Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Odliczenie VAT od importu towarów z dokumentu celnego zawierającego ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odliczenie VAT od importu towarów z dokumentu celnego zawierającego błędy

Poradnik VAT nr 7 (439) z dnia 10.04.2017

Dokonaliśmy importu towarów od kontrahenta z Chin. Na dokumencie SAD niestety pojawił się błąd w nazwie eksportera. Pomyłka została zgłoszona agencji celnej, która jest naszym przedstawicielem i czekamy obecnie na sprostowanie. Kwota należności za towar oraz podatku VAT jest prawidłowa. Czy mamy prawo do odliczenia podatku VAT w deklaracji składanej za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tego importu? Czy musimy czekać z odliczeniem do czasu otrzymania poprawionego dokumentu SAD?

Import towarów, z wyłączeniem uproszczonych procedur celnych, rozliczany jest w deklaracji podatkowej VAT tylko po stronie podatku naliczonego.

Przepisy ustawy o VAT formułują w art. 86 ust. 1 ogólną zasadę odliczania podatku naliczonego, zgodnie z którą prawo do odliczenia tego podatku przede wszystkim związane jest z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi.

Kwotę podatku naliczonego w tym przypadku stanowi kwota podatku wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego (art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy).

Podatnik może dokonać odliczenia tego podatku w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał dokument celny lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 10b pkt 1 i ust. 11 ustawy).

Problem pojawia się wówczas, gdy podatnik działa za pośrednictwem agencji celnej. W takiej sytuacji należy ustalić kiedy nastąpiło otrzymanie dokumentu celnego w rozumieniu art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy.

Warto podkreślić, że agencja celna może działać jako przedstawiciel bezpośredni, jeśli działa w imieniu i na rzecz innej osoby, lub jako przedstawiciel pośredni, jeśli agencja działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby.

W przypadku, gdy agencja działa w charakterze przedstawiciela pośredniego, wówczas naszym zdaniem należy przyjąć, że momentem otrzymania dokumentu celnego, który określa termin dokonania odliczenia podatku naliczonego, jest data przekazania tego dokumentu podatnikowi.

Jeśli jednak agencja celna działa jako przedstawiciel bezpośredni, za datę otrzymania dokumentu celnego należy przyjąć moment otrzymania tego dokumentu przez agencję celną.

Czytelnik powinien więc określić datę otrzymania dokumentu celnego od agencji celnej w zależności od tego czy działa ona jako jego przedstawiciel bezpośredni czy pośredni.

W imporcie towarów kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego i deklaracji importowej, a w sytuacji, o której mowa w art. 33a - kwota podatku należnego z tytułu importu towarów.

Zatem w przypadku importu towarów faktura nie jest istotna. Podatek naliczony podlegający odliczeniu wynika zasadniczo z dokumentu celnego.

Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach dokument zawierający błędy pozbawić może nabywcę prawa do odliczenia określonego w nim podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 ustawy o VAT, nie dają nabywcy prawa do odliczenia podatku naliczonego faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

a) stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,

b) podające kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

c) potwierdzające czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 5883 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) - w części dotyczącej tych czynności.

Wątpliwości Czytelnika dotyczą sytuacji gdy dokument ten zawiera błędną nazwę eksportera. Czytelnik zwrócił się do agencji celnej o skorygowanie SAD w tym zakresie i czeka na przesłanie prawidłowego formularza.

Naszym zdaniem popełniony błąd w danych eksportera nie wyklucza możliwości dokonania odliczenia podatku VAT, ponieważ pozostałe dane dotyczące ceny importowanych towarów i kwota podatku zostały określone prawidłowo.

O tym, że jest to słuszne stanowisko, świadczyć może m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 marca 2014 r., nr IPTPP2/443-988/13-6/KW. Dyrektor IS wyjaśnił w uzasadnieniu, iż:

"(...) Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa należy wskazać, że w sytuacji, gdy przedmiotowe zgłoszenie celne dokumentuje faktyczną czynność importu towarów, kwota podatku VAT została wykazana prawidłowo, natomiast błędy w ww. zgłoszeniu celnym dotyczyły ilości zaimportowanych towarów oraz jednostek miary i nie mają one wpływu na cenę faktycznie uzgodnioną pomiędzy stronami transakcji i rzeczywiście zapłaconą, to w świetle tych okoliczności nie wystąpią wymienione przez Wnioskodawcę przesłanki negatywne, o których mowa w art. 88 ust. 3a pkt 4 ustawy.

Skoro zatem Zainteresowany jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nabyte towary służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, to Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z dokumentu celnego, pod warunkiem niezaistnienia pozostałych przesłanek negatywnych zawartych w art. 88 ustawy.

(...) prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał on dokument celny, zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia podatku należnego w ww. terminie, wówczas - stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy - ma prawo obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca otrzymał dokument celny w październiku 2013 r. oraz w tym samym miesiącu dokonał odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, że Spółka - zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy - prawidłowo dokonała obniżenia kwoty podatku tytułem importu towarów, w miesiącu, w którym otrzymała dokument celny. (...)"

Reasumując

 

W przypadku otrzymania dokumentu celnego zawierającego jedynie błędy w oznaczeniu eksportera, importer towarów ma prawo dokonać odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym z tytułu importu towarów.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60