Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Stawki VAT w pytaniach i odpowiedziach
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Stawki VAT w pytaniach i odpowiedziach

Poradnik VAT nr 8 (392) z dnia 20.04.2015

Generalną zasadą, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT jest opodatkowanie towarów i usług stawką podstawową, która w 2015 r. nadal wynosi 23%. Dla niektórych z nich ustawodawca przewidział jednak niższe stawki podatkowe, tj. 8%, 5%, 0%. Ponadto w przepisach o VAT określono, iż dostawa niektórych towarów oraz świadczenie niektórych usług korzysta ze zwolnienia z VAT, które w praktyce traktowane jest jak piąta stawka podatkowa.

Towary bądź usługi, przy dostawie których stosuje się preferencyjne stawki wymienione są w załącznikach do ustawy o VAT oraz w rozporządzeniach wykonawczych.

W praktyce jednak ustalenie właściwej stawki VAT nie zawsze jest oczywiste, czego przykładem są przedstawione poniżej wątpliwości naszych Czytelników.

Czynny podatnik VAT zamierza sprzedać grunt rolny. Czy dostawa taka może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania?

Odpłatna dostawa gruntu stanowi, co do zasady, czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednak art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT wprowadza zwolnienie od podatku dla dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

art. 2 pkt 33 ustawy o VAT zdefiniowano tereny budowlane jako grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym, podatnik będzie miał prawo zastosować zwolnienie z VAT do sprzedaży gruntu rolnego, wówczas gdy przeznaczenie tego gruntu na cele rolnicze będzie wynikało z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Według jakiej stawki opodatkować zaliczkę otrzymaną na poczet usługi, która korzysta ze stawki VAT 8%?

W sytuacji gdy przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Tak wynika z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT.

Podatnik powinien fakt otrzymania zaliczki udokumentować fakturą. Zasady wystawiania faktur zaliczkowych określa art. 106i ust. 2 ustawy. W myśl tego przepisu, fakturę zaliczkową wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Otrzymaną zaliczkę traktuje się jak kwotę brutto, a zawarty w niej VAT należny obliczany jest metodą "w stu". Zaliczka opodatkowana jest według stawki VAT właściwej dla usługi, której dotyczy.

Jeżeli zatem zaliczka wpłacana była na poczet usługi, która będzie opodatkowana stawką obniżoną do 8%, to tę samą stawkę VAT należy zastosować do opodatkowania otrzymanej zaliczki.

Prowadzę zakład krawiecki i jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy do świadczonych przeze mnie usług naprawy odzieży oraz wykonywania drobnych poprawek należy stosować podstawową stawkę VAT?

Załącznik do rozporządzenia w sprawie stawek zawiera listę towarów i usług opodatkowanych stawką VAT w wysokości 8%. Pod poz. 9 tego załącznika wymienione zostały "Usługi naprawy i przeróbki odzieży oraz artykułów tekstylnych użytku domowego" (PKWiU 95.29.11.0). Grupowanie to obejmuje: naprawę i przeróbki odzieży z materiałów tekstylnych, cerowanie artystyczne oraz usługi naprawy artykułów tekstylnych użytku domowego.

Klasyfikacje
Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług
dostępna jest w serwisie
www.klasyfikacje.gofin.pl

Oznacza to, że do świadczonych przez podatnika usług, tj. naprawy i przeróbek odzieży należy stosować 8% stawkę VAT.

Stawka ta nie będzie miała natomiast zastosowania do usług szycia na miarę z powierzonego przez klienta materiału (np. uszycia spódnicy). Dla tych usług obowiązuje bowiem stawka 23%.

Zamierzam rozszerzyć swoją działalność o wypożyczalnię strojów karnawałowych. Jaką stawką VAT powinienem opodatkować te usługi?

Aby prawidłowo udzielić odpowiedzi na pytanie Czytelnika, w pierwszej kolejności konieczne jest właściwe sklasyfikowanie świadczonej przez niego usługi w odpowiednim grupowaniu PKWiU. Zaznaczamy – co podkreślają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych – że to na usługodawcy ciąży odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie wykonywanej usługi.

Z analizy PKWiU wynika, iż wypożyczalnia strojów karnawałowych sklasyfikowana jest pod symbolem 77.29.15.0. "Wypożyczanie i dzierżawa wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia".

Usługi sklasyfikowane pod tym symbolem PKWiU nie są wymienione jako korzystające z opodatkowania preferencyjną stawką VAT, co oznacza, że wypożyczanie strojów karnawałowych należy opodatkować stawką VAT w wysokości 23%.

Czynny podatnik VAT nabył ziemniaki od rolnika ryczałtowego. Jaka stawka zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych obowiązuje w 2015 r.?

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika VAT, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa, opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Obecnie wynosi ona 7% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych, pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

W praktyce polega to na tym, że czynny podatnik VAT, nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego, wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę VAT RR dokumentującą ich nabycie. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Nabywca produktów rolnych dolicza do ich ceny netto 7% zryczałtowany zwrot podatku VAT.

Na podstawie zawartej umowy firma budowlana ma wykonać remont w domu jednorodzinnym o powierzchni użytkowej przekraczającej 300 m2. Czy możliwe jest w takim przypadku zastosowanie stawki VAT 8%?

Dostawa, budowa, remont, itp. obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym opodatkowana jest według stawki VAT 8%. Wynika to z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumieć należy obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych (art. 41 ust. 12a ustawy o VAT).

Klasyfikacje
Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych
dostępna jest w serwisie
www.klasyfikacje.gofin.pl

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się jednak:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zatem budynek mieszkalny jednorodzinny (sklasyfikowany w PKOB w dziale 11) zaliczany jest do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym pod warunkiem, że jego powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2.

Natomiast z treści art. 42 ust. 12c ustawy, wynika iż w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej określone wyżej limity, 8% stawkę VAT stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Przykładowo, jeśli budynek mieszkalny ma powierzchnię użytkową 320 m2, to stawkę VAT w wysokości 8% będzie można zastosować tylko do wyliczonej proporcjonalnie części podstawy opodatkowania usługi:

(300 m2/320 m2) × 100% = 93,75%.

Oznacza to, że 93,75% podstawy opodatkowania będzie podlegać opodatkowaniu 8% stawką VAT. Wartość wykonanych robót przekraczająca wyznaczony limit (6,25%), podlegać będzie opodatkowaniu według stawki 23%.

Jaką stawką należy opodatkować sprzedaż artykułów spożywczych (makarony, pierogi czy podobne wyroby mączne) jeżeli towary te znajdują się zarówno w wykazie towarów opodatkowanych stawką 8%, jak i stawką 5%?

Towary, o których mowa w pytaniu, istotnie wymienione są zarówno w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, jak i w załączniku nr 10. Należy zwrócić uwagę, iż na końcu załącznika nr 3 dotyczącego wykazu towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, ustawodawca zawarł zastrzeżenie, że przedmiotowy wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Jeśli więc ustawodawca albo też Minister Finansów na podstawie delegacji ustawowej określił dla danego towaru lub usługi stawkę obniżoną, lub zwolnienie – zastosowanie znajduje wersja najkorzystniejsza dla podatnika (najniższa stawka).

Oznacza to, że przy sprzedaży makaronów, pierogów, klusek i podobnych wyrobów mącznych (PKWiU 10.73.11.0.) właściwa stawka wynika z załącznika nr 10 do ustawy o VAT, czyli jest to stawka 5% (poz. 26 tego załącznika).

Prowadzę działalność polegającą na sprzedaży znaczków pocztowych oraz pobieraniu opłat m.in. za telefon, gaz. Czy usługi te podlegają opodatkowaniu VAT?

Jak wynika z Polskiej Klasyfikacji Działalności, do usług "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (PKD 64.19.Z) zalicza się także działalność agencji bankowych i punktów pobierania opłat.

Klasyfikacje
Polską Klasyfikację Działalności
dostępna jest w serwisie
www.klasyfikacje.gofin.pl

Mocą art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT określono zwolnienie usług, łącznie z pośrednictwem, w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli. Zatem usługi związane z poborem opłat za prąd czy gaz zwolnione są z opodatkowania VAT.

Natomiast w ramach usług pocztowych, świadczonych przez inny niż Poczta Polska podmiot, ze zwolnienia z VAT może korzystać jedynie sprzedaż znaczków na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, zwalnia się z podatku dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, ważnych w obrocie pocztowym na terytorium kraju i innych znaczków tego typu. Tak więc sprzedaż znaczków pocztowych może korzystać ze zwolnienia z VAT, jednak pod warunkiem, że będą one sprzedawane po cenie równej ich wartości nominalnej.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.