Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Opodatkowanie imprez sportowych
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opodatkowanie imprez sportowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017

Jesteśmy stowarzyszeniem sportowym, a zarazem podatnikiem VAT. Utrzymujemy się m.in. ze składek członkowskich od klubów sportowych. Otrzymaliśmy fakturę od niemieckiego stowarzyszenia sportowego (bez podatku) tytułem wpisowego za udział zawodników w organizowanych w Niemczech mistrzostwach świata. Większość osób to zawodnicy kadry narodowej, a pozostała część to zawodnicy z klubu członkowskiego, za których dany klub powinien pokryć koszty wpisowego. W jaki sposób powinniśmy obciążyć klub ww. kosztami?

W celu odpowiedzi na pytanie zadane przez Czytelnika w pierwszej kolejności należy stwierdzić, że obciążenie wpisowym polskiego stowarzyszenia miało na celu pokrycie kosztów udziału oraz pobytu na zawodach organizowanych w Niemczech. Nie była to zatem usługa wstępu na imprezę sportową, przez którą należy co do zasady rozumieć sprzedaż biletów na rzecz biernych uczestników danego wydarzenia (np. kibiców w przypadku zawodów sportowych). Tym samym koszty wpisowego należy uznać za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług w dziedzinie sportu (innych niż wstęp na imprezę sportową). Takie rozróżnienie ma znaczenie z punktu widzenia art. 28g ustawy o VAT, który określa miejsce świadczenia, a co za tym idzie miejsce opodatkowania tych usług.

Ponadto przyjęliśmy założenie, że Czytelnik ma zamiar obciążyć kosztami wpisowego z tytułu udziału w zawodach klub sportowy, z którego dany zawodnik pochodzi. Tym samym zakładamy, że składki członkowskie pobierane przez stowarzyszenie od zrzeszonych w nim klubów nie zawierają w sobie (nie są płacone na poczet) ewentualnego udziału zawodników z tych klubów w zawodach sportowych.

Dlatego intencją Czytelnika jest obecnie tzw. refakturowanie na rzecz klubu usługi wykonanej faktycznie przez inny podmiot, tj. niemieckie stowarzyszenie sportowe.

W celu określenia skutków podatkowych obciążenia kosztami usługi w dziedzinie sportu należy przede wszystkim wziąć pod uwagę art. 28g ust. 2 ustawy o VAT, z którego wynika, że miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, w którym działalność ta jest faktycznie wykonywana. W omawianym przypadku miejscem faktycznie wykonywanych usług były Niemcy, niemniej jednak istotnym warunkiem zastosowania tego przepisu jest również spełnienie przesłanki podmiotowej, tj. warunku, aby usługa była świadczona na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem. Skoro zatem podmiotem obciążonym przez niemieckie stowarzyszenie kosztami wpisowego był Czytelnik, czyli podatnik VAT, to z tego względu miejsce świadczenia należało ustalić według zasady ogólnej (a nie według art. 28g ust. 2 ustawy o VAT), zgodnie z którą miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący nabywcą tych usług ma siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (art. 28b ww. ustawy). Dlatego też usługa nabywana przez Czytelnika powinna być opodatkowana w Polsce i stąd faktura wystawiona przez niemieckie stowarzyszenie nie zawiera kwoty niemieckiego podatku.

Nie zmienia to jednak faktu, że Czytelnik, który zamierza obecnie refakturować część poniesionych kosztów na klub sportowy, powinien ponownie ustalić miejsce świadczenia usług, tym razem "odprzedawanych" przez siebie - również według opisanych powyżej zasad. Jeżeli zatem klub sportowy (nabywający usługi od Czytelnika) nie jest podatnikiem VAT, to zgodnie z powołanym art. 28g ust. 2 ustawy o VAT, usługa w dziedzinie sportu byłaby opodatkowana w Niemczech (tam gdzie faktycznie miały miejsce zawody). Oznaczałoby to, że polskie stowarzyszenie powinno udokumentować świadczenie tej usługi na rzecz polskiego klubu fakturą bez naliczonego polskiego podatku VAT (inną kwestią jest, czy stowarzyszenie w takiej sytuacji nie powinno zarejestrować się w Niemczech i tam uiścić VAT z tego tytułu). Jeżeli jednak klub sportowy jest podatnikiem VAT, to usługa ta byłaby opodatkowana w miejscu właściwym dla nabywcy tej usługi, czyli w Polsce (art. 28b ustawy o VAT). W tej sytuacji Czytelnik powinien wystawić na rzecz klubu fakturę z naliczonym polskim podatkiem VAT - przy założeniu, że usługa ta nie będzie jednak korzystać ze zwolnienia od opodatkowania. Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, zwalnia się od opodatkowania usługi ściśle związane m.in. ze sportem, świadczone przez klub sportowy, związek sportowy lub związek stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu (na warunkach wskazanych w tym artykule). Tym samym Czytelnik powinien ustalić, jaki status posiada, przy czym z pytania wynika, że jest stowarzyszeniem sportowym i w naszej ocenie istnieją tu poważne wątpliwości co do podmiotowej możliwości zastosowania przez Czytelnika powołanego zwolnienia.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60