Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Usługi parkingowe a kasa fiskalna
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Usługi parkingowe a kasa fiskalna

Poradnik VAT nr 7 (463) z dnia 10.04.2018

Spółka na terenie zakładu ma zamiar wydzielić miejsce płatnego parkowania. Czy taką sprzedaż będzie musiała ewidencjonować w kasie fiskalnej?

Co do zasady sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencjonowaniu w kasie rejestrującej.

Jednak podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług parkingowych ma możliwość skorzystania ze zwolnienia ze względu na wysokość osiąganych obrotów. W myśl § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień, podatnicy rozpoczynający po dniu 31 grudnia 2017 r. sprzedaż na rzecz ww. osób zwolnieni są z ewidencjonowania w danym roku podatkowym, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy w danym roku, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, kwoty 20.000 zł.

Jeżeli jednak w trakcie roku obroty ze sprzedaży dla osób prywatnych przekroczą limit liczony proporcjonalnie do okresu wykonywania sprzedaży w 2018 r., zwolnienie straci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym obrót przekroczył ww. limit (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).

W tym miejscu nadmienić należy, iż ustawodawca w ww. rozporządzeniu wymienił czynności, które przy spełnieniu wskazanych ściśle tam warunków mogą korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania.

Stosownie bowiem do § 2 ust. 1poz. 42 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień, do końca grudnia 2018 r., zwolnieniu z ewidencjonowania podlega sprzedaż usług świadczonych przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

  • w bilonie lub banknotach, lub
     
  • innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Prawodawca zastrzegł jednak, iż zwolnienie to nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług przed 1 stycznia 2018 r. (§ 8 ust. 3 rozporządzenia).

Jeśli zatem podatnik (co nie wynika z pytania) rozpocznie prowadzenie płatnego, automatycznego, samoobsługowego parkingu, to na podstawie ww. przepisu będzie mógł korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z ewidencjonowania w kasie. Zwolnienie to przysługuje bez względu na wysokość osiąganych obrotów. Takie też stanowisko zaprezentował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 25 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.27.2018.2.MD, w której czytamy m.in.: "(...) Wnioskodawca w związku z pobieraniem opłat za usługi parkowania przy użyciu urządzenia (Parkomatu) zainstalowanego na nowo prowadzonym parkingu - całkowicie samoobsługowego i w pełni zautomatyzowanego, nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania tego obrotu za pomocą kasy rejestrującej do 31 grudnia 2018 r. (...)"

Reasumując

Podatnik rozpoczynający świadczenie usług parkingowych może skorzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kas ze względu na wysokość osiąganego obrotu. Możliwe jest również skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, określonego w § 2 ust. 1 w związku z poz. 42 załącznika do rozporządzenia, jeżeli usługi poboru opłat parkingowych będą dokonywane przy użyciu kas automatycznych.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60