Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Zwrot VAT w terminie 25 dni, gdy niektóre należności ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zwrot VAT w terminie 25 dni, gdy niektóre należności są niezapłacone

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy będzie mi przysługiwał zwrot VAT w terminie 25 dni, skoro w ewidencji VAT ująłem kwotę podatku naliczonego z faktur, które dokumentują niezapłacone przeze mnie należności na łączną kwotę 18.000 zł?

W sytuacji przedstawionej w pytaniu podatnikowi nie będzie przysługiwał zwrot VAT w terminie 25 dni.

Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.), na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy podatnik spełni łącznie wszystkie warunki wskazane w tym przepisie ustawy. Jeden z warunków, jaki musi spełnić podatnik ubiegający się o zwrot VAT w przyspieszonym terminie polega na tym, że kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej (z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji) muszą wynikać m.in. z:

a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

b) faktur, innych niż wymienione w lit. a), dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł.

Poprzez "faktury inne niż wymienione w lit. a)" należy rozumieć faktury dokumentujące należności - o łącznej kwocie nieprzekraczającej 15.000 zł - których podatnik w ogóle nie zapłacił lub takie, które uregulował (ale nie za pośrednictwem rachunku bankowego w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku w SKOK, lecz np. w drodze kompensaty należności).

Więcej przeczytasz w Pisaliśmy na ten temat m.in.
Biuletynie Informacyjnym nr 5 z 10.02.2017 r.
na str. 5-6

W świetle powyższego, skoro Czytelnik ujął w ewidencji VAT i zamierza wykazać w deklaracji VAT podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących należności niezapłacone - na łączną kwotę 18.000 zł - to nie będzie mu przysługiwał zwrot VAT w terminie 25 dni.

Należy jednak pamiętać, że co do zasady, podatnik ma prawo odliczyć VAT w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów/usług powstał obowiązek podatkowy (pod warunkiem otrzymania faktury dokumentującej to nabycie), albo w deklaracji za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Tym samym warto rozważyć przesunięcie odliczenia VAT z części niezapłaconych faktur na następne okresy rozliczeniowe, tak aby nie został przekroczony ww. pułap 15.000 zł niezapłaconej kwoty należności. Dzięki temu podatnik mógłby skorzystać z przyspieszonego zwrotu VAT.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60