Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Wystawianie faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r. ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wystawianie faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r. w świetle interpretacji KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020

Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. - w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Nowe prawo Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie dla nabywcy (podatnika VAT) faktury z tytułu sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest uzależnione od zamieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż NIP nabywcy.

W konsekwencji powyższego, od 1 stycznia 2020 r. organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe dla:

 • sprzedawcy towaru/usługi - w przypadku wystawienia faktury do paragonu niezawierającego NIP nabywcy (podatnika VAT),
   
 • nabywcy towaru/usługi (czynnego podatnika VAT) - w przypadku ujęcia w ewidencji VAT wystawionej dla niego faktury, dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera jego NIP.

W ww. sytuacjach dodatkowe zobowiązanie podatkowe ustalane jest w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze, wystawionej do paragonu niezawierającego NIP nabywcy.

Obowiązek wystawiania faktur do paragonów wyłącznie zawierających NIP nabywcy (podatnika VAT) i sankcja spowodowana naruszeniem tego obowiązku nie dotyczą podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0). Ponadto, dodatkowe zobowiązanie (zarówno przewidziane dla sprzedawcy, jak i nabywcy) nie jest ustalane w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

W niniejszym artykule prezentujemy wnioski wynikające z wybranych interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dotyczących wystawiania faktur do paragonów w 2020 r.

1.1. Miejsce umieszczenia NIP nabywcy na paragonie nie jest dowolne

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 stycznia 2020 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.523.2019.2.MŁ wyjaśnił, w którym miejscu na paragonie należy zamieszczać NIP nabywcy. W rozstrzyganej sprawie podatnik, składający wniosek o wydanie interpretacji wskazał, że konstrukcja stosowanych przez niego starszych wersji kas rejestrujących powoduje, że nie posiadają one technicznej możliwości umieszczenia NIP nabywcy w fiskalnej części paragonu. Podatnik zapytał, czy prawidłowym będzie podawanie NIP nabywcy w części niefiskalnej paragonu, w tzw. stopce znajdującej się poniżej linii zawierającej logo fiskalne i unikatowy numer pamięci fiskalnej.

Organ podatkowy przypomniał, że § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących wymienia minimalny zakres informacji, jakie powinien zawierać paragon fiskalny. W punkcie 17 ww. przepisu jako element paragonu wskazano NIP nabywcy - na jego żądanie, natomiast w pkt 18 - logo fiskalne i numer unikatowy. Jednocześnie, zgodnie z § 25 ust. 2 ww. rozporządzenia, dane zawarte na paragonie fiskalnym powinny znajdować się w kolejności określonej w ust. 1 tego przepisu, z wyjątkiem danych o dacie oraz godzinie i minucie sprzedaży, a logo fiskalne i numer unikatowy powinny być umieszczone centralnie w ostatniej linii paragonu fiskalnego. W ww. interpretacji czytamy:

"(...) regulacje prawne dotyczące konstrukcji paragonu fiskalnego, którymi poszerzono elementy paragonu o "numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) - na żądanie nabywcy", zostały wprowadzone z dniem 1 kwietnia 2013 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363). Ww. rozporządzenie przewidywało, tak jak obecnie obowiązujące ww. przepisy w tym zakresie, konieczność zachowania odpowiedniej kolejności poszczególnych elementów na paragonie fiskalnym i określało pozycję umieszczania NIP nabywcy przed logo i numerem unikatowym.

(...) Nie można (...) przyjąć, że wcześniejsze regulacje dot. paragonu fiskalnego, które nie przewidują możliwości umieszczania NIP nabywcy na paragonie pozostawiają sprzedawcy możliwość zamieszczenia takiego elementu w dowolnym miejscu na paragonie, np. poza częścią fiskalną, tj. poza logo fiskalnym i numerem unikatowym kasy. (...)"

W konsekwencji powyższego organ podatkowy uznał, że umieszczenie NIP nabywcy w tzw. stopce paragonu (znajdującej się poniżej linii zawierającej logo fiskalne i unikatowy numer pamięci fiskalnej) nie będzie spełniało wymagań zawartych w art. 106b ust. 5 ustawy o VAT. Nie ma zatem możliwości zamieszczenia NIP nabywcy w dowolnym miejscu na paragonie, np. poza częścią fiskalną.

Ponadto organ podatkowy podkreślił, że obowiązek umieszczania NIP nabywcy na paragonie dotyczy jedynie kas fiskalnych i drukarek fiskalnych, które mają taką techniczną możliwość. Tak więc od 1 stycznia 2020 r. w dalszym ciągu istnieje możliwość wystawiania paragonów bez NIP, ale nie można wystawiać faktur do takich paragonów.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy podatnik nie będzie miał technicznej możliwości wpisania NIP nabywcy na paragonie, a nabywca zadeklaruje już w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę jako podatnik, wówczas sprzedawca powinien od razu wystawić fakturę (bez ewidencjonowania takiego zakupu w kasie rejestrującej).


1.2. Udokumentowanie sprzedaży dla rolnika ryczałtowego

Wprowadzenie przepisów uzależniających wystawienie faktury dla nabywcy (podatnika VAT) od zamieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż NIP nabywcy - w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej - wywołało wiele wątpliwości. Jedna z nich dotyczy możliwości wystawienia faktury na rzecz rolnika ryczałtowego do paragonu, który nie zawiera NIP (gdyż nie nadano go nabywcy) bez narażenia siebie na sankcję za wystawienie takiej faktury.

Taki problem rozstrzygnął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 stycznia 2020 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.699.2019.1.ALN. W tej sprawie podatnik zajmował się m.in. produkcją maszyn dla rolnictwa i leśnictwa. W ramach prowadzonej działalności zawierał on transakcje sprzedaży z różnymi podmiotami, w tym rolnikami ryczałtowymi, którzy korzystali ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Niektórzy rolnicy ryczałtowi nie posiadali NIP, gdyż nie został on im nadany (ich identyfikatorem był PESEL).

Podatnik uważał, że w przypadku dokonania transakcji sprzedaży z nabywcą, który posiada status rolnika ryczałtowego, sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia paragonu. Paragon ten nie może zawierać NIP, gdyż numerem identyfikacji podatkowej osób niezarejestrowanych jako podatnicy VAT jest ich PESEL. Nabywca będący rolnikiem ryczałtowym, nieposiadającym NIP, ma prawo zażądać wystawienia przez sprzedawcę faktury do paragonu, natomiast sprzedawca nie ma prawa odmówić jej wystawienia. W takiej sytuacji podatnik uważał, że powinien wystawić fakturę do paragonu, na którym nie ma NIP rolnika, jednocześnie nie narażając siebie na sankcję w VAT za wystawienie takiej faktury.

Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. W interpretacji czytamy:

"(...) Ustawa (o VAT - przyp. red.) nie ogranicza prawa do wystawienia faktury, a jedynie reguluje szczegółowo kwestie dokumentowania transakcji, które zostały uprzednio zewidencjonowane przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Jeżeli podatnik posługujący się numerem identyfikującym chce otrzymać fakturę, to będzie mógł to zrobić. To znaczy, jeżeli dokonuje on zakupu jako podatnik, a nie jako konsument, to powinien o tym fakcie poinformować sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu.

(...) co do zasady, na kasie rejestrującej ewidencjonuje się sprzedaż i podatek należny tylko na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. (...) na żądanie tych podmiotów podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą dokonaną sprzedaż. Faktury te mogą służyć do udokumentowania poniesionych wydatków i nie będą zawierały numeru identyfikującego nabywcę.

(...) Wnioskodawca również od 1 stycznia 2020 r. będzie miał możliwość wystawienia faktury do paragonów, które nie zawierają Numeru Identyfikacji Podatkowej dla rolnika ryczałtowego, któremu nie nadano NIP (podkreśl. red.). (...)"


1.3. Faktura do paragonu (bez NIP) wystawianego automatycznie

W sprawie rozstrzyganej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 15 stycznia 2020 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.655.2019.1.SR, podatnik świadczył usługi hotelowe i gastronomiczne, zarówno na rzecz osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Ewidencjonował on całość sprzedaży w kasie rejestrującej. Paragony były generowane automatycznie (był to wynik ograniczeń technicznych programu sprzedażowego). W przypadku przedsiębiorców, dla których podatnik wystawiał także faktury, paragony nie były przekazywane nabywcom i nie byli oni informowani, że paragony były drukowane. Podatnik zapytał, czy wystawienie faktury łącznie z wydrukowaniem paragonu fiskalnego niezawierającego NIP nabywcy będzie prawidłowe od 1 stycznia 2020 r.

Organ podatkowy wyjaśnił, że z ustawy o VAT jednoznacznie wynika, iż obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej ciąży na podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Tym samym obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej nie wystąpi w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (taką sprzedaż należy udokumentować fakturą). Jednocześnie przepisy ustawy o VAT nie zabraniają ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Organ podatkowy uznał, że jeżeli w momencie dokonywania zakupu dany podmiot występuje w charakterze konsumenta i nabywa określony towar jako konsument, wówczas nie ma możliwości późniejszej zmiany tego charakteru zakupu. Towar lub usługa nabyte na potrzeby osobiste lub prywatne nie mogą w przyszłości przekształcić się w zakup służący działalności gospodarczej z punktu widzenia VAT. Nabywca w momencie realizowania zakupów dokonuje ich kwalifikacji jako związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeśli występuje on jako podatnik VAT, to przedstawia sprzedawcy swój numer identyfikujący go na potrzeby podatku w taki sposób, aby sprzedaż towarów lub usług była właściwie udokumentowana:

 • fakturą albo
   
 • paragonem z tym numerem, pozwalającym na ewentualne późniejsze, prawidłowe wystawienie do tego paragonu faktury, zawierającej ten numer.

W interpretacji czytamy:

(...) jeżeli paragon nie zawiera NIP, to brak jest podstaw do wystawienia do niego faktury, nawet jeśli wystawienie faktury odbywa się w tym samym czasie co wystawienie paragonu i klient nawet nie wie, że podatnik rejestruje tę sprzedaż przy zastosowaniu kasy (podkreśl. red.).

Kasa rejestrująca jest ewidencją uregulowaną w przepisach prawa i przeznaczoną do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, natomiast dla podmiotów gospodarczych wystawia się faktury. Zatem "generowanie paragonu" nie może być sprowadzone (...) do czynności "stricte technicznej". Jeżeli podatnik z własnej woli ewidencjonuje na kasie sprzedaż, której nie powinien tam ewidencjonować, to z wszelkimi tego konsekwencjami.

(...) W przedmiotowej sprawie sprzedaż na rzecz podmiotów gospodarczych Wnioskodawczyni rejestruje na kasie dobrowolnie, bowiem kasa fiskalna nie służy do ewidencjonowania takiej sprzedaży. Jeżeli zatem klient już w momencie zakupu sygnalizuje, że nabywa jako podmiot gospodarczy, to Wnioskodawczyni, jeśli jej kasa nie posiada odpowiedniej funkcjonalności do wpisania na paragonie numeru NIP, nie powinna ewidencjonować tej sprzedaży na kasie, lecz wystawić wyłącznie fakturę.

(...) wystawianie faktury łącznie z wydrukowaniem paragonu fiskalnego niezawierającego (...) NIP nabywcy, który to paragon fiskalny jest generowany automatycznie w wyniku ograniczeń technicznych programu sprzedażowego w odstępie kilku sekund i nigdy nie jest przekazywany nabywcy, nie będzie prawidłowe w świetle przepisów (...) ustawy o podatku od towarów i usług. (...)"

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.