Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Obowiązkowe rozliczanie podatku VAT przez czynnego podatnika
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obowiązkowe rozliczanie podatku VAT przez czynnego podatnika

Poradnik VAT nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
1. Zasady składania deklaracji VAT

Czynni podatnicy VAT mają ustawowy obowiązek rozliczania podatku VAT w miesięcznych bądź w niektórych przypadkach kwartalnych deklaracjach, składanych za okresy miesięczne (kwartalne), w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (kwartale).

Największą grupę podatników podatku od towarów i usług stanowią rozliczający podatek VAT w terminach miesięcznych. Są to podatnicy obowiązani do składania deklaracji na formularzu VAT-7 w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Stanowi o tym art. 99 ust. 1 ustawy o VAT.

Kwartalne rozliczanie podatku VAT dotyczy:

 • małych podatników (tj. podatników, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła limitu określonego w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT), którzy wybrali kasową metodę rozliczeń,
   
 • małych podatników, którzy nie wybrali metody kasowej, ale wybrali kwartalne rozliczanie się z podatku, zawiadamiając o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego, przy czym kwartalne rozliczanie podatku VAT w 2017 r. nie jest możliwe w przypadku małych podatników rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja (art. 99 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT).

Z przepisu przejściowego zawartego w art. 15 nowelizującej ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024) wynika, że przewidziany w ww. art. 99 ust. 3a pkt 1 brak możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych przez podatników nowo rejestrowanych (rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych) w ciągu pierwszych 12 miesięcy działalności, ma zastosowanie do podatników, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni w IV kwartale 2016 r. (po 30 września 2016 r.) za okresy miesięczne przypadające po dniu 31 grudnia 2016 r.

Składając deklarację, czy to miesięczną czy kwartalną należy pamiętać o zasadach wynikających z art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Z przepisu tego wynika, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Deklarację VAT podatnik sporządza w oparciu o prowadzone ewidencje sprzedaży i zakupu VAT, w których wpisuje wszelkie dane mające wpływ na kwotę zobowiązania w podatku VAT. W ewidencji sprzedaży uwzględnia się obroty uzyskane ze sprzedaży dokonanej przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym, z podziałem na poszczególne stawki podatkowe. Natomiast w ewidencji zakupów VAT wpisuje się dane z faktur zakupu, które stanowią podstawę do odliczenia podatku naliczonego przez podatnika.

Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy. Przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Wynika to z art. 106e ust. 11 ustawy o VAT.

Po podsumowaniu danych wynikających z ewidencji podatnik wypełnia odpowiednie pozycje deklaracji, przyjmując wówczas zasady zaokrąglania określone w art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej. Na podstawie tego przepisu, podstawę opodatkowania, kwotę podatku należnego oraz podatku naliczonego w deklaracji VAT (zarówno miesięcznej, jak i kwartalnej) zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy, podwyższa się do pełnych złotych.

Uwaga

Zasadą jest, że niezależnie od tego, czy podatnik w danym okresie rozliczeniowym wykonał czynności opodatkowane czy też nie, ma on obowiązek złożenia deklaracji VAT.

Podatnik VAT jest odpowiedzialny za prawidłowe wyliczenie i zadeklarowanie kwot podatku VAT za dany okres rozliczeniowy. W myśl bowiem art. 99 ust. 12 ustawy o VAT, zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że organ podatkowy określi je w innej wysokości.

Brak realizacji obowiązku złożenia deklaracji bądź też wątpliwości co do prawidłowości jej sporządzenia przez podatnika stanowią podstawę do wszczęcia przez organ podatkowy postępowania kontrolnego.

W sytuacji gdy przeprowadzone postępowanie nie wykaże nieprawidłowości w dokonanym przez podatnika rozliczeniu, nie wszczyna się postępowania podatkowego i nie wydaje decyzji. Jeśli natomiast pojawią się jakiekolwiek rozbieżności bądź też okaże się, że podatnik w złożonej deklaracji zaniżył zobowiązanie podatkowe, bądź też zawyżył kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, organ podatkowy przeprowadza postępowanie podatkowe, które kończy się wydaniem decyzji określającej ww. kwoty w prawidłowej wysokości.

W przypadku gdy podatnik nie złożył deklaracji VAT oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego, na mocy art. 112b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, narażony jest na ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania. Sankcji tej można uniknąć jeśli podatnik przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, złoży deklarację podatkową z wykazanymi kwotami podatku oraz wpłaci na rachunek urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze złożonej deklaracji.

Natomiast sankcja w niższej - 20% wysokości - grozi podatnikowi, który po zakończeniu kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo w trakcie kontroli celno-skarbowej złoży deklarację podatkową oraz wpłaci kwotę zobowiązania podatkowego.

Przykład

Podatnik rozliczający VAT w deklaracjach miesięcznych nie złożył deklaracji VAT za styczeń 2017 r. W okresie tym wykonał usługę, w stosunku do której w styczniu powstał obowiązek podatkowy. Wartość usługi wyniosła 45.000 zł, a podatek VAT 10.350 zł.

W związku z brakiem realizacji obowiązku ustawowego, podatnikowi grozi sankcja w wysokości:

10.350 zł × 30% = 3.105 zł.

Gdyby podatnik złożył deklarację oraz wpłacił zobowiązanie w podatku VAT za styczeń, przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu skarbowego lub kontroli celno-skarbowej, uniknąłby konieczności zapłaty dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT.

Natomiast jeśli podatnik złoży deklarację VAT za styczeń i wpłaci kwotę zobowiązania podatkowego po zakończeniu kontroli podatkowej lub w trakcie kontroli celno-skarbowej, sankcja wyniosłaby:

10.350 zł × 20% = 2.070 zł.


2. Kiedy organ podatkowy może odroczyć termin do złożenia deklaracji i zapłaty podatku VAT?

W praktyce mogą się zdarzyć sytuacje, w których podatnik z różnych przyczyn nie jest w stanie dochować terminu złożenia deklaracji. Czasem powodem jest długotrwała choroba podatnika, zagubienie lub zniszczenie dokumentacji, czy też konieczny dłuższy wyjazd służbowy bądź prywatny.

Podatnik w przypadku zaistnienia takich przesłanek, ma możliwość zwrócenia się do organu podatkowego o odroczenie terminu do złożenia deklaracji. Instytucję odroczenia terminu przewiduje art. 48 Ordynacji podatkowej. Należy podkreślić, że odroczenie terminu złożenia deklaracji podatkowej ma zawsze charakter uznaniowy. Naczelnik urzędu skarbowego nie musi zatem zgodzić się z argumentami podatnika przedstawionymi w uzasadnieniu wniosku.

Przykład

Podatnik w dniu 2 maja 2017 r. ma zaplanowany termin operacji i pozostanie w szpitalu przez około 30 dni. Nie będzie miał możliwości złożenia w terminie deklaracji VAT za kwiecień 2017 r. Może w takim przypadku zwrócić się z wnioskiem o odroczenie terminu do złożenia tej deklaracji i zapłaty podatku VAT, dołączając do wniosku stosowne dokumenty potwierdzające sytuację uniemożliwiającą terminowe rozliczenie podatku.

 

Organ podatkowy, który pozytywnie rozpatrzy wniosek podatnika o odroczenie terminu do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy (bądź za kilka okresów rozliczeniowych) wydaje w tej sprawie stosowną decyzję. Na jej podstawie podatnik będzie musiał złożyć deklarację VAT (bądź kilka deklaracji - jeżeli decyzja dotyczy więcej niż jednego okresu rozliczeniowego) w terminie wskazanym w decyzji. W tym samym terminie będzie musiał uregulować zobowiązanie podatkowe za dany okres.

Wskazniki i stawki Stawki odsetek od zaległości podatkowych
dostępne są w serwisie www.wskazniki.gofin.pl

Jeżeli obowiązek uiszczenia podatku jest związany z obowiązkiem złożenia deklaracji, a termin złożenia deklaracji został odroczony, data płatności również się przesuwa. Kwotę wynikającą z takiego rozliczenia należy uregulować do dnia, do którego został odroczony termin złożenia deklaracji.

Dopiero w przypadku nieuiszczenia podatku w terminie, do którego urząd skarbowy pozwolił podatnikowi złożyć deklarację i wpłacić podatek, podatnik będzie musiał zapłacić odsetki za zwłokę.

Zostaną one naliczone za okres od dnia następnego po upływie terminu, do którego odroczono termin złożenia deklaracji, do dnia wpłaty wymaganej kwoty.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.