Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Zmiana stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe od 1 listopada ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zmiana stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe od 1 listopada 2019 r.

Poradnik VAT nr 19 (499) z dnia 10.10.2019
1. Nowa klasyfikacja towarów i usług

Towary i usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych podatkiem VAT są obecnie identyfikowane za pomocą Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - PKWiU (2008).

W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, wprowadzonej ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751) od 1 kwietnia 2020 r. zmieni się sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz:

 • unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz
   
 • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług.

Regulacje prawne w zakresie nowego systemu stawek VAT, jakie będą obowiązywały od 1 kwietnia 2020 r. dotyczą m.in.:

 • ujednolicenia stawek VAT w tych samych grupach produktów, z jednoczesną zasadą równania w dół - do niższej stawki, co spowodowało istotne zmniejszenie liczby pozycji w załącznikach nr 3nr 10 do ustawy o VAT, zawierających wykazy towarów i usług opodatkowanych według stawek odpowiednio 8% i 5%;
   
 • przeniesienia do ustawy o VAT podstawy prawnej stosowania 8% stawki VAT w odniesieniu do robót konserwacyjnych,
   
 • określenia stawki 8% dla czynności dokonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej (nowy art. 41 ust. 12f ustawy).

Na zasadzie wyjątku, już od 1 listopada 2019 r. wejdą w życie przepisy zmieniające zasady klasyfikacji towarów i usług, a tym samym stosowania stawek VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism.


2. Obniżone stawki VAT dla książek i prasy

W świetle obowiązujących przepisów obniżoną, 5% stawką VAT opodatkowane są:

 • książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN),
   
 • mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille'a

- sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 58.11.1.

Stawką tą opodatkowane są także książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, a także czasopisma specjalistyczne. Wynika tak z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, w związku z poz. 32, 33 i 34 załącznika nr 10 do ustawy.

Z kolei w myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, w związku z poz. 73 i 74 załącznika nr 3 do ustawy opodatkowaniu VAT w wysokości 8% podlegają:

 • gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) - wyłącznie gazety drukowane - oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe (PKWiU ex 58.13.10.0), jak również
   
 • czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) - wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe (PKWiU ex 58.14.1).

Odmiennie opodatkowane są natomiast e-booki czyli książki w postaci elektronicznej, jak również dzienniki, gazety i czasopisma w wersji on-line, które podlegają opodatkowaniu 23% stawką VAT.

Uwaga

Od 1 listopada 2019 r. będzie obowiązywał nowy system stawek VAT w odniesieniu do książek, czasopism, gazet, dzienników oparty na Nomenklaturze scalonej (CN).

Od tego dnia zmienią się zasady stosowania obniżonych stawek VAT na książki, gazety, dzienniki i czasopisma, w tym również dostarczane drogą elektroniczną.

Gazety i czasopisma (wszelkiego rodzaju), tj. drukowane, na dyskach, taśmach i innych nośnikach, jak również w formie elektronicznej (e-prasa), będą podlegały opodatkowaniu jedną, 8% stawką VAT (z wyłączeniem drukowanych i wydawanych na dyskach, taśmach i innych nośnikach danych czasopism regionalnych i lokalnych, które będą opodatkowane 5% stawką VAT). Skutkuje to podwyższeniem stawki z 5% na 8% dla czasopism specjalistycznych, zdefiniowanych szczegółowo w obowiązującym do końca października 2019 r. art. 2 pkt 27f ustawy o VAT. Od 1 listopada 2019 r. nie będzie już w ustawie o VAT odrębnej definicji czasopism specjalistycznych.

Od 1 listopada br. w art. 2 pkt 27g ustawy o VAT zdefiniowano czasopisma regionalne lub lokalne jako wydawnictwa periodyczne o tematyce regionalnej lub lokalnej, także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie w wersji drukowanej nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

a) periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,

b) publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,

c) wydawnictw, które zawierają głównie kompletne powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie,

d) publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,

e) publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady oraz informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,

f) czasopism w wersji drukowanej, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.

Poniżej przedstawiamy obowiązujące od 1 listopada 2019 r. stawki VAT w tym zakresie, przypominając, iż stawki te obowiązywać będą:

 • w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej, natomiast
   
 • od 1 kwietnia 2020 r. odpowiednio na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 19, 20 i 24 załącznika nr 10 do ustawy o VAT oraz na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 17, 18 i 72 załącznika nr 3 do ustawy.

» Książki opodatkowane stawką VAT 5%

 • książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach, z wyłączeniem ulotek (CN ex 4901), w tym także dostarczane drogą elektroniczną (z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki) i na dyskach, taśmach i innych nośnikach danych,
   
 • książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania (CN 4903 00 00), w tym także dostarczane drogą elektroniczną (z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki) i na dyskach, taśmach i innych nośnikach danych,
   
 • nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione (CN 4904 00), w tym także dostarczane drogą elektroniczną (z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki) i na dyskach, taśmach i innych nośnikach danych,
   
 • mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane (CN 4905), w tym także dostarczane drogą elektroniczną (z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki) i na dyskach, taśmach i innych nośnikach danych.

» Czasopisma opodatkowane stawką VAT 5%

 • drukowane czasopisma regionalne i lokalne (CN ex 4902 oraz CN ex 4911), w tym także wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach danych.

» Czasopisma opodatkowane stawką VAT 8%

 • czasopisma regionalne i lokalne (CN ex 4902 oraz CN ex 4911) dostarczane drogą elektroniczną,
   
 • czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe (ex 4902), w tym także dostarczane drogą elektroniczną (z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki) i na dyskach, taśmach i innych nośnikach danych,
   
 • drukowane roczniki (CN ex 4911) i dostarczane drogą elektroniczną (z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki) i na dyskach, taśmach i innych nośnikach danych.

» Dzienniki i gazety opodatkowane stawką VAT 8%

 • dzienniki i gazety, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe (CN ex 4902), w tym także dostarczane drogą elektroniczną (z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki) i na dyskach, taśmach i innych nośnikach danych.

3. Rozliczenie VAT w okresie przejściowym

W myśl art. 41 ust. 14a ustawy o VAT, w przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, która została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania.

Obecnie obowiązek podatkowy dla dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1) powstaje w dacie wystawienia faktury dokumentującej ich dostawę na rzecz innego podatnika. Niemniej jednak gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności (art. 19a ust. 7).

Oznacza to, że sprzedaż książek i prasy dokonana np. w październiku 2019 r. będzie opodatkowana obecnie obowiązującymi stawkami VAT, nawet wówczas, gdy zostanie udokumentowana fakturą wystawioną po 31 października 2019 r.

Podobnie będzie w przypadku gdy faktura z tytułu dostawy ww. towarów zostanie wystawiona przed 1 listopada 2019 r. Jej wystawienie spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT i transakcję tę będzie trzeba rozliczyć według obecnie obowiązujących przepisów, nawet wówczas, gdy faktyczna dostawa będzie miała miejsce po 31 października 2019 r.

Natomiast kwestię opodatkowania otrzymanej zaliczki w przypadku zmiany stawki VAT reguluje art. 41 ust. 14f ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku zmiany stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość lub część zapłaty, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania zapłaty otrzymanej przed dniem zmiany stawki podatku.

Przykład

 

Podatnik 28 października 2019 r. wykupił prenumeratę czasopisma na okres: styczeń 2020 r. - czerwiec 2020 r. Zapłaty za nią dokonał 30 października br. (w wysokości 100% wartości sprzedaży). Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów nakład zamówionego czasopisma uprawnia do zastosowania do jego dostawy 5% stawki VAT. W takiej sytuacji otrzymana zaliczka podlegać będzie opodatkowaniu 5% stawką VAT. Bez znaczenia pozostaje fakt, że dostawa czasopisma będzie odbywała się w 2020 r. czyli w okresie, w którym w stosunku do ww. czasopisma będzie już obowiązywała 8% stawka VAT.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.