Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Rewolucyjne zasady płatności VAT już od 1 stycznia 2018 r.
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rewolucyjne zasady płatności VAT już od 1 stycznia 2018 r.

Poradnik VAT nr 11 (443) z dnia 10.06.2017
1. Na czym polega podzielona płatność podatku VAT?

Już od 1 stycznia 2018 r. resort finansów planuje wdrożenie nowego rozwiązania pozwalającego na skuteczną ściągalność podatku VAT - tzw. mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Jego istota ma polegać na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę będzie dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto będzie płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, zostanie zapłacona na specjalne konto dostawcy - rachunek VAT. Dostawca otrzyma zatem na swój rachunek bankowy jedynie kwotę netto i tą kwotą będzie mógł dysponować, natomiast będzie miał bardzo ograniczone możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT.

Zdaniem resortu finansów, mechanizm podzielonej płatności utrudni, a w zasadzie uniemożliwi powstanie nadużyć już na etapie samej transakcji.


2. Podmioty, które będą stosować mechanizm podzielonej płatności

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 maja 2017 r. dodano przepisy art. 108a-108e, które będą regulować zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

W art. 108a ust. 1 wskazano generalną zasadę, zgodnie z którą podatnicy, którzy otrzymają fakturę z wykazaną kwotą podatku, w tym przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi będą mogli zastosować mechanizm podzielonej płatności. Oznacza to, że mechanizm ten będzie dobrowolny i znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników.

Uwaga

O zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności decydować będzie nabywca towaru (usługi) będący podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT.

Jeżeli nabywca zdecyduje o zastosowaniu takiego mechanizmu, wówczas zapłata odpowiadająca:

1) wartości sprzedaży netto - dokonywana będzie na rachunek rozliczeniowy dostawcy towarów lub usługodawcy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek dostawcy towarów lub usługodawcy w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem (na rachunek rozliczeniowy),

2) kwocie podatku VAT - dokonywana będzie na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy.

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności odbywać się będzie przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu, w którym podatnik będzie musiał wskazać:

1) numer faktury lub faktury korygującej, w związku z którą będzie dokonywana płatność,

2) numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

3) kwotę wartości sprzedaży netto,

4) kwotę podatku.

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której płatność zostanie dokonana przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu na rzecz podatnika innego niż dostawca towarów lub usługodawca, wprowadzona zostanie regulacja, zgodnie z którą podatnik, na rzecz którego zostanie dokonana taka płatność odpowiadać będzie solidarnie wraz z dostawcą tych towarów lub usługodawcą za niezapłacony przez dostawcę towarów lub usługodawcę podatek wynikający z tej dostawy towarów lub świadczenia usług. Taka regulacja ma w założeniu uniemożliwić dokonywanie działań zmierzających do niepłacenia podatku.


3. Dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku VAT

Aby umożliwić wszystkim podatnikom nabywającym towary i usługi dokonywanie płatności przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności, dla każdego podatnika VAT ma być założony rachunek VAT w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, co zostanie uregulowane stosownymi przepisami nakładającymi na te instytucje obowiązki w tym zakresie.

Środki, jakie zostaną zgromadzone na rachunku VAT będą - w założeniu - środkami należącymi do podatnika, a organy podatkowe nie będą miały do nich dostępu. Mimo to podatnicy będą mogli z takiego rachunku dokonywać wyłącznie przelewu na inny rachunek VAT oraz opłacać swoje zobowiązania podatkowe z tytułu rozliczeń podatku VAT.

W niektórych przypadkach w związku z powyższym będzie dochodziło do kumulowania środków zgromadzonych na rachunku VAT. W projekcie ustawy przewidziano w takich sytuacjach prawo podatnika do wystąpienia z wnioskiem (pisemnym, uzasadnionym) o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na rachunku VAT na jego rachunek bankowy prowadzony dla celów działalności gospodarczej. Taki wniosek podlegał będzie weryfikacji przez naczelnika urzędu skarbowego, który w terminie 90 dni, w drodze postanowienia, będzie mógł wyrazić zgodę na inne przeznaczenie środków i w postanowieniu tym będzie wskazywał ostateczną wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, które będą mogły mieć inne przeznaczenie.

W projekcie ustawy wskazano również sposób dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT w przypadku gdy podatnik zostanie wykreślony z rejestru jako podatnik VAT. Wówczas środki zgromadzone na rachunku VAT zostaną przekazane przez bank albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową na rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego. W takim przypadku naczelnik urzędu skarbowego zaliczy te środki w pierwszej kolejności na poczet zaległości podatkowych podatnika wraz z odsetkami za zwłokę, a pozostałą część środków zwróci na wskazany rachunek bankowy podatnika lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. Zwrot taki będzie możliwy wówczas, gdy wobec podatnika nie będzie toczyć się w zakresie podatku VAT postępowanie podatkowe, ani nie będzie prowadzona kontrola podatkowa albo kontrola celno-skarbowa.

Z kolei w stosunku do podatnika, który zostanie wykreślony z rejestru podatników VAT na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 1 ustawy o VAT (jeżeli stwierdzono, że podatnik nie istnieje), środki zgromadzone na rachunku VAT będą podlegały w całości przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.


4. Uprawnienia podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności

W projekcie ustawy przewidziano szereg uprawnień dla podatników, którzy stosować będą mechanizm podzielonej płatności. W stosunku do takich podmiotów nie będą miały zastosowania przepisy o solidarnej odpowiedzialności zawarte w dziale Xa a także regulacje dotyczące stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego, czyli sankcji, określonych w art. 112bart. 112c ustawy o VAT.

Ponadto, w przypadku faktur opłaconych przy zastosowaniu tego mechanizmu w zasadzie nie będą stosowane podwyższone odsetki od zaległości podatkowych. Zgodnie bowiem z projektowanym art. 108d ust. 3 ustawy o VAT, przepisu art. 56b Ordynacji podatkowej nie będzie się stosowało do zaległości w podatku powstałej za okres, za który podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykaże kwotę podatku naliczonego, której 95% wynikać będzie z faktur, które zostaną zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Istotną zachętą dla podatników do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności ma być również zmniejszenie kwoty zobowiązania podatkowego w VAT o kwotę obliczoną na podstawie zaproponowanego wzoru, uzależnioną od kwoty zobowiązania, stopy referencyjnej NBP obowiązującej na dwa dni robocze przez dniem zapłaty oraz terminu, w jakim zobowiązanie zostanie uregulowane. W projektowanym art. 108e ust. 1 ustawy wskazano, iż w sytuacji gdy zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku nastąpi z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin określony dla zapłaty podatku, kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku do zapłaty obniża się o kwotę wyliczoną według wzoru:

S = Z × r × n
360

gdzie:

S - będzie oznaczać kwotę, o którą obniża się kwotę zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku, wyrażoną w zaokrągleniu do pełnych złotych,
Z - będzie oznaczać kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania,
r - będzie oznaczać stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku,
n - będzie oznaczać liczbę dni od faktycznego terminu zapłaty podatku, z wyłączeniem tego dnia, do terminu określonego dla zapłaty podatku, włącznie z tym dniem.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.