Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Rozliczenie ulgi przysługującej na zakup kas fiskalnych
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie ulgi przysługującej na zakup kas fiskalnych

Poradnik VAT nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
1. Zasady rozliczania ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących przez czynnych podatników VAT

Na mocy art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jednak, aby podatnik mógł skorzystać z przysługującej mu ulgi na zakup kasy, musi spełnić warunki, które określone zostały w rozporządzeniu w sprawie odliczeń, a mianowicie:

 • posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,
   
 • złożyć w urzędzie skarbowym przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,
   
 • rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają one funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać.

Jeśli zatem podatnik spełnia wymienione warunki, to ma prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy w deklaracji podatkowej dla celów VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym (§ 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczeń).

Przy czym sposób dokonywania odliczenia ulgi uzależniony jest od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym podatek należny jest wyższy od podatku naliczonego (występuje kwota podatku do zapłaty), czy też podatek należny jest równy lub niższy od podatku naliczonego.

1.1. Realizacja ulgi przy nadwyżce podatku należnego nad naliczonym

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie odliczeń, podatnicy, którzy w danym okresie rozliczeniowym wykazują podatek należny wyższy od podatku naliczonego, mogą dokonać odliczenia z tytułu nabycia kas rejestrujących, w kwocie niższej lub równej wartości różnicy między podatkiem należnym a naliczonym.

Przykład

 

Podatnik za kwotę 2.000 zł netto zakupił 1 kasę rejestrującą, przy pomocy której rozpoczął od dnia 1 stycznia 2019 r. ewidencjonowanie obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przysługująca mu z tego tytułu kwota odliczenia wynosi 700 zł. Ponadto spełnia on wszystkie warunki uprawniające do odliczenia, w związku z czym, może z niego skorzystać już w rozliczeniu za styczeń 2019 r.

W deklaracji VAT-7 za styczeń podatnik wykazał w poz. 41 podatek należny w wysokości 5.000 zł, a w poz. 51 podatek naliczony do odliczenia w wysokości 3.500 zł. Nadwyżka podatku należnego wyniosła 1.500 zł, w związku z czym w rozliczeniu za ten miesiąc podatnik może odliczyć całą przysługującą mu ulgę, tj. 700 zł, którą wykazał w poz. 52 deklaracji. Zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT za styczeń 2019 r. wyniesie 800 zł.

W przypadku gdy zobowiązanie podatkowe, czyli różnica pomiędzy podatkiem należnym i naliczonym będzie niższe od kwoty ulgi, prawo do odliczenia przenoszone będzie na następne okresy rozliczeniowe (miesiące lub kwartały), co znacznie wydłuży czas odzyskania ulgi na zakup kasy. Jeżeli bowiem zobowiązanie podatkowe za styczeń wyniosłoby np. 300 zł, wówczas w tej deklaracji podatnik mógłby wykorzystać ulgę tylko do wysokości tej kwoty. Pozostała kwota w wysokości 400 zł podlegałaby rozliczeniu w kolejnych miesiącach.

1.2. Rozliczenie ulgi przez podatników, którzy wykazują podatek naliczony wyższy od podatku należnego

Podatnicy, którzy w danym okresie rozliczeniowym wykazują podatek należny niższy lub równy podatkowi naliczonemu, mogą otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, z tym że w danym okresie rozliczeniowym zwrot nie może przekroczyć równowartości:

 • 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
   
 • 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Wynika tak z § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie odliczeń.

W przypadku podatników świadczących usługi taksówek osobowych, rozliczających się w formie ryczałtu, kwota odliczenia za dany okres rozliczeniowy nie może przekraczać kwoty, która powinna podlegać wpłacie do urzędu skarbowego (§ 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie odliczeń).

Przykład

 

Podatnik w lutym 2019 r. zakupił jedną kasę rejestrującą za kwotę 2.000 zł netto, przy pomocy której rozpocznie ewidencjonowanie od dnia 1 marca br. Przysługująca mu z tego tytułu kwota odliczenia wynosi 700 zł. Załóżmy, że podatnik spełnia wszystkie warunki uprawniające do odliczenia, w związku z czym będzie mógł z niego skorzystać w rozliczeniu za marzec.

Zakładamy dalej, że w deklaracji VAT-7 za marzec podatnik wykaże nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w wysokości 1.500 zł do zwrotu na rachunek VAT. W związku z tym w rozliczeniu za ten miesiąc będzie mógł wystąpić o zwrot w wysokości 25% kwoty przysługującej ulgi, czyli 175 zł. Wykaże ją w poz. 55 deklaracji VAT-7. Po odliczeniu ulgi kwota do zwrotu na rachunek VAT wyniesie 1.675 zł., którą wykaże w poz. 58 deklaracji.

Pamiętać jednak należy, że żądając zwrotu w terminie 25 dni na rachunek VAT, podatnik musi zaznaczyć poz. 68 deklaracji VAT-7.

Pozostałą kwotę ulgi w wysokości 525 zł odliczy w rozliczeniu za następne miesiące. Sposób rozliczenia również będzie uzależniony od tego, czy u podatnika wystąpi nadwyżka podatku należnego, czy naliczonego.

1.3. Skorzystanie z ulgi przez podatników, u których na przemian występuje zobowiązanie i zwrot podatku

W prowadzonej działalności gospodarczej często zdarzają się sytuacje, że podatnik w deklaracji podatkowej w jednym miesiącu wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, a w drugim występuje u niego zobowiązanie podatkowe podlegające wpłacie do urzędu skarbowego lub też kwota do przeniesienia na następny miesiąc.

W związku z tym, że prawodawca w rozporządzeniu w sprawie odliczeń nie uregulował kwestii zwrotu ulgi za zakup kasy rejestrującej w takich przypadkach, konieczne jest odpowiednie stosowanie § 3 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia.

Zatem w praktyce możemy mieć do czynienia z następującymi przypadkami:

a) w pierwszym miesiącu korzystania z odliczenia podatnik deklaruje podatek do zapłaty, w następnym zaś występuje u niego nadwyżka podatku naliczonego nad należnym,

b) w pierwszym miesiącu korzystania z odliczenia kwota podatku naliczonego jest wyższa lub równa podatkowi należnemu, a w następnym występuje podatek do zapłaty.

W pierwszym z ww. przypadków podatnik ma prawo dokonać odliczenia przysługującej mu ulgi, poprzez zmniejszenie podatku należnego (ale maksymalnie do jego wysokości), zaś nierozliczoną ulgę wykazać w następnym miesiącu jako kwotę do zwrotu. Jednakże kwota ta nie będzie mogła być wyższa od 25% całej wartości przysługującego odliczenia.

Przykład

 

Podatnik zakupił 1 kasę rejestrującą za kwotę 3.000 zł netto, przy pomocy której rozpoczął ewidencjonowanie od lutego 2019 r. Przysługująca mu z tego tytułu ulga wynosi 700 zł i będzie mógł z niej skorzystać już w rozliczeniu za luty.

Załóżmy, że w deklaracji VAT-7 za luty podatnik wykaże nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym w wysokości 300 zł. W związku z tym w rozliczeniu za ten miesiąc może odliczyć z tytułu nabycia kasy rejestrującej 300 zł i kwotę tę wykaże w poz. 52 deklaracji. Zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT za ten miesiąc wyniesie zatem 0 zł.

Na następny miesiąc do rozliczenia pozostanie kwota 400 zł.

Zakładamy dalej, że w rozliczeniu podatku VAT za marzec 2019 r. u podatnika wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w wysokości 650 zł, w związku z czym w rozliczeniu za marzec podatnik będzie mógł wystąpić o zwrot w wysokości 25% kwoty przysługującego odliczenia, czyli:

700 zł × 25% = 175 zł

i wykazać ją w poz. 55 deklaracji VAT-7.

Na następny miesiąc do rozliczenia z tytułu ulgi pozostanie jeszcze kwota 225 zł, która wynika z wyliczenia:

700 zł - 300 zł - 175 zł = 225 zł.

W deklaracji VAT-7 za kwiecień podatnik wykaże z kolei nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym w wysokości 1.000 zł, w związku z czym w rozliczeniu za ten miesiąc będzie mógł odliczyć jednorazowo całą pozostałą kwotę ulgi, czyli 225 zł. Zobowiązanie podatkowe za kwiecień wyniesie wówczas 775 zł.

Z kolei w przypadku opisanym w punkcie b) podatnik ma prawo w pierwszym miesiącu wykazać nie więcej niż 25% kwoty przysługującej ulgi, jako kwotę do zwrotu, w następnym zaś obniżyć podatek należny o pozostałą część (tylko do wysokości zobowiązania podatkowego w tym miesiącu).

Podobnie przedstawia się sytuacja u małych podatników rozliczających się kwartalnie, tyle tylko, że w ich przypadku wykazywana kwota do zwrotu nie może być wyższa od 50% całej kwoty przysługującego odliczenia.

Przykład

 

Mały podatnik ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy fiskalnej rozpoczął w styczniu 2019 r. Kwota przysługującego mu zwrotu z tytułu zakupu tej kasy wynosi 700 zł. Podatnik spełnił wszystkie warunki uprawniające do odliczenia, w związku z czym może z niego skorzystać w rozliczeniu za I kwartał 2019 r.

Załóżmy, że w deklaracji VAT-7K za I kwartał br. podatnik wykaże nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w wysokości 650 zł. W związku z tym w rozliczeniu za I kwartał podatnik może wystąpić o zwrot w wysokości 50% kwoty przysługującego odliczenia, czyli:

700 zł × 50% = 350 zł

i kwotę tę powinien wykazać w poz. 55 deklaracji VAT-7K.

Na następny kwartał do rozliczenia z tytułu ulgi pozostanie 350 zł.

Zakładamy dalej, że w rozliczeniu podatku VAT za II kwartał podatnik wykaże nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym w wysokości 150 zł, w związku z czym będzie mógł odliczyć kwotę 150 zł (tj. do wysokości różnicy między podatkiem należnym a naliczonym), wpisując ją z kolei w poz. 52 deklaracji VAT-7K.

Na następny kwartał do rozliczenia z tytułu ulgi pozostanie jeszcze kwota:

700 zł - 350 zł - 150 zł = 200 zł.


2. Ulga za zakup kas - planowane zmiany w ustawie o VAT

Na łamach naszego czasopisma wielokrotnie pisaliśmy już na temat proponowanych przez ustawodawcę rozwiązań pozwalających na prowadzenie przez podatników ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych z zastosowaniem nowego rodzaju kas fiskalnych typu online.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (na dzień oddania do druku niniejszego numeru "Poradnika VAT" w Sejmie nadal trwają prace nad ustawą), na podstawie którego wprowadzone zostaną kasy rejestrujące online oprócz objęcia obowiązkiem ich stosowania przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w branżach szczególnie narażonych na nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przewiduje również modyfikację zapisu art. 111 ust. 4 ustawy VAT.

Zgodnie z proponowanym brzmieniem, prawo do uzyskania ulgi na zakup kasy rejestrującej będzie przysługiwało podatnikom, u których powstanie obowiązek ewidencjonowania i którzy rozpoczną ewidencjonowanie w obowiązujących terminach przy zastosowaniu kas online. Będą oni mogli odliczyć od podatku VAT kwotę wydatkowaną na zakup każdej z tych kas nabytych w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Ponadto, przyjęto założenie, że będzie się uznawać, iż kasa online została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania, jeżeli zakup nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.

Regulacja ta będzie miała zastosowanie również do podatników, którzy dobrowolnie rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kas online i dotychczas nie stosowali kas rejestrujących do ewidencji.

Ulga na zakup kasy w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł będzie miała zatem zastosowanie tylko w przypadku nabycia kas online.

Z przepisów przejściowych wynika jednak, że podatnikom tym przysługiwałaby ulga na obecnie obowiązujących zasadach (w wysokości 90% jej ceny zakupu bez podatku, nie więcej jednak niż 700 zł) - gdyby nabyli dotychczasowe kasy rejestrujące przed wejściem w życie ustawy zmieniającej.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.