług opodatkowanych odpowiednio 8% i 5% stawką VAT).

Na stronie internetowej MF w zakresie nowej matrycy stawek VAT czytamy, że: "(...) Z uwagi (...) na zaproponowane obniżki stawek dla produktów niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka oraz konieczność zachowania pewnej równowagi budżetowej konieczne było punktowe podwyższenie stawek podatku dla niektórych towarów. (...)"

Zatem, podwyższona do 23% (z 5% i 8%) stawka VAT będzie obowiązywała na homary i ośmiornice oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (m.in. kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz przetwory z nich, kawior oraz namiastki kawioru, jak również na sprzedawane w różnego rodzaju placówkach gastronomicznych posiłki, których składnikiem będą ww. produkty (niezależnie od ich ilości w danym posiłku).

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.