Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Kwota VAT na fakturze a podatkowe różnice kursowe
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kwota VAT na fakturze a podatkowe różnice kursowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018

Spółka otrzymuje od kontrahentów krajowych faktury w walucie obcej, z kwotą VAT wykazaną w złotych. Zapłata za całą fakturę następuje w walucie obcej. Czy różnice powstałe na rozrachunkach, dotyczące kwoty VAT, są neutralne podatkowo? Zaznaczam, że różnice kursowe ustalane są tzw. metodą podatkową.

W przypadku ustalania różnic kursowych tzw. metodą podatkową, podatkowe różnice kursowe ustalane są zasadniczo od kwoty netto zobowiązania. Takich różnic nie ustala się natomiast w odniesieniu do kwoty VAT.

Zasady ustalania różnic kursowych tzw. metodą podatkową określone zostały w art. 15a ustawy o PDOP (i odpowiednio art. 24c ustawy o PDOF). Z regulacji tam zawartych wynika, że różnice kursowe powstają m.in., gdy wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest:

  • wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia - powstają dodatnie różnice kursowe,
     
  • niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia - powstają ujemne różnice kursowe.

Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody, a ujemne - zwiększają koszty uzyskania przychodów.

Jak wynika z ww. przepisów, różnice kursowe ustalane są w odniesieniu do kosztu poniesionego w walucie obcej. Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się natomiast podlegającego odliczeniu VAT naliczonego. To oznacza, że różnice "przypadające" na kwotę VAT nie są podatkowymi różnicami kursowymi. W związku z tym różnice te są obojętne podatkowo. Podatnicy ustalają zatem podatkowe różnice tylko od kwoty netto zobowiązania. Tak też uważają organy podatkowe, czego przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.318.2017.2.EN. W interpretacji tej czytamy:

"(...) ustawodawca w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie wskazał sytuacje, w których możliwe jest ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych. Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu, nie mogą wpływać na wysokość osiąganych przychodów oraz ponoszonych kosztów.

(...) z uwagi na to, że dla potrzeb podatku dochodowego przychodem i kosztem podatkowym są - co do zasady - kwoty netto, kwota podatku od towarów i usług nie ma wpływu na dochód podlegający opodatkowaniu. W konsekwencji, w tym zakresie, nie rozpoznaje się podatkowych różnic kursowych. (...)"

Wspomnijmy, że w przypadku różnic kursowych od własnych środków pieniężnych różnice przypadające na kwotę VAT zawartą w płaconym zobowiązaniu mogą stanowić podatkowe różnice kursowe. Wynika to z tego, że różnice te nie są ustalane w odniesieniu do przychodu czy kosztu podatkowego, ale z tytułu rozchodu waluty z rachunku walutowego.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60