Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Sprzedaż towaru w ramach odwrotnego obciążenia zaewidencjonowana w kasie fiskalnej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sprzedaż towaru w ramach odwrotnego obciążenia zaewidencjonowana w kasie fiskalnej

Poradnik VAT nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

W prowadzonej działalności sprzedajemy towary zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorcom. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Czy sprzedaż towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, dla przedsiębiorców (dokumentowana fakturami) może być w tej kasie ujmowana?

Zasadą jest, że sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, musi być ewidencjonowana w kasie fiskalnej, bez względu na to czy została udokumentowana fakturą, czy też nie. Wyjątkiem są czynności, które wymienione są w rozporządzeniu w sprawie zwolnień jako zwolnione z ewidencjonowania za pomocą kas.

Interpretacje Obszerna baza interpretacji urzędowych
dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych przyznają, że przepisy dotyczące VAT nie zabraniają ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących sprzedaży na rzecz osób niewymienionych powyżej. W takim jednak przypadku, w świetle wyjaśnienia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zawartego w interpretacji indywidualnej z dnia 5 września 2017 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.208.2017.1.ISK należy mieć na uwadze, iż: "(...) w odniesieniu do sprzedaży na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, która obowiązkowo powinna być dokumentowana fakturami, Wnioskodawca w związku z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, zobowiązany jest ewidencjonować tę sprzedaż w odrębnym rejestrze (innym niż przy zastosowaniu kasy rejestrującej). Pamiętać przy tym należy, że podatnik musi dołożyć wszelkiej staranności, by deklaracje podatkowe, sporządzane na podstawie prowadzonych przez podatnika ewidencji, dwukrotnie nie obejmowały tej samej sprzedaży (np. gdy w kasie zarejestrowana została również sprzedaż na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą udokumentowana fakturą). (...)"

Z przedstawionego pytania wynika, że podatnik dokonuje sprzedaży towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia na rzecz czynnych podatników VAT, którą chciałby również ewidencjonować w kasie fiskalnej.

Aktywne druki i formularze Wzór faktury "odwrotne obciążenie"
dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

Zwrócić należy uwagę, iż sprzedaż towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT podlega specyficznym zasadom opodatkowania. Procedura odwrotnego obciążenia określona została w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Polega ona generalnie na tym, że czynny podatnik VAT, nabywając od innego czynnego podatnika VAT towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, ma obowiązek rozliczenia należnego podatku VAT z tytułu takiego nabycia. Sprzedawca wystawia fakturę bez VAT, zamieszczając na niej wyrazy "odwrotne obciążenie".

Kwestia możliwości ewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży towarów określonych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT na rzecz podatników, o których mowa w art. 15 była przedmiotem rozważań Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 24 lutego 2015 r., nr IPTPP4/443-832/14-4/MK, w której czytamy m.in.:

"(...) w przypadku dostawy towaru wymienionego w załączniku nr 11 do ustawy o VAT na rzecz podatnika podatku VAT, transakcje opodatkowuje nabywający towar. Wobec powyższego Wnioskodawca, sprzedaż towarów wymienionych w ww. załączniku, na rzecz podatników, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, winien dokumentować fakturą niezawierającą stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto, kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto lecz zawierającą wyrazy «odwrotne obciążenie». Natomiast w przypadku, gdy sprzedaż ta zostanie również udokumentowana paragonem fiskalnym, to Wnioskodawca nie może zaewidencjonować tej dostawy przy użyciu kasy fiskalnej jako zwolnionej z opodatkowania, ponieważ sprzedaż towarów wymienionych w załączniku nr 11 jest sprzedażą opodatkowaną przez nabywcę towaru. Wnioskodawca w tym przypadku winien przyporządkować dowolnej literze od «B» do «G» sprzedaż towarów z załącznika nr 11 w taki sposób by jednoznacznie wynikało, iż wykazana na paragonie pozycja dotyczy sprzedaży z zastosowaniem mechanizmu «odwrotnego obciążenia» (podkreślenie redakcji). (...)"

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie kas, do przyporządkowania w kasie rejestrującej stawki podatku do nazw towarów i usług podatnicy stosują oznaczenia literowe od "A" do "G", przy czym:

  • literze "A" przyporządkowana jest stawka podstawowa,
     
  • literom od "B" do "G" odpowiadają pozostałe stawki podatku wprowadzane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku.

Ponadto serwisant w książce kasy odnotowuje każde przyporządkowanie odpowiedniej litery dla danego rodzaju sprzedaży.

Należy również dodać, iż § 14 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia zobowiązuje podatników do weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów i usług, wartości stawek podatkowych, waluty ewidencyjnej wraz z jej symbolem i wartością przelicznika, wskazań daty i czasu oraz właściwego przyporządkowania nazw towarów do stawek podatku.

Reasumując

Sprzedaż towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia na rzecz czynnego podatnika VAT udokumentowana fakturą, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT może być dodatkowo rejestrowana w kasie fiskalnej. Transakcję tę należy przyporządkować w kasie fiskalnej do dowolnego oznaczenia (innego niż sprzedaż opodatkowana i zwolniona), tak aby na paragonie nie był wykazywany podatek VAT należny.

Przy czym pamiętać należy, że sprzedaż, o której mowa powinna być zapisywana w odrębnym rejestrze sprzedaży.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60