Facebook

Jak szukać?»

NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Zakończenie użytkowania kasy fiskalnej
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zakończenie użytkowania kasy fiskalnej

Poradnik VAT nr 19 (355) z dnia 10.10.2013
1. Obowiązki podatnika związane z likwidacją kasy

Kasa rejestrująca jest szczególnym urządzeniem, którego podstawowym zadaniem jest kontrola fiskalna prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Dlatego też, pomimo iż kasa rejestrująca jest własnością podatnika, jej użytkowanie musi być zgodne z przepisami określonymi w ustawie o VAT oraz w aktach wykonawczych i nadzorowane jest zarówno przez podmiot prowadzący serwis główny, jak i właściwy miejscowo urząd skarbowy. Również zakończenie pracy przez kasę fiskalną wymaga przeprowadzenia przez podatnika określonych czynności. Są one wymienione w rozporządzeniu w sprawie kas.

Zgodnie z § 15 ust. 1 tego rozporządzenia, w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

 • wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
   
 • składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
   
 • składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
   
 • dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór wniosku o dokonanie odczytu pamięci kasy.

Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy


Uwaga

Zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy, z którego sporządza się protokół według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Do protokołu tego należy również dołączyć wykonany raport rozliczeniowy.


Protokół powinien być sporządzony w trzech egzemplarzach, po jednym dla użytkownika, wykonującego serwis oraz dla urzędu skarbowego.

Nadmienić należy, że w przypadku gdy serwisant kas stwierdzi brak możliwości dokonania odczytu zawartości pamięci fiskalnej, przesyła ją niezwłocznie do podmiotu prowadzącego serwis główny w celu jego dokonania (§ 27 ust. 1 rozporządzenia).

Niewykonanie obowiązku odczytania zawartości pamięci kasy nie jest zagrożone sankcjami wynikającymi z ustawy o VAT. Podatnik musi się jednak liczyć z tym, że organy podatkowe mogą zakwalifikować powyższe jako przestępstwo skarbowe wymienione w art. 80 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186). Zgodnie z tym zapisem, kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.


2. Odczyt pamięci kasy przy zawieszeniu działalności

Zawieszenie działalności przez podatnika VAT jest możliwe na podstawie art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.). Zawieszenie może trwać od 30 dni do dwudziestu czterech miesięcy. Podatnik sam ustala na jaki okres i począwszy od którego miesiąca chce zawiesić działalność. W czasie zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Natomiast ma prawo i obowiązek:

 • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
   
 • przyjmować należności lub regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia,
   
 • wykonywać wszelkie obowiązki nakazanych przepisami prawa.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 25 kwietnia 2013 r., nr ITPP1/443-135/13/TS stwierdził, iż "(…) wstrzymanie się na określony czas od prowadzenia działalności nie zostało wymienione jako przesłanka zobowiązująca do dokonania przy pomocy serwisanta odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy oraz do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. (…)"

Oznacza to, że zawieszenie działalności, czyli wstrzymanie się na określony czas od prowadzenia działalności nie jest tożsame z definitywnym zakończeniem przez kasę pracy w trybie fiskalnym i nie wywołuje skutku w postaci obowiązku dokonania odczytu zawartości pamięci kasy.


3. Konieczność zwrotu odliczonej kwoty ulgi po zakończeniu działalności

Likwidacja działalności gospodarczej, a tym samych zakończenie użytkowania kasy przed upływem 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania jest jedną z przyczyn, która skutkuje obowiązkiem zwrotu przez podatnika całej ulgi otrzymanej z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

Zgodnie z zapisem z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w rozporządzeniu w sprawie odliczeń.

Wymienione w § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia zdarzenia powodujące obowiązek zwrotu tej ulgi to:

1) zaprzestanie działalności,

2) otwarcie likwidacji,

3) ogłoszenie upadłości,

4) sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), w sytuacji gdy następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych,

5) dokonanie odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3 rozporządzenia (terminowość odliczenia, zgłoszenie liczby kas, spełnienie przez kasy określonych wymogów technicznych).

Obowiązek zwrotu otrzymanych kwot dotyczy tylko tych kas, z którymi związane są zdarzenia, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy oraz w przypadkach wymienionych powyżej w pkt 4 i 5 (§ 6 ust. 2 rozporządzenia).

Czynny podatnik VAT zwrotu ulgi powinien dokonać w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po:

a) miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne,

b) kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne.

Natomiast podatnicy, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy o VAT (tj. zwolnieni z VAT), zwrotu ulgi powinni dokonać nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

Przykład

Podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu dwóch kas rejestrujących w prowadzonym przez siebie sklepie od 1 grudnia 2011 r. i odliczył od podatku należnego ulgę związaną z ich zakupem w wysokości 1.200 zł. W związku z niepowodzeniami finansowymi podatnik zlikwidował działalność z dniem 21 sierpnia 2013 r. Ponieważ zaprzestanie prowadzenia działalności nastąpiło przed upływem 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania, podatnik jest zobowiązany do zwrotu odliczonej kwoty, czyli 1.200 zł na konto urzędu skarbowego.

Pamiętać również należy, że przy likwidacji jednoosobowej działalności albo likwidacji spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, podatnik jest dodatkowo zobowiązany do ujęcia kasy w remanencie likwidacyjnym, jeśli przy jej zakupie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT naliczonego. Za podstawę opodatkowania należy przyjąć cenę rynkową towaru. W przypadku kasy rejestrującej - z uwagi na fakt, że w praktyce nie ma wtórnego rynku, na którym miałby miejsce obrót tym szczególnym towarem - wartość rynkowa kasy może się okazać minimalna. W celu uniknięcia sporów z organami podatkowymi odnośnie wartości rynkowej kasy fiskalnej, rozwiązaniem byłaby odsprzedaż tej kasy uprawnionemu producentowi kas przed formalną likwidacją działalności, bądź też jej fizyczna likwidacja, uzasadniona zużyciem technicznym i (lub) technologicznym.


VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.