Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Jak skorygować fakturę VAT RR?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak skorygować fakturę VAT RR?

Poradnik VAT nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
1. Dokumentowanie nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego

W przypadku, gdy nabywcą jest czynny podatnik VAT, a sprzedawcą rolnik ryczałtowy (rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT - z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych), sprzedaż powinna być dokumentowana fakturą wystawioną nie przez sprzedawcę, ale przez nabywcę towarów czy usług.

Faktura VAT RR Wzór faktury VAT RR
dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

Aby udokumentować taką transakcję, nabywca produktów rolnych wystawia fakturę oznaczoną jako "Faktura VAT RR". Wystawia się ją w dwóch egzemplarzach i oryginał przekazuje dostawcy (rolnikowi). Dokument ten powinien zawierać dane wskazane w art. 116 ust. 2 i 3 ustawy o VAT.

Na fakturze VAT RR wykazać należy kwotę zryczałtowanego podatku w wysokości 7% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku (art. 115 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 3 ustawy o VAT).

Zryczałtowany zwrot podatku może być przez nabywcę towarów czy usług odliczony w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokona zapłaty. Warunkiem odliczenia - zgodnie z art. 116 ust. 6 ustawy o VAT - jest, aby:

1) nabycie produktów rolnych było związane z dostawą opodatkowaną;

2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;

3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostały podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.


2. Korekta faktur VAT RR

W sytuacji gdy w wystawionych dokumentach potwierdzających daną transakcję pojawią się błędy, podatnik ma obowiązek ich niezwłocznego skorygowania. Korekty należy dokonać w przypadku popełnionych pomyłek, zwrotów towaru, zmiany ceny itp., a wynika to z podstawowego obowiązku każdego podatnika, czyli rzetelnego prowadzenia dokumentacji, odzwierciedlającej rzeczywiste operacje gospodarcze.

Ustawodawca nie uregulował w sposób szczególny zasad korygowania faktur VAT RR, zatem należy w tym przypadku stosować ogólne zasady wystawiania faktur korygujących.

Uwaga

Zgodnie z zasadą określoną w art. 106j ustawy o VAT, fakturę korygującą wystawia sprzedawca, czyli podmiot, który sporządził fakturę pierwotną. Ponieważ jednak fakturę VAT RR wystawia nabywca, to on też powinien być podmiotem wystawiającym fakturę korygującą.

W praktyce zatem podatnik dokonujący zakupu produktów rolnych w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wystawienie faktury korygującej, powinien wystawić taką korektę i przekazać ją rolnikowi ryczałtowemu, a jej odbiór powinien być przez niego potwierdzony. Wystawiona faktura korygująca VAT RR powinna zawierać oznaczenie "Korekta" lub "Faktura korygująca", analogicznie jak zwykła faktura.

Pamiętać przy tym należy, że rozliczanie podatku VAT z faktur VAT RR, w porównaniu do zwykłych faktur jest odmienne oraz obwarowane dodatkowymi warunkami, które należy również uwzględnić przy rozliczaniu faktur korygujących VAT RR. W wyniku korekty zwykłej faktury następuje albo zwiększenie, albo zmniejszenie podatku należnego i naliczonego. Ze względu na to, że w przypadku faktur VAT RR nabywca towaru jest wystawcą faktury, za datę otrzymania faktury należy przyjąć dzień jej wystawienia. Faktura musi być podpisana przez rolnika ryczałtowego. Brak tego podpisu, w szczególności w przypadku gdy w wyniku korekty zwiększyłaby się kwota zryczałtowanego zwrotu podatku, mógłby spowodować postawienie zarzutu zawyżenia podatku naliczonego, ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami. Ponadto wymóg podpisywania faktur VAT RR wynika wprost z brzmienia art. 116 ust. 2 pkt 13 i tym bardziej dotyczyć powinien faktur korygujących.

Podwyższenie zryczałtowanego zwrotu podatku u nabywcy (wystawcy faktury korygującej VAT RR) powinno być uwzględnione w rozliczeniu podatku VAT za miesiąc, w którym kwota wynikająca z korekty została przekazana na konto rolnika, tj. nie później niż 14. dnia od dnia wystawienia faktury korygującej, z wyjątkiem przypadku zawarcia umowy z podmiotem nabywającym produkty rolne na dłuższy termin płatności.

Natomiast jeżeli w wyniku korekty następuje obniżenie kwoty należności, a w konsekwencji obniżenie zryczałtowanego zwrotu podatku - jak się wydaje - korekta powinna zostać ujęta w ewidencji i deklaracji za miesiąc, w którym faktura korygująca została wystawiona.

Przykład

W lutym 2017 r. czynny podatnik VAT zakupił od rolnika ryczałtowego owoce za 12.000 zł + zryczałtowany zwrot podatku w kwocie 840 zł, co zostało potwierdzone fakturą VAT RR. W marcu 2017 r. po przeprowadzeniu kontroli jakości cena sprzedaży została jednak podwyższona o 650 zł plus 45,50 zł zryczałtowanego zwrotu podatku.

W wyniku wzrostu ceny podatnik wystawił korektę faktury VAT RR. Zapłata została dokonana w ciągu dwóch tygodni (w kwietniu) na konto bankowe rolnika, co uprawnia podatnika do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku w deklaracji za kwiecień 2017 r.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60