Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Zasady wyboru i utraty prawa do kasowej metody rozliczeń ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zasady wyboru i utraty prawa do kasowej metody rozliczeń podatku VAT

Poradnik VAT nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
1. Mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową

Z kasowej metody rozliczeń podatku VAT w 2017 r. korzystać mogą mali podatnicy, czyli podatnicy:

  • u których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku należnego nie przekroczyła w poprzednim, czyli w 2016 r. kwoty 5.157.000 zł,
     
  • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2016 r. kwoty 193.000 zł.

Podmiot, który spełnia powyższe warunki, może rozliczać VAT przy zastosowaniu metody kasowej. Korzystając z tej metody pamiętać należy o odmiennych od ogólnej zasady regułach określania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Co do zasady, obowiązek podatkowy w VAT powstaje w dniu dokonania dostawy towarów (wykonania usługi), a jeżeli wcześniej podatnik otrzyma całość lub część zapłaty - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tej zapłaty.

Mali podatnicy rozliczający VAT metodą kasową wykazują natomiast obowiązek podatkowy - w myśl art. 21 ust. 1 ustawy o VAT:

1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz czynnego podatnika VAT, bądź też

2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1.

Należy dodać, iż otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Przykład

Spółka z o.o. rozliczająca podatek VAT metodą kasową, w dniu 11 kwietnia 2017 r. dokonała sprzedaży towaru na kwotę 12.000 zł. Zgodnie z umową zapłata powinna nastąpić na rachunek spółki do dnia 30 kwietnia 2017 r.

W dniu 5 maja 2017 r. na konto spółki wpłynęła tylko część należności w wysokości 5.000 zł. Obowiązek podatkowy w stosunku do tej części zapłaty powstał w dniu jej otrzymania, czyli 5 maja. Natomiast w odniesieniu do pozostałej niezapłaconej części należności, obowiązek podatkowy powstanie w momencie jej uregulowania przez nabywcę.

Stosowanie kasowej metody rozliczania VAT wymaga pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik będzie stosował tę metodę. Zgłoszenia dokonuje się na druku VAT-R (poprzez zaznaczenie w poz. 39 kwadratu 1 i podanie okresu, od którego podatnik będzie stosował metodę kasową).

Uwaga

Podatnik, który spełnia warunki uprawniające do rozliczania VAT metodą kasową, może w dowolnym momencie wybrać ten sposób rozliczeń. Żaden z przepisów ustawy o VAT nie wymaga, aby podatnik dokonał wyboru kasowej metody rozliczeń wyłącznie z początkiem danego roku kalendarzowego. Może to zrobić w każdym momencie w trakcie roku.

Wskazniki i stawki Limity dla celów VAT
dostępne są w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Mali podatnicy rozliczający podatek VAT metodą kasową w odmienny sposób korzystają również z prawa do odliczenia VAT naliczonego. Mogą oni odliczyć podatek naliczony nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za zakupione towary czy usługi. Wynika to z art. 86 ust. 10e ustawy o VAT. Mogą oni także skorzystać z terminu odliczenia VAT naliczonego wskazanego w art. 86 ust. 11 ustawy o VAT. Jeżeli zatem mały podatnik nie odliczy podatku naliczonego w terminie określonym w art. 86 ust. 10e ustawy, czyli w rozliczeniu za okres, w którym dokonał zapłaty za nabyte towary czy usługi, ma możliwość skorzystania z tego prawa w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Odliczenie w terminie późniejszym niż wskazany możliwe jest z kolei wyłącznie poprzez korektę deklaracji na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy o VAT - czyli w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do odliczenia VAT naliczonego.


2. Miesięczne czy kwartalne rozliczanie VAT przez podatników rozliczających VAT metodą kasową?

Mali podatnicy stosujący kasową metodę rozliczania VAT składają - w myśl art. 99 ust. 2 ustawy o VAT, co do zasady - kwartalne deklaracje VAT-7K w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. W tym samym terminie podatnicy muszą również zapłacić podatek (jeżeli w deklaracji wykazano nadwyżkę VAT należnego nad naliczonym).

Od tej zasady są jednak wyjątki. Obecnie z kwartalnego rozliczenia VAT nie mogą korzystać podatnicy:

1) rejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub

2) podatnicy, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy (tzw. towarów wrażliwych), chyba że łączna wartość tych dostaw netto nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł (do ww. wartości 50.000 zł nie wlicza się dostaw niektórych paliw, dokonanych na warunkach wskazanych w art. 99 ust. 3b ustawy o VAT).

W przypadku gdy u podatnika stosującego kasową metodę rozliczania VAT wartość sprzedaży towarów wrażliwych przekroczy 50.000 zł, podatnik traci prawo do kwartalnego rozliczania VAT, jednak nadal może stosować kasową metodę rozliczania VAT.


3. Utrata prawa do kasowej metody rozliczania VAT

W myśl art. 21 ust. 4 ustawy o VAT, mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT.

Przykład

Mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową w lutym 2017 r. przekroczył limit określony w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT. Oznacza to, że od kwietnia 2017 r. utracił on prawo do rozliczania VAT metodą kasową.

Z przepisem tym - do końca 2016 r. - korelował art. 99 ust. 5 ustawy o VAT, na podstawie którego podatnicy, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej, musieli składać deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty powodującej utratę prawa do rozliczania się metodą kasową. Odnosząc powyższe do przedstawionego przykładu - podatnik od kwietnia powinien rozliczać VAT miesięcznie. Zasada ta była oczywista, dopóki bowiem podatnik rozliczał VAT metodą kasową, składał kwartalne deklaracje VAT.

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniło się brzmienie art. 99 ust. 5 ustawy o VAT. Obecnie na podstawie tego przepisu, mali podatnicy, u których wartość sprzedaży przekroczyła kwotę określoną w art. 2 pkt 25, składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

1) w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, a w przypadku gdy przekroczenie tej kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;

2) następującego po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

Przykład

W lutym 2017 r. mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową utracił prawo do stosowania tej metody ze względu na przekroczenie limitu określonego w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o VAT, do końca pierwszego kwartału 2017 r. nadal korzystał z kasowej metody rozliczeń, jednak na mocy art. 99 ust. 5 ustawy o VAT miał obowiązek rozliczania VAT w miesięcznych deklaracjach. Zatem mimo, że podatnik do końca kwartału, w którym przekroczył kwotę uprawniającą go do kasowej metody rozliczeń, korzystał z tej metody rozliczeń, to musiał rozliczać VAT miesięcznie.

Uznać to należy za tzw. okres przejściowy, w którym podmiot tracący status małego podatnika stosować będzie - w zakresie składania deklaracji - obowiązki właściwe dla "dużych" podatników, jednak do końca kwartału, w którym przekroczył ustawowy limit obrotów, będzie miał prawo do kasowego rozliczenia podatku VAT.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60