Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Kasa fiskalna przy wysyłkowej sprzedaży towarów
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kasa fiskalna przy wysyłkowej sprzedaży towarów

Poradnik VAT nr 21 (429) z dnia 10.11.2016

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową towarów na rzecz osób prywatnych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza UE. Sprzedaż ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Czy sprzedaż na rzecz ww. osób, która obowiązkowo udokumentowana jest fakturą musi być również zaewidencjonowana w kasie? Czy dokonując takiej sprzedaży na rzecz osób prywatnych w Polsce muszę ją rejestrować w kasie fiskalnej?

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Sprzedaż w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, to odpłatna dostawa towarów, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W świetle powyższych przepisów obowiązek ewidencjonowania sprzedaży z zastosowaniem kasy dotyczy więc odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju oraz eksportu towarów, jeśli dokonywane są na rzecz ww. podmiotów. Definicja sprzedaży obejmuje również wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, jednakże w tym przypadku nie powstanie obowiązek ewidencjonowania obrotu w kasie, gdyż wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów nie może być wykonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Na mocy rozporządzenia w sprawie zwolnień część podatników zwolniona jest jednak z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej. Określone tam zwolnienia mają zarówno charakter przedmiotowy, czyli dotyczą ściśle określonych czynności (wymienionych w załączniku do ww. rozporządzenia), jak i podmiotowy (ze względu na wysokość obrotów) i wtedy dotyczą całej działalności podatnika.

1. Warunki zwolnienia sprzedaży wysyłkowej z rejestrowania w kasie fiskalnej

W myśl § 2 ust. 1poz. 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień, zwolniona z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2016 r. jest dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi). Jednak, aby podatnik miał prawo do zastosowania tego zwolnienia, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
     
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
     
  • przedmiotem sprzedaży nie mogą być towary wymienione w § 4 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Zwrócić należy uwagę, iż w przypadku sprzedaży wysyłkowej niekiedy zapłata dokonywana jest "za pobraniem", czyli klient płaci kurierowi gotówką za otrzymaną przesyłkę. Pomimo, że w tym przypadku zapłata nie jest dokonywana bezpośrednio na rachunek sprzedawcy, to organy podatkowe nie kwestionują prawa do zwolnienia z ewidencjonowania, o ile kurier otrzymane kwoty wpłaci następnie na rachunek sprzedawcy, podając w tytule przelewu numery przesyłek, których płatność dotyczy.

Jeżeli wpłaty za wysyłkową dostawę towarów w całości będą dokonywane na rachunek bankowy podatnika, to na podstawie § 2 ust. 1 w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień, nie będzie on zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy fiskalnej.


2. Ewidencjonowanie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Z pytania wynika, iż podatnik oprócz sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w Polsce dokonuje także sprzedaży wysyłkowej towarów osobom prywatnym z innych państw Unii Europejskiej.

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju zdefiniowana jest w art. 2 pkt 23 ustawy o VAT i oznacza dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

a) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej - którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT, lub

b) każdego innego niż wymieniony w lit. a) podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Uwaga

O sprzedaży wysyłkowej mówimy w sytuacji, gdy czynny podatnik z jednego kraju UE sprzedaje towary przewożąc je do kraju nabywcy, który nie jest zobowiązany do rozliczania podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia.

W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium Polski, jeżeli całkowita wartość netto towarów, innych niż wyroby akcyzowe, wysłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. Warunkiem jest również nieprzekroczenie limitu w roku poprzednim (art. 23 ust. 2 i 3 ustawy). Przykładowo - limit sprzedaży wysyłkowej do Niemiec wynosi 100.000 euro (tj. 481.000 zł).

Wskazniki i stawki Limity sprzedaży wysyłkowej dostępne są
w serwisie  www.wskazniki.gofin.pl

Sprzedaż wysyłkowa towarów z Polski do innego państwa unijnego do chwili osiągnięcia ustalonego w tym państwie limitu obrotów, podlega opodatkowaniu na terytorium Polski. Przy czym zasada ta nie jest jednak bezwzględnie obowiązująca.

Podatnicy, których obroty nie przekroczyły określonego limitu, mogą wybrać jako miejsce opodatkowania terytorium państwa członkowskiego, do którego dokonywana jest sprzedaż wysyłkowa, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z takiego rozwiązania, z zaznaczeniem nazwy państwa członkowskiego lub państw, których powiadomienie to dotyczy.

Jeśli miejscem opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju będzie Polska, wówczas należy zastosować do sprzedaży stawkę VAT właściwą dla danego towaru. Ponadto sprzedaż taką - stosownie art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT - należy obowiązkowo udokumentować fakturą (niezależnie od statusu nabywcy).

W związku z tym powstaje wątpliwość czy sprzedaż taką - udokumentowaną już fakturą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy dodatkowo ewidencjonować w kasie rejestrującej.

Większość organów podatkowych w wydawanych interpretacjach indywidualnych stoi na stanowisku, że - co do zasady - sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju na rzecz osoby prywatnej z UE podlega ewidencjonowaniu w kasie rejestrującej (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2016 r., nr ILPP2/4512-1-787/15-4/SJ oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28 stycznia 2013 r., nr IPTPP4/443-759/12-5/UNR). Z tym, że - jak podkreślają - czynność taka może korzystać m.in. ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia kas rejestrujących, jeżeli zapłata nastąpi w określonej formie.

Odmiennego zdania jest natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji indywidualnej z 26 listopada 2015 r., nr IPPP2/4512-876/15-2/MT stwierdził, że skoro ustawodawca zobowiązał sprzedawców do wystawiania faktur do każdej sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju bez względu na to, kto jest nabywcą (czy jest nim podatnik podatku od wartości dodanej niemający obowiązku rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, czy też inny podmiot niebędący tym podatnikiem), to należy uznać, że ewidencja sprzedaży jest prowadzona. Ostatecznie uznał, że sprzedaż wysyłkowa towarów dokonywana przez podatnika z terytorium kraju na rzecz nabywców z innych niż Polska państw członkowskich Unii Europejskiej nie podlega ewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej.

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 10 lipca 2014 r., nr IBPP3/443-412/14/LŻ.

Zdaniem redakcji, z uwagi na przywołane powyżej rozbieżne wyjaśnienia organów podatkowych, podatnik, który dokonuje sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (niekorzystający ze zwolnienia z ewidencjonowania ze względu na obroty), aby uniknąć konieczności rejestracji tej sprzedaży w kasie dla bezpieczeństwa powinien spełnić warunki określone w poz. 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień.


3. Eksport towarów na rzecz osoby fizycznej

Oprócz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, krajowej sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób prywatnych, Czytelnik dokonuje również dostawy towarów na rzecz osób fizycznych spoza UE.

W takiej sytuacji będziemy mieli do czynienia z eksportem towarów, przez który należy rozumieć dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

a) dostawcę lub na jego rzecz, lub

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

- jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Fakt, iż nabywcą wysyłanych poza UE towarów jest osoba fizyczna, nie ma wpływu na zaliczenie takiej transakcji do eksportowej.

Jak stanowi art. 41 ust. 4 ustawy o VAT, w eksporcie towarów stawka podatku wynosi 0%. Stawkę tę stosuje się jednak pod warunkiem, że przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy podatnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty (art. 41 ust. 6).

W przypadku gdy podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji za miesiąc, w którym dokonano sprzedaży eksportowej nie otrzyma dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza granice Wspólnoty - nie wykazuje on w deklaracji podatkowej obowiązku podatkowego z tego tytułu. Jeśli dokument ten nie wpłynie do podatnika również przed upływem terminu do złożenia deklaracji za kolejny miesiąc, jest on zobowiązany do wykazania dokonanej sprzedaży jako sprzedaży krajowej w rozliczeniu za ten drugi miesiąc.

Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym, upoważnia do dokonania korekty podatku należnego za okres, w którym podatnik otrzymał ten dokument (art. 41 ust. 9 ustawy o VAT).

Uwaga

Eksport towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - co do zasady - podlega ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Przy czym, jak podkreślił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 27 maja 2015 r., nr IBPP4/4512-59/15/LG: "(...) prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ewidencjonowania sprzedaży na rzecz klientów z Ukrainy na kasie fiskalnej, bez obowiązku wystawiania faktur VAT. (...)"

Z uwagi na to, że w opisywanej sytuacji dostawa towaru dla osoby fizycznej zamieszkałej na terytorium kraju trzeciego następuje w systemie wysyłkowym, to podatnik może korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej, jeśli zapłatę w całości otrzymuje bezgotówkowo - na swój rachunek bankowy (§ 2 w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień).

Jeżeli jednak podatnik zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży eksportowej, to biorąc pod uwagę zasady ogólne dotyczące eksportu, można ją zarejestrować:

1) w momencie powstania obowiązku podatkowego, czyli z chwilą dokonania dostawy towaru,

2) w terminie określonym w art. 41 ustawy, czyli w momencie wykazania dostawy eksportowej w ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 109 ust. 3.

Zdaniem redakcji, druga metoda - w przypadku dostawy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie wydaje się prawidłowa.

Zatem w takim przypadku najbardziej oczywiste wydaje się stosowanie metod rozliczania analogicznych jak przy sprzedaży w systemie Tax Free. W chwili dokonania dostawy, sprzedawca wystawia paragon fiskalny z kasy rejestrującej, jak i imienny dokument, na którym urząd celny potwierdza wywóz towarów stemplem zaopatrzonym w numerator.

Zwrot dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza granice Wspólnoty daje (przy spełnieniu szeregu warunków) prawo do korekty sprzedaży według stawki krajowej i zastosowania stawki 0%. Brak potwierdzenia wywozu towaru poza granice Wspólnoty powoduje, że w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano dostawy, jest ona opodatkowana według stawki krajowej (na podstawie ewidencji prowadzonej za pomocą kasy rejestrującej).


4. W 2017 r. nowe zasady zwolnienia sprzedaży wysyłkowej z ewidencjonowani

Obecnie obowiązujące rozporządzenie z 4 listopada 2014 r. określa zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących tylko do 31 grudnia 2016 r. Z początkiem 2017 r. ma wejść w życie nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień, które przewiduje zmiany m.in. w zakresie zwolnień przedmiotowych.

W projekcie z dnia 21 września 2016 r. nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień proponuje się m.in. uzależnienie stosowania zwolnienia dotyczącego sprzedaży wysyłkowej towarów określonego w poz. 38 załącznika do nowego rozporządzenia (obecnie jest to poz. 37 załącznika) od upoważnienia przez podatnika banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, prowadzących rachunek, na który dokonywana jest zapłata z tytułu tych czynności, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

Z przepisu przejściowego zawartego w § 9 projektu bowiem wynika, iż podatnik, który obecnie tj. w 2016 r. korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania z tytułu sprzedaży wysyłkowej towarów, również w 2017 r. będzie mógł z tego zwolnienia korzystać pod warunkiem złożenia najpóźniej do końca grudnia 2016 r. upoważnienia, o którym mowa powyżej, na okres co najmniej do końca 2017 r.

Takie upoważnienie powinno być sporządzone w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzyma bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, drugi przekazany zostanie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika.

Według założeń, rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. (z wyjątkiem § 9, który ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia), a określone w nim zwolnienia obowiązywać mają do 31 grudnia 2017 r.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60