Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Potwierdzenie otrzymania przez nabywcę faktury korygującej - zmiany ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Potwierdzenie otrzymania przez nabywcę faktury korygującej - zmiany w 2017 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017

Co do zasady, podstawę opodatkowania obniża się m.in. o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, wartość zwróconych towarów, a także zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło (patrz: art. 29a ust. 10 ustawy o VAT).

Podatnik może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania pod warunkiem wystawienia faktury korygującej i posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury przez nabywcę/usługobiorcę (por. art. 29a ust. 13 ustawy o VAT). Należy jednak pamiętać, że ustawa o VAT przewiduje wyjątki, kiedy nie stosuje się wymogu posiadania ww. potwierdzenia.

Do końca 2016 r. posiadanie przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie było konieczne (na potrzeby obniżenia podstawy opodatkowania) w przypadku:

1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju,

3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (m.in. usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków),

4) gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Również obecnie w ww. sytuacjach uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę nie jest konieczne. Dodatkowo, od 1 stycznia br. zniesiono obowiązek posiadania ww. potwierdzenia także dla innych usług.

Zmiana prawa Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę został zniesiony także dla usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz usług dystrybucji gazu przewodowego (patrz: art. 29a ust. 15 pkt 3 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia br.).

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60